104 millioner til anlegg for fysisk aktivitet i fylket

Det var bred variasjon i søknadene, alt fra kunstgressbaner, idrettshus og turstier, til rulleskiløype, klatrepark og BMX-bane. Foto: Aleksandr Potashev / iStock / Getty Images Plus

Av:

Bård Andresen

Publisert:

05.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Som følge av koronapandemien har politikerne i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett valgt å støtte alle frivillige lag og foreninger sine søknader med hele eller deler av søknadsbeløpet.

Denne uken fordelte hovedutvalget over 100 millioner kroner til anlegg for fysisk aktivitet i Vestfold og Telemark. Alle som har søkt ble prioritert, og det gjør at lag og foreninger får en kortere ventetid for tildeling av spillemidler.

Søknadene viser at det planlegges bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg for over 1,4 milliarder kroner i Vestfold og Telemark de kommende årene.  

Se vedlegg for oversikt over hvilke anlegg som får støtte

Vil gi økonomisk forutsigbarhet

Leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Maja Foss Five, synes det er flott at midlene går til alt fra større idrettshaller til mindre nærmiljøprosjekter for egenorganisert aktivitet.

- l en spesiell tid som dette så håper vi at midlene vil komme godt med for de mange anleggene i fylket vårt og at dette kan være med å gi en økonomisk forutsigbarhet for frivilligheten i fylket. Anleggene er en viktig sosial møteplass og er med på å skape aktivitet for innbyggerne våre, sier Maja Foss Five.

Dette er spillemidler

Spillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige formål.

Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for fysisk aktivitet.

Fordelingen gjøres på bakgrunn av søknader fra kommuner, lag og foreninger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Les mer om spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg