Flere unge i fast arbeid? – en vei igjen å gå

oppstilt bilde av prosjektgruppen FUFA
Medlemmer i FUFAs prosjektgruppe møttes for å oppsummere erfaringene: (bak) Kristin Saga i NHO og Liv Marit Hansen i fylkeskommunen, (midten) Petter Aasen ved USN og Harald Olsen i LO, (foran) Lisbeth Eek Svensson og Gro Merethe Rørvig i fylkeskommunen og Terje Tønnessen i NAV. Foto: Karen Anne Kjendlie / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

18.08.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå oppsummerer aktørene i FUFA-prosjektet erfaringene etter tre års innsats. Vestfold og Telemark har fått verdifull kunnskap om hvordan hjelpe unge til et aktivt liv i jobb og utdanning.

Det treårige samarbeidsprosjektet Flere unge i fast arbeid - FUFA startet gjennom partnerskapet Verdiskaping Vestfold i 2018. Målsetningen var at flere unge skal få mer arbeidserfaring og fullføre utdanning, som gir et bedre grunnlag for å oppnå en fastere tilknytning til arbeidsmarkedet.

Bakteppet var at nesten 10 prosent av de unge i Vestfold verken var i jobb eller under utdanning.

– Resultatene i FUFA er i stor grad knyttet til gjennomføring av aktiviteter, og effekter av samarbeidet. Dette er resultater som aktørene gir uttrykk for at det er mulig å bygge videre på, og som har gitt læring og erfaring i hvordan å jobbe med samfunnsutfordringer i fellesskap, sier prosjektleder Gro Merethe Rørvig.

FÅ MER INNSIKT: Les om erfaringene fra FUFA-prosjektet i sluttrapporten.

Aktiviteter for å få flere unge i fast arbeid

De siste tre årene har flere konkrete tiltak og delprosjekter kommet på plass i regi av FUFA-prosjektet. 

Ledestjernene for arbeidet har vært de fire T-ene: Tidlig innsats, Tett oppfølging, Tilpasning av tiltakene og Tverrgående samarbeid. 

Det ferskeste eksempelet er et innovativt samarbeid mellom Oppfølgingstjenesten og NAV i fire byer. Et målrettet opplegg skal gi støtte til unge fra 16-24 år som ønsker å starte opp igjen i utdanning eller søke praksis, læreplass eller jobb.  

Tilbudet om fleksibel fagopplæring, arbeid med aksjonsuka for at flere unge skal få læreplass og «korona-studiet» på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), er andre eksempler.

LES MER: Flere unge i fast arbeid

Løsningen ligger i godt samarbeid

Etter tre år er andelen unge mellom 18 og 30 år utenfor utdanning og arbeid fremdeles for høy i Vestfold og Telemark. Arbeidet med å løse denne komplekse samfunnsutfordringen må fortsette. 

– Alle aktørene i partnerskapet var innforstått med at det ville være krevende å nå målsettingen med prosjekt FUFA. Det var et uttalt mål å få til endringer i praksis også utover prosjektets varighet. Å øke andelen unge i jobb og utdanning ville kreve endringer i organisering og arbeidsmetoder både hos den enkelte aktør og i samarbeid, sier prosjektleder Rørvig. 

Hun trekker fram det tverrsektorielle samarbeidet og felles kunnskap om hverandres tjenester og det å jobbe innovativt, som kanskje det viktigste som har kommet ut av prosjektet. Dette kan skape varige endringer.

– En erkjennelse og kunnskap etter å ha jobbet med FUFA i tre år, er at det viktigste ansvaret hjelpeapparatet kan ta er å samordne tjenester bedre, sørge for god koordinering, og bidra til at den enkelte opplever det som nyttig og konstruktivt å motta hjelp, sier Rørvig.

Erfaringene gir grunn til optimisme

De komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor i Vestfold og Telemark, som et for stort utenforskap, kan kun løses gjennom samarbeid. 

I FUFA-prosjektet forpliktet aktørene NAV, LO, NHO, KS, USN og fylkeskommunen seg i en samarbeidsavtale til å jobbe aktivt med å redusere andelen unge utenfor arbeid og utdanning. 

Erfaringene gir grunn til optimisme blant samarbeidsaktørene, og for unge i fylket.

Her er en smakebit fra sluttrapporten:

NAV sier at samarbeidet med spesielt fylkeskommunen skal videreføres og forsterkes, både når det gjelder å oppnå at flere unge gjør riktige skolevalg og fullfører videregående opplæring. 

For Vestfold og Telemark fylkeskommune har prosjekt FUFA bidratt til større grad av samhandling på tvers både internt og eksternt. Det har ført til erkjennelse av en utfordring og at det er flere veier til mål, samt at fylkeskommunens ressurser finnes på flere fagområder og nivåer.

NHO sier at deltakelse i prosjektet har ført til økt innsats og bevissthet, og at de nå vil ha unge med inn i alt de gjør og formidler til medlemmer og andre de er i kontakt med. 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) påpeker at arbeidet med FUFA har bekreftet at utdanning er inngangsbilletten til arbeidslivet for de aller fleste.

Videre arbeid for å hindre frafall i videregående opplæring og styrke studietilbøyelighet blant de unge i regionen, enten det dreier seg om yrkesfagligutdanning eller høyere utdanning, er derfor avgjørende.

Styrket rekruttering til høyere utdanning fra regionen, og tilrettelegging for studenter med ulike forutsetninger for å sikre fullføring er viktig, både for den enkelte og for samfunnet.

LO ser at det er mulig å sette enda større press på sentrale myndigheter, for å sette inn tiltak på tvers av organisasjoner tidlig nok.

KS ønsker å fremheve at kommuner hver for seg, og på tvers over kommunegrensene, har mange tiltak og initiativ overfor ungdom. Da er det ikke alltid like enkelt å samles om et regionalt prosjekt. Men prosjekter som FUFA kan bidra til at det går i retning av mer samarbeid.

De nye oppgaveområdene og rollen fylkeskommunene har fått kan også gi positiv effekt.

Flere unge i fast arbeid (FUFA)

Samarbeidsprosjektet "Flere unge i fast arbeid" har i perioden 2018-2021 jobbet med å øke inkluderingen av unge i arbeidslivet.

Les mer om prosjektet