Disse 14 prosjektene får utviklingsmidler

Gaustabanen AS får støtte til prosjektet "Top secret - hemmelig topp", for å utvikle en kulturopplevelse som sammenstiller digitale plattformer og en fysisk møteplass. Målgruppen er barn og unge med familie. Foto: Heiki E. Neskvern

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

14.09.2020

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Fylkeskommunen ser etter prosjekter som kan hjelpe næringsutviklingen i fylket i gang igjen, under en vanskelig korona-situasjon. Nå har 14 virksomheter fått penger til sitt utviklingsprosjekt.

Før sommeren ble støtteordningen for regionale utviklingsprosjekter lyst ut, og i potten la fylkespolitikerne 3,4 millioner kroner. I år har ordningen et særlig fokus på å dempe effektene korona-pandemien har på næringslivet i Vestfold og Telemark.

Det kom inn 33 søknader til fristen i midten av juli. Nå er pengene fordelt mellom 14 næringsrettede utviklingsprosjekter i Vestfold og Telemark.

«Næringslivet står i en utfordrende korona-situasjon, og for mange bedrifter tar en krevende tid fokuset bort fra utviklingsprosjekter. Likevel kan nye prosjekter være veien å gå for å dempe effektene av Covid-19, sikre arbeidsplasser eller komme i gang med grønn omstilling. Fylkeskommunen gir nå et bidrag til 14 virksomheter som sitter med nye prosjekter. Jeg håper tilskuddene på til sammen 3,4 millionene kroner vil ha en positiv effekt for næringsutviklingen i fylket vårt framover.»

- Truls Vasvik, leder av hovedutvalget for næring og reiseliv

Klagefristen på innstillingen er på tre uker og pengene blir endelig fordelt når denne er utløpt. 

Les mer om de 14 utviklingsprosjektene som får pengestøtte:

Viken Skog SA: Mobilisering for økt bruk av tre som et ledd i det grønne skifte (600 000 kroner)

Søker ønsker i samarbeid med flere å gjennomføre et 3-årig mobiliseringsprosjekt knyttet til økt bruk av tre i Vestfold og Telemark. Dette utløser tilsvarende midler fra Bioøkonomiprogrammet til Innovasjon Norge.

Det finnes såkalte tredrivernettverk over hele landet. Dette tiltaket gjør at vi også vil ha en tredriver i vårt fylke som drar nytte av det landsdekkende nettverket.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark: Medbyggerne Vestfold og Telemark (500 000 kroner)

Formålet med prosjektet er å få flere til å bli Medbyggere gjennom å handle hvitt, for derigjennom å sikre et stabilt og trygt arbeidsmarked, øke håndverksmessig kvalitet og hindre arbeidssituasjoner som medfører økt risiko.

Prosjektet søker i 2020 å effektivisere mobiliseringsarbeidet i Telemark i samarbeid med kommunene, bygge og anleggsbransjen og partene i arbeidslivet. Hovedaktiviteter man har erfaringer med fra Vestfold ønskes videreført i samarbeid med aktørene i Telemark.

Prosjekt Medbyggerne er et samarbeid mellom bygg- og anleggsbransjen, NHO, LO, Kommuner, KS, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet.

Gaustabanen AS: Top secret - hemmelig topp (350 000 kroner)

Det er søkt tilskudd til å utvikle en kulturopplevelse som sammenstiller digitale plattformer og en fysisk møteplass. Målgruppen er barn og unge m/familie.

Ved å bruke Gaustabanen og hele anleggets rom i fjellet fra den kalde krigen vil det være bakgrunnsteppe for en dramaturgisk iscenesatt historie opp til nåtidens samfunnsbilde, -situasjon og vår rolle i den.

Prosjektet har som mål å bevege publikum inn i refleksjon, ettertanke og debatt. Det søkes støtte til konseptutvikling og innholdsproduksjon i et forprosjekt.

Sandefjord Næringsforening: Søker tilskudd for videreutvikling av Green Network (300 000 kroner)

Videreutvikling av samlingsbaserte fagmøter for bedrifter og offentlige organisasjoner med fokus på konkrete case-basert energi-/miljøtemaer av direkte relevans for den enkelte deltakers arbeid med egen grønne omstilling.

Vekst i Grenland IKS: Næringslivet i Vestfold og Telemark på nett (300 000 kroner)

Perioden med korona har synliggjort et behov for økt kompetanse hos bedriftene i Vestfold og Telemark.

"Næringslivet i Vestfold og Telemark på nett» skal tilrettelegge for digital læring på bedriftenes premisser. Det vil være med å utvikle blant annet bedriftenes kompetanse om digitale kommunikasjonsplattformer og nye løsninger for digital markedsføring. Dette vil effektivisere bedriftenes drift og dermed gi besparelser, samtidig som bedriftene settes bedre i stand til å nå sine kunder.

Skjærgårdsmat AS: Næringsutvikling basert på marine ressurser i Skagerrak (250 000 kroner)

Søker ønsker å skape en innovasjonsarena for det blå segmentet. Virkemiddelet for å starte opp en slik arena har de valg å gjøre i første omgang gjennom Skagerrakkonferansen 2020.

De ønsker fokus på samarbeid om bærekraftig næringsutvikling av marine ressurser i Skagerrak, og har etablert et godt samarbeide på begge sider av Oslofjorden samt det norske og svenske kompetansemiljøet gjennom Marint Grenseforum Skagerrak.

Konferansens formål er å få oppmerksomhet om og fortgang i kommersialisering av havet som matfat og fokus på marine ressurser i Skagerrak.

Vestfold Filmforum: Location og kompetanseoverføring - film og nye medier (250 000 kroner)

Søker ønsker å bygge kompetanse i undervisningssektoren, formidlingssektor og regional markedsføring omkring hvordan man kan bruke film, TV og spill regionalt i Vestfold og Telemark. Videre mål er å øke samarbeidseffekt, regional kompetanseoppbygging på tvers av fylket og næringsaktører gjennom fem kompetansesamlinger for den regionale bransjen.

Målet for tiltaket er å øke kompetanse innen nye teknologi og markedstrender, med et særlig fokus på internasjonalisering i et Covid-19 perspektiv. Integrert i satsingen vil også være et eget program for coaching og karriereoppbygging av unge film og spillskapere i alderen 20-30 år.

En positiv effekt av prosjektet er å benytte seg av utsatte næringer(reiseliv) for gjennomføring av samlingen, men også markedsføring av vår region som lokasjon for internasjonale aktører innen bransjen.

Fjellvåken ll AS: Tilskot til drift av Fjellvåken ll AS (200 000 kroner)

Søker ønsker å opprettholde tilbud om båttransport for fastboende og turister i en viktig reiselivsdestinasjon for Vestfold og Telemark; på Møsvatn ved inngangen til Hardangervidda og Mogen.

Fantasi-Fabrikken AS: Histourisme – metode for viking- og turistsamarbeid i regionen (150 000 kroner)

Fantasi-Fabrikken ønsker gjennom denne forstudien å produsere et presentasjonsmateriale og kartlegge potensielle samarbeidspartnere.

Forstudien skal legge grunnlag for utvikling av historier og karakterunivers for å skape unike vikingattraksjoner og opplevelser hvor ulike fagfelt samarbeider mot et felles strategisk mål.

Denne metoden kalles histourisme og er utviklet av Fantasi-fabrikken. Her kobles ulike historier fra vikingtiden med karakteren Tora Torsdatter. Hendelsene skjer på ulike områder i fylket. Reiselivsnæringen og andre aktuelle samarbeidspartnere inviteres til produktutvikling som knyttes til brandet Tora Torsdatter.

Colab Larvik 3.0: Trykktank - et innovasjonsprogram for vekstbedrifter (130 000 kroner)

Et skreddersydd tilbud for selskaper med ambisjoner. Seks samlinger der relevante faglige ressurser stilles til rådighet. Skal kjøres i samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, private konsulenter og mentorer fra lokalt næringsliv.

Fyresdal Næringshage AS: NO LIMIT Fyresdal - utvikling midt i den digitale verden etter krisetid (100 000 kroner)

«No Limit Fyresdal», ønskjer å gjennomføre eit målretta utviklingsarbeid med base i Fyresdal Næringshage for å tilrettelegge, marknadsføre og skape merksemd kring mogleigheitane som ligg i ein desentral og digital arbeidskvardag.

Horten kommune: Teknologitrianglet Horten-Porsgrunn-Kongsberg (100 000 kroner)

Norge står overfor en stor oppgave i å omstille en oljerelatert industri og skape ny og økt eksport i nye næringer.

I tillegg til utfordringene knyttet til det grønne skiftet som allerede har stor oppmerksomhet, har også Covid-19 pandemien bidratt til en vesentlig større usikkerhet for norsk økonomi.

De prognosene for utvikling i verdensøkonomien som er presentert de siste ukene tilsier at norsk økonomi må ruste seg for turbulente og krevende tider.

Da blir samarbeid og felles løft avgjørende. Prosjektets visjon: Gjennom et kommunesamarbeid etablere et forsterket vertskap i verdensklasse for internasjonal teknologiindustri.

Bø Hotell: Salgsutvikling - online booking verktøy (90 000 kroner)

Bø Hotell ønsker sammen med flere samarbeidspartnere innen reiseliv i Midt-Telemark og Nome å investere i et salgsverktøy for salg av overnatting og opplevelser. Samarbeidet skal bidra til pakketering av produkter.

Hovedmålet er bedre synlighet på nett og tilgjengelig pakker basert på markedets behov som igjen vil kunne bidra til å øke lønnsomheten til den enkelte bedrift.

Bø Hotell med samarbeidspartnere har fått midler til kompetanseheving, workshop og pakketering.

Norsk Turistutvikling AS: Nasjonal campingkonferanse i Tønsberg (60 000 kroner)

Norsk Turistutvikling vil, i samarbeid med NHO reiseliv, arrangere en Nasjonal Campingkonferanse i Tønsberg november 2020.

Målgruppen for konferansen er campingnæringen, øvrig reiselivsnæring, destinasjonsselskap og offentlig aktører.

Formålet med arrangementet er kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging for reiselivsbransjen etter koronatid. Arrangementet strekker seg over 2-3 dager hvor det dag 1 avholdes en generell reiselivskonferanse og dag 2-3 fagdag/samling for campingbransjen.