Fire nye forskningsprosjekter er på trappene

Blant de fire kvalifiseringsprosjektene, finner vi et matforskningsprosjekt fra Kastanjehjerte AS og et CO2-håndteringsprosjekt med et nytt batteri i sentrum, fra Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

27.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Allergivennlige, smakfulle hverdagsprodukter og en mer effektiv håndtering av CO2. Det er målene for to av kvalifiseringsprosjektene som får penger fra Regionale forskningsfond denne høsten.

Fire ganger i året kan bedrifter, offentlig sektor, forskningsinstitusjoner og frivillig sektor søke om støtte til sitt forskningsprosjekt fra Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark. Dette kalles kvalifiseringsprosjekter og er forløperen til å søke om støtte til større innovasjonsprosjekter.

Fondsstyret har nylig bevilget 1 200 000 kroner til fire kvalifiseringsprosjekter. Hvert av prosjektene får 300 000 kroner. Blant de fire prosjektene, finner vi et matforskningsprosjekt fra Kastanjehjerte AS og et CO2-håndteringsprosjekt med et nytt batteri i sentrum, fra Universitetet i Sørøst-Norge.

«Styret i regionale forskningsfond er fornøyd med høy kvalitet på søknader om kvalifiseringsstøtte høsten 2020. Det har gått ett år siden forrige utlysing og det er godt å se at det regionalt arbeides med å utvikle ny kunnskap innen flere fagområder. Forskningsinitiativene viser ulike behov og styret vektlegger behov for omstilling innen bedrifter og offentlig sektor. Nanoteknologi bygges opp som fagmiljø rundt USN avdeling Bakkenteigen, og dette er en av grunnene til å finansiere søknad fra USN.»

- Kristine Nore, leder av regionalt fondsstyre

 

Fire kvalifiseringsprosjekter får støtte

Under kan du lese mer om alle de fire kvalifiseringsprosjektene som får 300 000 kroner i støtte i denne runden. 

Kastanjehjerte AS

Prosjekttittel: Mat for alle / «Food4All»

Samarbeider med: Nofima AS 

«Food4All» bygger på et kartlagt behov for et bedre tilbud av allergivennlige produkter både på bedrifts- og privatmarkedet. Gjennom prosjektet ønsker man derfor å studere mulighetene rundt konseptet «Food4All» ved å produsere allergivennlig produkter gjennom bruk av allergivennlige råvarer. 

Prosjektet skal føre til nyskapende hverdagsprodukter som adresserer et behov og en etterspørsel i markedet med naturlige råvarer og helst uten tilsetningsstoffer som tilfredsstiller forbrukeren. Samtidig etterstrebes det å benytte lokale og økologiske råvarer i konseptet. 

Prosjektet skal også frembringe en ny prosessløsning for produksjon av disse nye gode, smakfulle allergivennlige produktene for konsumentmarkedet. For å lykkes kreves ny forskningsbasert kunnskap om råvarekvalitet, relevant teknologi, prosessbetingelser og ingredienser.

 «Food4All» vil føre til nye innovative allergivennlige, norskproduserte produkter med helsegevinst for forbrukere, men vil også fremme lokalt samarbeid og sikre en bærekraftig produksjon. Samtidig vil prosjektet bidra til en bærekraftig utvikling av landbruket og matproduksjonen i regionen, samt en styrking av Fruktbygda som konsept og satsningsområde i Midt-Telemark.

Universitetet i Sørøst-Norge, Department of Microsystems (prosjekt 1)

Prosjekttittel: Efficient Zn-CO2 battery for CO2 conversion and anaerobic biogas upgrading

Samarbeider med: Biowater Technology AS

Prosjektet har som mål å løse de teknologiske flaskehalsene i et nytt Zn-CO2-batteri, som er i stand til å transformere klimagass CO2 til verdifull CH4 og samtidig generere elektrisitet. 

Denne batteriteknologien foreslås brukt i avløpsrenseanleggene, for å berike CH4 i biogass ved omdannelse av CO2-komponenten i biogass (20-40 vol% CO2 og 60-80 vol% CH4) til CH4. 

Den foreslåtte nye grønne teknologien forventes å være allsidig i en lang rekke bransjer. Den vil bidra til å redusere det industrielle CO2-utslippet og legge til rette for verdiskaping, som er to hovedutfordringer i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Velle Utvikling AS

Prosjekttittel: Utvikling av tverrsektorielt samarbeid for kompetanseheving og arbeidsinkludering i utvikling av bærekraftige matsystemer

Samarbeider med: Stiftelsen Telemarksforskning

Velle Utvikling AS framhever at 300 unge faller ut av videregående skole årlig i Vestfold. I tillegg er det de som faller ut av arbeidslivet senere. Tallet regionalt er høyere. Velle har et etablert samarbeid med NAV og videregående skole knyttet til disse problemstillingene i dag, men studien skal gi økt kunnskap og peke på tverrsektorielle samarbeidspunkter på nytt. Problemstillingen er aktualisert av Covid-19 pandemien og behov for økt norsk arbeidskraft i landbruket. 

Behovet for styrket miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk bærekraft og grønn omstilling krever nye former for samarbeid og tverrsektorielle tilnærminger, jf. arbeidet med å operasjonalisere FNs bærekraftsmål. 

Deltakende og samskapende prosesser har vist seg hensiktsmessige for å avdekke synergier og etablere nye partnerskap mellom ulike aktører; både fra det offentlige, private, kompetansemiljøer og frivillig sektor. Det er imidlertid en mangel på studier som systematisk utforsker vinn-vinn-muligheter i tverrsektorielle samarbeid. 

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utforske utviklings- og innovasjonspotensialet ved å koble utfordringer knyttet til en mer bærekraftig verdikjede for mat med utfordringer knyttet til å fremme mer meningsfulle liv gjennom arbeidsinkludering og til mer samfunnsrelevant kompetanse blant unge som står i fare for å falle utenfor arbeidsmarkedet. 

Økt og bærekraftig produksjon av blant annet grønt, styrket kompetanse og nyskaping er blant satsningsområder innenfor landbruket i Vestfold og Telemark fylke, og prosjektet vil være et bidrag innenfor dette. 

Universitetet i Sørøst-Norge, Department of Microsystems (prosjekt 2)

Prosjekttittel: Black silicon near-infrared photodetectors

Samarbeider med: Institutt for Energiteknikk (IFR) og Mosaiq AS

I dette prosjektet sikter USN-teamet mot å utvikle en kraftig nær infrarød (NIR) fotodetektor basert på en avansert svart silisium fabrikasjonsteknikk. 

Dette vil åpne opp for nye muligheter innen applikasjoner som bioimaging / night vision. 

Forskningsresultatene vil bidra til at den regionale forskningssektoren er ledende på silisium-basert mikro-/ nano fabrikasjon, i tillegg til å bygge opp solid kompetanse innenfor micro-machining som kan være gunstig for lokal industri relatert til silisium.

 

Neste søknadsfrist for kvalifiseringsprosjekter er 1. november. I 2021 blir søknadsfristene 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Forskning innen fylkets satsningsområder

En gang i året kan bedrifter og kommunal sektor søke om inntil tre millioner kroner i støtte til et innovasjonsprosjekt. Det er krav om 50 prosent egne midler og et samarbeid med en annen aktør.

Nå nærmer det seg søknadsfristen for innovasjonsprosjekter, som er onsdag 18. november. Satsningsområdet er verdiskaping gjennom grønn omstilling: 

  • industrielle bærekraftige produksjonsløsninger
  • karbonfangst, utnyttelse og -lagring
  • lavutslipps transportsystemer
  • lavutslippsløsninger for vann og avløpssystemer 
  • fornybare energiløsninger, inkludert utvikling og anvendelse av fornybar energi fra biogass/biomasse og avfallsbearbeiding
  • miljøvennlig og effektiv energibruk, energihandel og energitransport
  • bærekraftig matproduksjon
  • natur og ressursforvaltning, bioøkonomi
  • klimatilpasningsløsninger

Les mer på nettsiden til Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark og søk om forskningsmidler innen 18. november. Neste søknadsfrist for innovasjonsprosjekter blir høsten 2021.

Innovasjonsprosjekter skal utvikle fylket 

Regionale forskningsfond Vestfold og telemark finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor. Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling.

Regionale forskningsfond er et virkemiddel for forskningsdrevet innovasjon. I disse FoU-prosjektene er forskningsresultatene viktige for å kunne realisere innovasjonen. En innovasjon i denne sammenhengen kan være nye/forbedrede tjenester, produkter eller prosesser, eller innføring av nye metoder, modeller, teknologier eller organisasjonsformer.

Regionale forskningsfond skal bidra til å utvikle Vestfold og Telemark. Ny kunnskap skal bidra til innovasjon, verdiskaping, konkurranseevne og attraktivitet for vår region.

Søknadsfrister 2020/2021

Kvalifiseringsprosjekter: 1. november

I 2021 blir søknadsfristene 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november

Innovasjonsprosjekter: 18. november

Fristen i 2021 blir på høsten