Folkeavstemning eller ei avgjøres først

Illusstrasjon av folk i to grupper som et delt kart
Spørsmålet om det avholdes en folkeavstemning om en mulig deling av Vestfold og Telemark, avgjøres på fylkestingsmøtet 14. og 15. desember. Foto: Illustrasjonsfoto av DigitalStorm / iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

30.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Kommer Vestfold og Telemark fylkeskommune til å sende inn en søknad om å dele fylket? Det er fylkestinget som avgjør dette, og det første som vedtas er om det blir en folkeavstemning eller ei.

Regjeringserklæringen – Hurdalsplattformen – åpner for at fylker og kommuner som ønsker å reversere nylig inngåtte sammenslåinger, kan gjøre det. 

Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) har sendt et brev til de fire fylkeskommunene dette gjelder, og Vestfold og Telemark er blant dem.

Fristen for å søke om å dele kommuner og fylkeskommuner er 1. mars 2022.

Oppdrag til fylkesdirektøren

En mulig deling av Vestfold og Telemark ble diskutert på fylkestingsmøtet 9. november, i forbindelse med en interpellasjon fra Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP).

I fylkesordføreres svar på interpellasjonen, fikk fylkesdirektøren i oppdrag å levere et faktagrunnlag i to deler til den politiske behandlingen av spørsmålet om mulig folkeavstemning og deling av fylket.

«Fylkesdirektør bes der gå gjennom de økonomiske og administrative konsekvensene knyttet til det å ha en folkeavstemming - og hvordan en eventuell folkeavstemming konkret vil kunne gjennomføres. 

Fylkesdirektøren bør samtidig starte arbeidet med et saksgrunnlag vedrørende de økonomiske og administrative konsekvensene av sammenslåingen og ved en eventuell oppsplitting, som kan benyttes ved en eventuell folkeavstemming og av fylkestinget.»

LES MER: Her kan du følge prosessen mot en mulig deling av Vestfold og Telemark

Dette er den videre prosessen

Prosess for eventuell deling av fylket_261121.png

Spørsmålet om det avholdes en folkeavstemning om en mulig deling av Vestfold og Telemark, avgjøres på fylkestingsmøtet 14. og 15. desember. 

Dette vil i så fall bli en lokal rådgivende folkeavstemning

Uavhengig av om det blir folkeavstemning eller ei, er det fylkestinget som fatter det endelige vedtaket om det skal sendes en søknad om å dele fylket. Slik prosessen ligger an til å bli, vil vedtaket gjøres på et ekstraordinært fylkesting 15. februar. 

Dersom fylkestinget vedtar å dele Vestfold og Telemark, er fristen for å sende inn søknaden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 1. mars.

Det er Stortinget som endelig beslutter om fylket skal deles. Dersom det blir aktuelt, fremmer trolig departementet en sak for Stortinget vår/sommer 2022 (ikke fastsatt).

En eventuell deling av Vestfold og Telemark vil tre i kraft fra 1. januar 2024.

Et nytt fylkesting vil kunne velges ved det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023.

Veien fram til vedtak

Du kan følge prosessen videre og finne mer informasjon på denne temasiden: