Færre slutter og flere gjennomfører videregående opplæring

Tilstandsrapport 2020: Mette Kalve, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse og Helge Kristian Galdal, direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert:

18.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Andelen som gjennomfører i løpet av fem år går fortsatt opp og andelen som slutter i løpet av fem år er lavere enn noen gang. Dette viser den første tilstandsrapporten for videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Rapporten synliggjør også at det er områder med utfordringer og behov for forbedring.

«Rapporten slår fast at videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommuner i forkant av sammenslåingen av fylkene har hatt positiv utvikling og forbedring av viktige resultater. Det gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet»

- Mette Kalve, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Klikk her for å se tilstandsrapporten.

Ståsted for videregående opplæring

Tilstandsrapport 2020 gir oversikt over viktige resultater for skoleåret 2018/2019 og kalenderåret 2019. Rapporten viser ståsted for videregående opplæring i henholdsvis Vestfold og Telemark ved inngangen til den nye regionen, blant annet gjennom omtale av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring.

– Jeg er fornøyd med flere av resultatene som kommer fram i tilstandsrapporten, sier Helge Kristian Galdal, direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Utvalgte resultater:

  • Av 2013-kullet var det 77 % i Vestfold og 77,1 % i Telemark som fullførte og bestod videregående opplæring i løpet av fem år. Det nasjonale snittet var 77,1 %.
  • Resultatene for 2013-kullet viser også nedgang i andelen som slutter i løpet av fem år. Det var 12 % av elevene fra dette kullet i Vestfold og 11,3 % av elevene fra dette kullet i Telemark som sluttet i løpet av fem år. Det nasjonale snittet var    11,5 %.
  • Resultater knyttet til læringsmiljø viser at andelen elever som opplevde mobbing fra andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere var 2,1 % i Telemark og 2,7 % i Vestfold. Det nasjonale snittet var 4,8 %.
  • Fra 2016/2017 til 2018/2019 økte antallet lærlinger som fullførte med fag-, svennebrev eller kompetansebevis i Telemark og Vestfold fra 2105 til 2231.

Her finner du en oversikt over fylkets skoler.

Utfordringer og videre arbeid

Det er også områder som er utfordrende for sektoren. Ambisjonen er blant annet høyere for karakterutviklingen i videregående skole og for gjennomføringen av det 4-årige yrkesfagløpet.

– Framover blir det derfor viktig å bygge på gode resultater og gode erfaringer fra begge de tidligere fylkene. I dette arbeidet er også kommunene og arbeidslivet viktige samarbeidspartnere, sier Galdal. Og legger til at en nøkkel for å lykkes i fremtiden også er videreutvikling av skolen som en helsefremmende arena og forsterket innsats for å bidra til ungdommens opplevelse av livsmestring.

For sektoren opplæring og folkehelse skal 2020 brukes til å legge et godt grunnlag for det videre arbeidet. Sammen med fylkeskommunens budsjett og økonomiplan og annen styringsinformasjon gir Tilstandsrapport 2020 et grunnlag for videre arbeid med kvalitetsutvikling av den videregående opplæringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

–  Hovedmålsettingene for videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune er økt læringsutbytte, økt gjennomføring med planlagt kompetanse og økt livsmestring. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en viktig rolle for at vi skal nå målene og tilstandsrapporten blir et viktig verktøy for oss i politikkutvikling fremover, både ved at vi får god oversikt over tilstanden i sektoren og ved at vi bruker resultatene som grunnlag for prioriteringer fremover, avslutter Kalve.

Faktaboks: Nøkkeltall for videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • 21 videregående skoler med totalt 14276 elever og 2685 ansatte.
  • Antall elever ved de videregående skolene varierer fra 67 til 2001.
  • Antall ansatte ved de videregående skolene varierer fra 19 til 358.
  • Per 31. desember 2019 var det 3842 løpende kontrakter for lærlinger og lærekandidater.
  • I Vestfold var kontraktene fordelt på 101 fag. I Telemark var kontraktene fordelt på 84 fag.
  • Fra og med 1. januar og til og med 31. desember i 2019 var det 667 voksne deltakere i videregående opplæring i tidligere Telemark og 449 i Vestfold.