Besøker Seljord for å planlegge fylkessenter

Bilde av bygget
Det nye fylkessenteret lokaliseres til Vest-Telemark videregående skole, avdeling Seljord, nærmere bestemt nybygget i Brøløsvegen 2. Foto: Eva Susanne Drugg / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

11.08.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Arbeidet med å etablere et nytt fylkessenter i Seljord med minst 20 arbeidsplasser er godt i gang. Torsdag denne uka besøker prosjektgruppa Seljord kommune.

Fylkestinget har vedtatt at det innen 2022 skal være minst 20 nye fylkeskommunale arbeidsplasser/årsverk lokalisert til Vest-Telemark videregående skole i Seljord.

Dette er en del av fylkestingets lokaliseringspolitikk. Den handler om å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser ut i distriktene generelt, og at fylkeskommunen i løpet av fylkestingsperioden skal øke sin tilstedeværelse i Øvre Telemark.

Vekst og utvikling i hele fylket

Et pilotprosjekt jobber nå med å realisere de politiske vedtakene. En grundig prosess er i på plass for både å ivareta fylkeskommunes rolle som regional samfunnsutvikler og arbeidsgiver.

– Vi tar hele fylket i bruk, og skal være nær og til stede også utenfor Skien og Tønsberg. Når vi etablerer et regionalt fylkessenter i Seljord, og kanskje andre steder i fylket etter hvert, er målet å bidra til vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige bomiljøer, sier direktør Øistein Brinck. 

Han er prosjektleder og direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Brinck utdyper hva fylkeskommunen ønsker å få til:  

– Etableringen av et regionalt fylkessenter i Seljord handler om mer enn de 20 arbeidsplassene. Det handler om økt verdiskaping og positive ringvirkninger for hele regionen. For å lykkes, er det viktig for oss at fylkessenteret blir en attraktiv arbeidsplass. Vi vil skape et godt fagmiljø i Seljord, sier Brinck.

Prosjektgruppa besøker Seljord

For å lykkes med ambisjonene om å skape positive ringvirkninger, må det gjøres en god vurdering av hvilke oppgaver fylkessenteret skal ha og hvordan senteret skal organiseres. 

Nøkkelen er gode kartlegginger og en konsekvensvurdering av mulighetene. Dette arbeidet vil pågå denne høsten, og prosjektgruppa samler innsikt fra ulike interessenter, internt og eksternt. 

– Dialogen med Seljord kommune er viktig i arbeidet. Innspill fra kommunen om hvilke oppgaver de mener passer best på det regionale fylkessenteret, er en del av den helhetlige vurderingen, sier Øistein Brinck. 

Denne uka besøker prosjektgruppa Seljord for å få et godt innblikk i mulighetene i kommunen. Det er avtalt et møte med rådmann Rikke Raknes, som presenterer kommunens innspill til etableringen av fylkessenteret. Deretter blir det omvisning på Vest-Telemark videregåande skule, der det regionale fylkessenteret skal ligge.

Videre prosess

Tillitsvalgte og vernetjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune er involvert i kartleggingsarbeidet og sitter i arbeidsgruppen for å ivareta de ansattes interesser. Endring av arbeidssted skal skje gjennom frivillige løsninger. 

I løpet av høsten blir det klart hvilke stillinger/funksjoner eller tjenesteområder som blir berørt. Saken kommer opp til behandling i fylkestinget i desember 2021.

Selve etableringen av det nye regionale fylkessenteret i Seljord skjer i 2022. 

Fylkestinget ønsker å trekke erfaringer fra prosessen med etableringen av fylkessenteret i Seljord før det tas stilling til størrelse og innhold for nye fylkessenter. Samtidig ønskes det progresjon i arbeidet med etableringer av fylkessentre. Derfor er fylkesdirektøren bedt om å fremme forslag om flere etableringer i 2022 med sikte på gjennomføring i 2023.

Les mer og følg arbeidet på denne nettsiden: Regionalt fylkessenter i Seljord

Vil du vite mer?

Les mer om etableringen av et regionalt fylkessenter i Seljord

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Øistein Brinck
Prosjektleder og direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima