Foto: Rolf Marthinsen

Våre veimestere og entreprenører er raskt ute med å tette hull som oppstår i asfalten.

Erstatningsansvar

Hvem tar regningen dersom du er uheldig og kjører i et hull i veibanen?

Publisert: 22.03.2023

Oppdatert: 25.08.2023 kl.14.50

Av: Rolf Marthinsen

Tele, vann, snø og is er utfordringer asfalten får kjenne på gjennom vinteren. Når våren endelig er et faktum har Vestfold og Telemark fylkeskommunes entreprenører nok å gjøre med å reparere mindre skader som følge av at vinteren er i ferd med å slippe taket. Fylkeskommunen har gode rutiner for å registrere og tette hull, men dessverre vil du av og til oppleve slike hull enkelte steder inntil vi får registrert og tettet dem.

Ferdsel på eget ansvar

Fylkeskommunen eller våre entreprenører har ikke et generelt erstatningsansvar for skader som oppstår på våre fylkesveier. Utgangspunktet er at veiene stilles til trafikantenes disposisjon slik at trafikantene kan ferdes på eget ansvar. Det er ikke nok å konstatere at det har skjedd en skade som følge av hull i veibanen, for at fylkeskommunen eller driftsentreprenør skal bli holdt erstatningsansvarlig. 
I mange tilfeller må derfor du eller ditt forsikringsselskap ta regningen for skader som oppstår ved ferdsel på de fylkeskommunale veiene. 

Tre vilkår for erstatning

En forutsetning for at du skal få dekket dine utlegg av fylkeskommunen eller vår driftsentreprenør er at det kan påvises et erstatningsansvar etter gjeldende erstatningsregler. Det er tre vilkår som alle må være oppfylt for å kunne pålegge erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold:

  1. det må foreligge et ansvarsgrunnlag for fylkeskommunen eller driftsentreprenør (dvs. et rettslig grunnlag for ansvar)
  2. et økonomisk tap og
  3. adekvat årsakssammenheng mellom den erstatningsbetingende handling eller unnlatelse, og tapet.

Les også: Hvem tar regninga?

Det er gjennom langvarig rettspraksis slått fast at eier av veien ikke er objektivt ansvarlig for skader på kjøretøy ved bruk av det offentlige veinettet. Et eventuelt erstatningsansvar for fylkeskommunen eller vår driftsentreprenør, må i utgangspunktet forankres i skadeserstatningsloven § 2-1. Dette ansvaret forutsetter at det kan påvises forsettlig eller uaktsom handling fra noen i arbeidsgivers tjeneste.


Dersom du har kjørt i et hull og fått skadet kjøretøyet ditt, ber vi deg vurdere om de tre grunnvilkårene for erstatningsansvar er oppfylt, før du eventuelt sender oss et begrunnet krav. Det er viktig at du forklarer og dokumenterer hvorfor du mener erstatningsvilkårene er oppfylt. Relevant dokumentasjon kan være bilder fra hendelsessted og skaden, takst fra autorisert takstmann og kostnadsoverslag fra verksted.  

Publisert: 22.03.2023

Oppdatert: 25.08.2023 kl.14.50


Av: Rolf Marthinsen