1,6 millioner til frisklivsaktiviteter i Vestfold og Telemark

Formålet med arbeidet i frisklivssentralene er å fremme fysisk og psykisk helse, og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Foto: Frisklivssentralen

Av:

Guro Høydal

Publisert:

11.05.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Torsdag fordelte fylkespolitikerne 1,6 millioner statlige kroner til frisklivsaktivitet i fylket. Innholdet i søknadene viser stor aktivitet ved de kommunale frisklivssentralene i Vestfold og Telemark.

Med friske midler blir det enda flere helsefremmende og forebyggende tilbud til innbyggerne i fylket i tiden som kommer.

Mange søknader 

Innen fristen kom det inn til sammen 14 søknader med en total søknadssum på 2 612 500 kroner. I årets statsbudsjett fikk Vestfold og Telemark fylke 1 600 000 kroner. 

- Vi fikk mange og gode søknader, og det har vært utfordrende å fordele de statlige midlene. Vi har gjort en grundig vurdering av søknadene, og håper at tilskuddet kan være et nyttig og kjærkomment bidrag til det viktige frisklivsarbeidet som foregår i kommunene. Frisklivstilbudet er et viktig tilbud for mange, noe vi ser enda tydeligere nå under korona-pandemien, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Tiltak for bedre helse og livskvalitet

Frisklivssentralene er et kommunalt helsetilbud for innbyggere som har behov for støtte til å endre levevaner og til å mestre helseutfordringer. Innbyggerne kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen i sin kommune.

Målet er å etablere gode frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som fremmer helse og livskvalitet, som forebygger sykdom og tidlig intervensjon, og som bidrar til at mennesker med sykdom mestrer livet på en best mulig måte. 

på-matta_1800px.jpgStrikk_1800px.jpggrønnsaker_2000px.jpg

Bakgrunn og kriterier for tildeling

Forvaltning av statlige frisklivsmidler er en av de nye oppgavene fylkeskommunen har fått tilført fra Statsforvalteren etter regionreformen. 

Det er kommunene som kan søke om tilskudd til å etablere frisklivssentraler i sin kommune eller til å videreutvikle frisklivssentralens tilbud. Mange søkere bruker kommunens folkehelseprofil for å kartlegge behovet og prioriterer utfra denne hva de ønsker å søke midler til. 

I regelverket for tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet oppfordres kommunene til interkommunalt samarbeid, og ber om at frisklivssentralene etablerer en plan for hvordan de skisserte tiltakene skal føres videre i ordinær drift når prosjektperioden er ferdig.

I årets utlysning bestemte Regjeringen at kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen «Leve hele livet» skulle bli prioritert.  

Les det politiske saksfremlegget her