Hvordan har vi det i fylket? - Høy trivsel, men også utfordringer

Tilgang til natur er et spørsmål i folkehelseundersøkelsen. Foto: Stina Glømmi

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

18.01.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

83 prosent av de vel 34 000 som deltok i Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark, oppgir at de enten er fornøyde eller svært fornøyde med livet. Samtidig sier 12 prosent at de er ensomme.

Høsten 2021 svarte 34 000 voksne innbyggere på spørsmål om fornøydhet med livet, søvn, psykiske helseplager, kosthold, trafikkstøy, tilgang til kulturtilbud og offentlig transport.

Her er hva de svarte:

  • 83 prosent av de som besvarte undersøkelsen er fornøyde med livet
  • 71 prosent oppgir at helsen er god eller svært god
  • 12 prosent opplever ensomhet
  • 77 prosent trives godt eller svært godt i nærmiljøet

De viktigste funnene i undersøkelsen viser at et stort antall av de som deltok oppgir at de enten er fornøyd eller svært fornøyd med livet. Det er tydelige sosiale skiller mellom hvordan deltakerne i undersøkelsen vurderer sin egen helse. De fleste aspekter knyttet til psykiske plager og livskvalitet viser en sterk sammenheng med alder. Livet oppleves bedre med høyere alder. 

Ny unik kunnskap – se tall for din kommune

Det er første gang at vi har kunnskap om trivsel og helse til et stort antall innbyggerne i fylket. Undersøkelsen gir deg mulighet for å se tall for din kommune. Hvordan har innbyggerne det i Sandefjord, Midt Telemark eller Vinje?

Klikk deg videre se tallene for din kommune i den interaktive statistikk løsning!

Kommunetall for Folkehelseundersøkelsen

De eldre har det best

Folkehelseundersøkelsen viser at økt alder gir økt tilfredshet med livet, opplevelse av positive følelser øker, negative følelser minker og tillit til andre er høyere. Eldre har også høyest stedstilhørighet, opplevd trygghet i nærmiljøet og rapporterer om mindre psykiske plager. 

Markant sosial ulikhet i helse

Undersøkelsen gir svar på befolkningens subjektive opplevelse av egen helse og hvordan man “alt i alt” vurderer egen helse. Svaret på spørsmålet om egen helse viser to tydelige trekk. I gjennomsnitt for alle aldersgrupper svarer omkring 70 prosent “god” eller “svært god” på spørsmålet om egen helse. Dette plasser Vestfold og Telemark i gruppen med lavest score sammenlignet med andre fylker. 

Det andre er at bak dette gjennomsnittet er det betydelige forskjeller i svarene ut fra utdannelse. Det er over 20 prosentpoeng forskjell i andelen som svarer “god” eller “svært god” fra gruppen med grunnskoleutdannelse eller mindre og gruppen med fireårig høyskole/universitetsutdannelse eller mer.  Lavest nivå for god/svært god egenvurdert helse oppgir kvinner med grunnskole-utdannelse.

Tiltak for å bedre helse i befolkningen

Kommuner, fylkeskommunen og andre skal nå bruke den nye kunnskapen til iverksette tiltak for å fremme god helse og livskvalitet i hele Vestfold og Telemark.

Mari Katrine Nicholls Espetvedt
Prosjektleder

Rapport om undersøkelsen

Her kan du lese og laste ned rapporten: Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark

Les mer om undersøkelsen

vtfk.no/folkehelseundersokelsen2021 kan du lese mer om selve undersøkelsen