BIO bidrar til omstilling

BIO-ordningen, som gir pengestøtte til bedriftsintern opplæring, har vært viktig for bedrifter og deres ansatte gjennom korona-året 2020. Foto: Illustrasjonsfoto av Marita Nilsen / VTFK

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

07.05.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

- Det er tydelig at mange bedrifter i Vestfold og Telemark tror de ikke vil få de samme rammebetingelsene etter korona-pandemien, sier Hans Jacob Edvardsen, teamleder for BIO-ordningen.

I en fersk undersøkelse svarer en rekke bedrifter i fylket at BIO-ordningen har bidratt til å holde ansatte i arbeid og hindre permitteringer. Ny kompetanse gjør bedriftene mer konkurransedyktige og bidrar til nødvendig omstilling.

Fikk BIO-midler i 2020

Spørreundersøkelsen er gjort av Vestfold og Telemark fylkeskommune blant de 71 bedriftene som fikk tildelt BIO-midler i 2020. 72 prosent av bedriftene har svart på undersøkelsen (51 bedrifter).

Funnene i undersøkelsen bekrefter at BIO-ordningen, som gir pengestøtte til bedriftsintern opplæring, har vært viktig for bedrifter og deres ansatte gjennom korona-året 2020.

- Det er tydelig at mange bedrifter i Vestfold og Telemark tror de ikke vil få de samme rammebetingelsene etter pandemien. Markedets krav til produkter og tjenester vil være endret. Dette har mange bedrifter tatt på alvor og søkt om midler til kompetanseheving for å omstille seg, sier Hans Jacob Edvardsen, teamleder for BIO-ordningen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mer konkurransedyktige bedrifter

Hele 92 prosent av bedriftene svarer at tiltakene de gjennomfører gjennom BIO-ordningen, vil kunne bidra til å gjøre dem mer konkurransedyktige.
Videre svarer 86 prosent av bedriftene at BIO-ordningen har bidratt til nødvendig omstilling.

- Bedriftene som har fått støtte, gir sine ansatte opplæring for å trygge arbeidsplassene og for at bedriften skal bli konkurransedyktig i møte med det «nye arbeidslivet», sier Edvardsen.

Holder ansatte i arbeid

Blant bedriftene som har svart på undersøkelsen, svarer 67 prosent at tilskuddet til opplæringstiltak har bidratt til å holde ansatte i arbeid og hindre permitteringer.

Bedriftene er spurt om hvor mange ansatte de vil anslå er holdt unna permittering som følge av BIO-midler til kompetanseheving. En oppsummering av anslagene, viser at 100-118 ansatte er holdt unna permittering. I stedet er de tilbudt bedriftsintern opplæring og ny kompetanse.

- Et voksende antall ansatte får opplæring gjennom BIO-ordningen. Det siste året har langt over 300 ansatte fått eller er i opplæring. Mange har på denne måten kommet tilbake i jobb eller unngått permittering. De får en kompetanse som gjør at den enkelte ansatte og bedriften deres står tryggere i det arbeidslivet som ligger foran oss, sier Hans Jacob Edvardsen.

61 prosent av bedriftene svarer at BIO-midlene på sikt vil kunne medføre at bedriften kan øke bemanningen som en følge av omstilling og kompetanseheving. 14 prosent er foreløpig usikre.

30 millioner i BIO-potten

BIO-ordningen har vært viktig for bedriftene under korona-pandemien. 45 prosent av bedriftene svarer at de ikke hadde søkt om BIO-midler uavhengig av korona-krisen.

Undersøkelsen viser også at BIO-ordningen er viktig, også uavhengig av pandemi. 27 prosent av bedriftene svarer de hadde søkt uansett, mens 15 prosent sier de ikke vet.

BIO-ordningen ble tilført mye midler gjennom 2020, og hele rammen på 19 millioner kroner ble tildelt bedrifter i Vestfold og Telemark.

Politikerne ser nytten av bedriftsintern opplæring og har styrket årets ramme. Totalt kan fylkeskommunen tildele 30 millioner kroner til opplæringstiltak i bedrifter i 2021. Så langt i år er det gitt støtte på til sammen 10 millioner kroner.

De neste søknadsfristene er 15. mai og 15. juni. Her finner du mer informasjon.

Oppsummering av undersøkelsen

Undersøkelsen er gjort blant 71 bedrifter som fikk tildelt BIO-midler i 2020. 72 prosent av bedriftene svarte på undersøkelsen (51 av 71 bedrifter). 

  • 92 prosent av bedriftene svarer at tiltakene de gjennomfører gjennom BIO-ordningen vil kunne bidra til å gjøre dem mer konkurransedyktige.
  • 86 prosent av bedriftene svarer at BIO-ordningen har bidratt til nødvendig omstilling for bedriften. 8 prosent «vet ikke».
  • 67 prosent av bedriftene (34 bedrifter) svarer «ja» til at BIO-ordningen har bidratt til å holde ansatte i arbeid og hindre permitteringer. 18 prosent «vet ikke».
  • Bedriftene som svarer «ja», fikk også spørsmålet «Hvor mange ansatte vil du anslå at dere har kunnet holde unna permittering som følge av BIO-midler til kompetanseheving?» Antallet varierer med bedriftsstørrelsen, men oppsummert er anslaget mellom 100-118 ansatte i 2020.
  • 61 prosent av bedriftene svarer at BIO-midlene på sikt vil kunne medføre at bedriften kan øke bemanningen som en følge av omstillingen/kompetansehevingen. 14 prosent svarer «vet ikke».
  • 45 prosent av bedriftene svarer «nei» på spørsmålet «Hadde dere søkt BIO-midler uavhengig av korona-krisen?». 27 prosent svarer «ja», mens 15 prosent «vet ikke».

Spørreundersøkelsen var anonym, og ble gjennomført i løpet av to uker i april 2021. Respondentene har svart «ja», «nei» eller «vet ikke», i tillegg til svar i fritekstfelt

Søk om BIO-midler

De neste søknadsfristene i 2021 er planlagt til 15. mai, 15. juni, 15. august, 15. september, 15. oktober og 15. november.

Hans Jacob Edvardsen
Teamleder