Den nye fylkeskommunens aller første årsmelding!

Skien, fylkeshovedstaden i Vestfold og Telemark. Innfelt foto: Konstituert fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson. Foto: Oddgeir Mella (foto av Skien) og Kristine Mellefoss (foto av fylkesrådmann)

Av:

Lisbeth Eek Svensson, fylkesrådmann

Publisert:

19.05.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune presenterer her sin aller første årsmelding.

Vi håper at årsmeldingen vil bli et nyttig og viktig dokument som gir innsikt og over år vil vise hvordan den nye regionen utvikler seg og hvordan fylkeskommunen følger opp samfunnsoppdraget. Årsmeldingen skal være en viktig informasjonskilde for folkevalgte, samarbeidspartnere, innbyggere og ansatte. 

Skjermdump av årsmeldingen 2020
Skjermdump av årsmeldingen 2020 i digital versjon.

Positivt netto driftsresultat

Årsmeldingen for 2020 viser et positivt netto driftsresultat på 266 millioner kroner, noe som utgjør 5,0 % av frie disponible inntekter. 

Fylkesrådmannen gleder seg over et godt økonomisk resultat som i hovedsak skyldes redusert pensjonskostnad, lave renter og koronapandemien. Fylkeskommunen har god likviditet, solid egenkapital og er med dette godt rustet for videre satsning, med fortsatt god økonomistyring og nødvendig omstilling som konsekvens av prosjekt Krafttak.   

Årsmeldingen består av årsregnskap, noter og årsberetningen, og en samlet del hvor sektorene gir en kort omtale av status for prioriterte oppfølgingsområder som er omtalt i sektorkapitlene i Budsjett og økonomiplan 2020–2023.

«Fokuset ligger på FNs bærekraftsmål, og mål om verdiskaping gjennom grønn omstilling og samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer.»

- Lisbeth Eek Svensson, fylkesrådmann

Fylkesrådmannen benytter anledningen til å takke samarbeidspartnere og alle ansatte for godt samarbeid i året 2020!

Årsmeldingen finner du her