Et politisk veivalg for Vestfold og Telemark

Bilde av to gule piler i asfalten
Fylkesdirektøren fremmer saken med to alternative innstillinger, uten å anbefale en av dem. Foto: Illustrasjonsfoto: Dontstop / GettyImages

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

02.02.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesdirektøren legger fram saken om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune med to alternative innstillinger.

Fylkestinget behandler spørsmålet om det skal søkes om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune i sitt møte tirsdag 15. februar. 

De 61 representantene i fylkestinget har i dag fått tilsendt sakspapirene til møtet. 

Sammen med saksfremstillingen med fylkesdirektørens innstilling, ligger også beslutningsgrunnlaget fra fylkesadministrasjonen og høringsuttalelsene fra kommuner og «sivilsamfunn» i fylket. Vedlagt ligger også et dokument om rettslige spørsmål ved en deling.

Her finner du alle sakspapirene.

Et politisk veivalg

Fylkesdirektøren fremmer saken med to alternative innstillinger, uten å anbefale en av dem.

Fylkesdirektøren mener at begge alternativene – søke om deling av fylket eller fortsette som Vestfold og Telemark – er forsvarlige å gjennomføre. Fylkeskommunen vil kunne fylle sitt samfunnsoppdrag også som to nye fylkeskommuner. 

I vurderingen står det: «Deling eller ikke deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune oppfattes av fylkesdirektøren på dette stadiet først og fremst som et politisk veivalg.» 

Regjeringen åpnet i Hurdalsplattformen for at fylker og kommuner som ønsker å reversere nylig inngåtte sammenslåinger, kunne gjøre det. Vestfold og Telemark var blant fylkene dette gjaldt. 

Etter en interpellasjon i fylkestinget i november, var prosessen mot en mulig deling av Vestfold og Telemark i gang. Fylkestinget behandlet spørsmålet i desember, og vedtok å sende saken på høring. 

LES MER: Mulig deling av Vestfold og Telemark

Viktige innspill og lærdom

Vestfold og Telemark fylkeskommune som organisasjon er ikke uberørt av delingsspørsmålet. 

– Arbeidet med denne saken internt i fylkeskommunen og høringsperioden nå i januar har gjort noe med oss som organisasjon. Vi har fått viktig informasjon og skal ta lærdom av det som har framkommet i høringen, uansett hva utfallet blir, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.  

– Vi er ikke den samme organisasjonen nå som vi var før spørsmålet om deling kom opp, og det kjenner mange medarbeidere på. Dette har påvirket oss alle. Uansett hva utfallet blir, skal vi ta vare på våre ansatte. Alle kan føle seg trygge på arbeidsplassene sine. Fylkeskommunen trenger all den gode kompetansen i fortsettelsen, for å finne de gode løsningene, sier Semb Christophersen. 

Innstilling fra fylkesdirektøren:

Alternativ A

  1. Det søkes om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkesordfører iverksetter søknaden før 1. mars 2022.
  2. Ansatte skal omfattes av prinsippene for virksomhetsoverdragelse i delingsprosessen.
  3. Fylkestinget ber regjeringen om fortsatt trykk i arbeidet med å følge opp intensjonene i Hurdalsplattformen, som legger opp til å styrke fylkeskommunene som samfunnsutvikler.
  4. Fylkestinget ber regjeringen garantere for kostnadsdekning opp til 100 millioner kroner for delingsprosessen.
  5. Fylkesdirektøren bes forberede delingsprosessen og legge frem en plan for organisering og gjennomføring av delingen så snart som mulig.

eller

Alternativ B

  1. Det søkes ikke om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune.
  2. Fylkestinget ber regjeringen om fortsatt trykk i arbeidet med å følge opp intensjonene i Hurdalsplattformen, som legger opp til å styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler.
  3. Fylkesdirektøren bes om å legge frem en sak med utgangspunkt i tilbakemeldingene i høringen i delingssaken. Formålet med saken er å styrke fylkeskommunens forankring i hele Vestfold og Telemark.

Dette er den videre prosessen 

Spørsmålet om deling av Vestfold og Telemark behandles først i partssammensatt utvalg 8. februar. Dagen etter får fylkesutvalget saken til behandling, og gir sin innstilling til fylkestinget. 

Tirsdag 15. februar fatter fylkestinget et vedtak om det skal søkes om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune eller ikke.

Dersom fylkestinget vedtar å dele Vestfold og Telemark, er fristen for å sende inn søknaden til Kommunal- og distriktsdepartementet 1. mars.

Det er Stortinget som endelig beslutter om fylket skal deles. Dersom det blir aktuelt, fremmer trolig departementet en sak for Stortinget vår/sommer 2022 (ikke fastsatt).

En eventuell deling av Vestfold og Telemark vil tre i kraft fra 1. januar 2024.

To nye fylkesting vil kunne velges ved det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023.

Veien fram til vedtak

Du kan følge prosessen videre og finne mer informasjon på denne temasiden:

Sakspapirer til fylkestingsmøtet

Du finner alle sakspapirene til fylkestingets møte 15. februar på denne siden.