Flere bedrifter satser på bedriftsintern opplæring

Rehabiliteringssenteret AiR på Rauland er én av 23 bedrifter som har fått BIO-midler siden april. Fra venstre: klinikkleder Matias I. S. W. Nielsen, hovedutvalgsleder Truls Vasvik og leder administrasjon, Jon Hovda. Foto: Hans Jacob Edvardsen / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

29.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Siden korona-pandemien traff oss, har det vært en kraftig økning i antallet bedrifter i Vestfold og Telemark som søker om støtte til bedriftsintern opplæring, såkalte BIO-midler. Tilskuddet skal bidra til å trygge arbeidsplasser.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er en tilskuddsordning som virker å være et treffsikkert og etterspurt tiltak for arbeidslivet i Vestfold og Telemark under koronakrisen. 

Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet som følge av koronakrisen. Ansatte som er helt eller delvis Korona-permittert er en del av målgruppen.

Siden april har 62 bedrifter i Vestfold og Telemark søkt om støtte gjennom tilskuddsordningen. 23 bedrifter har fått utbetalt til sammen 6 164 669 kroner for å øke ansattes kompetanse. Søknadene som kom inn til fristen 15. juni behandles i disse dager, og svar sendes til bedriftene før sommeren.

Det er de ansatte i virksomheten som er målgruppen og målet er å gi opplæring for å trygge arbeidsplassene og den enkeltes arbeidsforhold. 

«BIO-ordningen, altså bedriftsintern opplæring, har vist seg å være blant de mest virkningsfulle tiltakene i en krisesituasjon. Derfor har også ordningen vært med i to av de tre statlige krisepakkene knyttet til Covid-19. I Vestfold og Telemark vedtok fylkestinget nylig å sette av nye 13 millioner kroner til ordningen, i tillegg til de 6 millionene som allerede var bevilget.»

- Truls Vasvik (Ap), leder av hovedutvalg for næring og reiseliv

Her kan du lese mer om fylkestingsvedtaket (sak 99/20)

Les om tre bedrifter som har fått BIO-midler

BIO-tilskudd hjelper små- og mellomstore bedrifter til å fornye seg og tenke langsiktig. Den store interessen for ordningen vitner om et stort behov i arbeidslivet som følge av korona-situasjonen. 

Men hva slags bedriftsintern opplæring for sine ansatte de har brukt pengene på? Og hvilken ny verdiskaping bidrar kompetansen til? Denne uka besøkte hovedutvalgsleder Truls Vasvik tre av de 23 bedriftene som har mottatt BIO-midler for å lære mer. 

Rehabiliteringssenteret AiR på Rauland 

Rehabiliteringssenteret AiR er den største arbeidsplassen i Vinje kommune med over 90 ansatte. AiR har en sterk posisjon i spesialisthelsetjenesten innenfor arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

«I vår har bidrag frå fylkeskommunen vore viktige for å vidareutvikle AiR, og kurs i mindfullness og bruk av digitale kanalar er gjennomført med stor suksess, mens tilsette var permitterte. Dette gav oss verktøy til vidare klinisk bruk med deltakarar. BIO-midlane er svært viktig for senteret framover. Det gjev oss verktøy for å styrke tilbodet slik at det vert enno betre enn i dag. Digitale moglegheitar gjev oss ein unik sjanse til vidareutvikling av tilbodet vårt og kompetanseheving for tilsette.»

- Mathias I. S. W. Nielsen og Jon Hovda, Rehabiliteringssenteret AiR

Fosstech i Stokke

Fosstech trenger ny kompetanse for å bygge opp en ny produksjonslinje for plaststøping av undervannssensorer (til Kongsberg Maritime). Økt kompetanse vil sikre eksisterende arbeidsplasser, og kan skape nye arbeidsplasser. 

Truls Vasvik spør: «Vi er opptatt av at det skal være lav terskel og ubyråkratisk å søke om tilskuddsmidler i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hvordan var det for dere å søke BIO-midler?"

«BIO-ordningen har vært enkel og ryddig å søke om tilskudd fra. Veiledningen underveis var verdifull for oss, og vi opplever at vi fikk god støtte når vi søkte. Korona-situasjonen resulterte i permitteringer. Vi må se fremover og da må vi øke kompetansen vår. BIO-tilskuddet er et bidrag til ny kompetanse vi tror skal kunne bidra til 5-6 nye permanente arbeidsplasser i Fosstech.»

- Steven Foss, Fosstech

CEO Steven Foss i Fosstech
Steven Foss, CEO i Fosstech

Hjartdal Elektro i Sauland

Da koronaviruset rammet Norge, mistet Hjartdal Elektro 80 prosent av oppdragene umiddelbart. Alle ansatte ansatte og en lærling ble permitterte fra 16. mars. Da daglig leder Øyvind Hovde Kaasa fikk høre om BIO-ordningen, kastet han seg rundt.

«Jeg ble gjort kjent med BIO-ordningen 13. april og brukte to kvelder på skrive søknad før denne ble sendt 15. april. Vi fikk svar etter en uke, og det var bra og viktig for oss med en rask tilbakemelding slik situasjonen var.»

- Øyvind Hovde Kaasa, Hjartdal Elektro

Kaasa har allerede avlagt eksamen og tatt sertifisering til F-gass på varmepumper slik at Hjartdal Elektro kan tilby både montering og service. Flere montører skal få opplæring i el-kontroll for næring og bolig så snart det blir mulig. Dette vil gi nye og flere kunder for bedriften.

Hovedutvalgsleder Truls Vasvik (til venstre) og daglig leder Øyvind Hovde Kaasa i Hjartdal Elektro
Truls Vasvik (til venstre), leder i hovedutvalg for næring og reiseliv, og Øyvind Hovde Kaasa, daglig leder i Hjartdal Elektro. 

Neste søknadsfrist 15. august

Neste frist for å søke om BIO-midler er 15. august. Det er også søknadsfrister 15. oktober og 15. desember.

Her ligger all informasjon du trenger for å sende inn en søknad. 

Søk om BIO-midler

Søknadsfristene høsten 2022 er 20. september og 10. november.