Ønsker ikke å overta gamle E18

Liselotte Aune Lee
Leder i hovedutvalg for Samferdsel Liselotte Aune Lee mener staten må ta ansvar for egen beredskapsvei. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

23.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune har uttalt seg og konkludert med at det kan bli en kostbar affære å godta omklassifiseringsforslaget fra Statens vegvesen.

Hovedutvalget for Samferdsel støtter fylkesdirektørens forslag om å takke nei til å overta deler av dagens E18, samt strekninger på fv.354 og fv.3260 i Langangen-området. Ønsket om omklassifiseringen av disse veistrekningene kommer som følge av utbyggingen av ny E18 fra Langangen i Porsgrunn til Rugtvedt i Bamble. Når den nye veien står ferdig, ønsker ikke Statens vegvesen lenger å ha ansvaret for de gamle strekningene. 


– Fylkeskommunen kan ikke ta over ansvaret for disse veiene. Her må staten ha ansvar for beredskapsvei eller ta ansvar for å sanere den gamle brua. Fylkesdirektøren har vår fulle støtte. Vi har allerede et betydelig vedlikeholds-etterslep på fylkesveiene våre og jeg er dypt bekymret for hva en slik overtakelse vil bety for vår evne til vedlikehold av vei, sier utvalgsleder i Hovedutvalg for samferdsel Liselotte Aune Lee.


Fylkeskommunen har utdypet sitt standpunkt, og saken sendes dermed videre til Samferdselsdepartementet. Det er departementet som tar den endelige beslutningen om strekningene skal omklassifiseres fra riksvei til fylkesvei. 

Kostbart å vedlikeholde bruer

Parsellen av dagens E18 inneholder blant annet bruer i Langangen-området. Fylkeskommunen mener at bruene er i dårlig forfatning. En overtakelse vil medføre store kostnader de kommende årene. Langangen-bruene måler til sammen 674 meter og vil trolig trenge betydelig vedlikehold og et investeringsbehov på sikt. 


– Jeg gir i denne saken fylkesdirektøren vår fulle støtte. Det er ingen en enkel oppgave å ta over en slik veistrekning med gamle bruer, og gamle veier, som trenger betydelig vedlikehold på sikt, sier Jan Thorsen (SP).

– Vi gir også administrasjonen full støtte. Her må vi stå imot og staten må ta denne regninga, sier Edvard Mæland (H).


En fylkesvei skal forbinde bygder og grender med bysentra eller større hovedveier. Etter den nye europaveien er på plass vil dagens E18 få liten betydning, og ikke ha funksjon som fylkesvei. I prinsippet vil veistrekningen kun ha funksjon som beredskapsvei. Thorsen fikk støtte av flere i utvalget. Kåre Pettersen (Frp) og Liv Margit Karto (H) uttrykte at hvis fylkeskommunen blir tvunget til å overta disse veistrekningene må det i det minste følge med ekstra statlige midler. Hvis ikke vil det trolig få store konsekvenser i et allerede anstrengt drift- og vedlikeholdsbudsjett. 

Må tilrettelegges for myke trafikanter

Dagens E18 er klassifisert som motorvei hvor det er forbudt for gående og syklende. Ved en eventuell overtakelse vil det være naturlig at veien åpnes for gående og syklende, hvilket krever nye trafikksikkerhetstiltak. Blant annet må rekkverk på bruene oppgraderes for å tilfredsstille høydekrav for myke trafikanter.