Fra gode ideer til solide forskningsprosjekter

Bilde av treverk som blir knust
VERDISKAPING I FYLKET: Regionalt forskningsfond finansierer små og store forskningsprosjekter. Det er søknadsfrist for kvalifiseringsprosjekter fire ganger i året. Foto: RFF Vestfold og Telemark

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

17.06.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Er det regionale forskjeller i utenforskap? Kan den gamle, malte trestolen du kasta på fyllinga bli til verdifull biokull? Nye forskningsprosjekter er på trappene for å finne svar.

Regionalt forskningsfond (RFF) finansierer små og store forskningsprosjekter. Tidligere i juni bevilget fondsstyret i RFF Vestfold og Telemark inntil 2,1 millioner kroner til sju nye kvalifiseringsprosjekter. 

Hver av aktørene får inntil 300 000 kroner til innledende forskningsarbeid. 

Viktig verdiskaping i fylket

– Prosjektene som får støtte i denne tildelingsrunden, har presentert spennende ideer som kan omdannes til solide forskningsprosjekter. Disse kan ha et stort potensial for verdiskaping innenfor næringer som er viktige for regionen vår, sier styreleder Sven Tore Løkslid (Ap) i RFF Vestfold og Telemark.

Kvalifiseringstøtten skal brukes til å utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra RFF Vestfold og Telemark, Forskningsrådet, EUs programmer eller andre relevante ordninger.

– Jeg oppfordrer alle virksomheter som sitter på gode ideer, i offentlig og privat sektor, til å søke om midler ved neste korsvei. Fondet ønsker å bidra til viktig og nødvendig innovasjon i Vestfold og Telemark, sier Løkslid.

Vekst og nye muligheter

RFF Vestfold og Telemark skal bidra til å løse utfordringer i fylket ved å bringe frem ny kunnskap som er nyttig og viktig for bedrifter og offentlige institusjoner. 

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på fem områder: verdiskaping gjennom grønn omstilling, helse og omsorg, velferd, utdanning og oppvekst, teknologi, og by-, steds- og regionutvikling.

De neste fristene for å søke om kvalifiseringsstøtte er 1. september og 1. november. Frist for å søke om støtte til hovedprosjekt er 20. oktober.

Les mer om RFF Vestfold og Telemark

Sju nye prosjekter på gang

Lurer du på hvilke FoU-prosjekter som er på gang i vårt fylke nå? Under kan du lese mer om kvalifiseringsprosjektene som fikk tildelt midler etter den siste søknadsrunden. 

Seram Coatings AS

Prosjekttittel: 
Minimizing galling in aluminium industry with SiC coatings

Sammendrag: 
Aluminium industry in Norway relies on new technological developments which allows minimizing costs and being competitive globally. Wear and galling of tools is one of the main sources of downtimes, maintenance costs and scrap production leading to increased production costs. Current solutions in the industry for minimizing wear and galling are based on applying coatings or surface treatments that extend the lifetime of the tools. However, there is still a need for better coatings that can extend the lifetime of the tools hence minimizing the production costs.

The properties of SiC (lack of melting point at atmospheric pressure and sublimation temperature at 2500–2600 °C, high hardness, chemical and oxidation resistance, high wear resistance and low friction and low metal wetability) are very attractive to be used in the aluminium industry to minimize wear and galling.

Production of SiC coatings was limited to Physical Vapor Deposition (PVD) and Chemical Vapor Deposition (CVD) until 2014 when Seram Coating succeeded for the first time in producing SiC coatings using thermal spray technologies. This new technology opened new opportunities by enabling the use of SiC coatings on a wider number of applications where CVD and PVD coatings cannot compete due to their high production costs or limited size.

In this project thermally sprayed SiC coatings will be optimized for minimizing galling in the aluminium industry and validated at lab scale.

Telemark næringshage AS

Prosjekttittel: 
Blikk for opplevelse: dissekere fysiske kulturoppsetninger for å muliggjøre økt inkludering i virtuelle kulturoppsetninger

Sammendrag: 
Digital teknologi som gir tilgang til en utvidet virkelighet, forventes inkludert i Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i arbeidet med økt satsing på innovasjon og kompetanse. Dette endrer hvordan tilbydere av kunst og kultur skal arbeide for å utvikle kunst- og kulturtilbudet for barn og unge, samt hvordan teknologisk innovasjon innenfor disse fagområdene skal gjøres tilgjengelig i utdanningssammenheng og for næringsdrivende inne fagfeltet.

Eksperimentering med utvidet virkelighet viser muligheter for å gi nytt liv til kunst- og kultursektoren, noe som er spesielt viktig når vi ikke kan komme oss ut for å utforske disse opplevelsene personlig. Samtidig utfordrer teknologien behovet for at DKS skal være et tilbud til alle elever i Norsk skole.

I dette prosjektet skal vi utvikle en metode for å se på hvordan kunsten og kunstneren kan tilpasse seg XR-teknologi. I dette ligger det å se på hvilke utfordringer og muligheter teknologien har i forhold til å tilrettelegge for at kunst og kulturopplevelsen skal være tilgjengelig og mottakelig for flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå, på en formidlingsplattform basert på innovative teknologiske løsninger.

Wai Environmental Solutions AS

Prosjekttittel:
Valorisation of Waste Wood into Valuable and Sustainable Biochar

Sammendrag:
The Wai-Biochar project aims at producing and characterizing biochar from waste wood to develop biochar-based product for dedicated applications.

In this project, the waste wood will be screened and identified for biochar production. Biochar production will be conducted by via technology developed by Wai Environmental Solutions AS. Effects of production conditions on conversion behaviour of waste wood and yield of biochar will evaluated. Detailed characterization of produced biochar will be carried out to identifying key properties of the biochar. The properties of biochar produced from waste wood will be compared to biochar produced from conventional wood and activated carbon that are currently applied.

Based on comparison results, the further modification and application of waste wood biochar will be proposed. TEA analysis will be done to evaluate feasibility and identify main barriers to realize proposed waste wood to value concept.

Business plan will be outlined for promoting and commercializing the waste wood to valuable biochar concept, which including summary of the biochar related business's current state, state of the broader market and involving in circular economy.

The project is line with Norwegian Government's bioeconomy strategy to promote recovery, recycle and reuse regenerative bioresources.

The concept proposed in this project is a new approach to recycle the waste wood with conversion to valuable biochar. Given large annual generation of the waste wood in Vestfold and Telemark, successful realisation of this project can considerably promote realization of circular economy in the region.

Sensovann AS

Prosjekttittel:
Kvantitativt lateral-flow analysesystem for hjertesviktovervåking

Sammendrag:
Hjertesvikt er blant de største sykdomsgruppene i Norge både i utbredelse og belastning for helsesystemet. Pasientene lider med hyppige innleggelser, nedsatt livskvalitet og høy dødelighet.

Hjertesviktpasienter trenger livslang behandling og overvåking. Forsøk på overvåking av pasienter har blitt utført i noen kommuner. Likevel gir ikke slik fysiologisk testing (dvs. blodtrykk og hjerterytme), tilstrekkelig nøyaktighet til å forutsi forverring av sykdommen.

For å kunne forutsi en forverring av hjertesvikt mer presist og med minimale kostnader, utvikler vi en PoC (Point of Care) tester, dvs. bærbar biosensor-enhet med navn HFM (Heart Failure Monitoring), som enkelt både kan brukes av helsepersonell og pasienten selv etter en rask innføring.

HFM-enheten består av en kvantitativ lateral flyttest (QF-LFA) og en del for optisk avlesning, som i kombinasjon kan måle konsentrasjoner av de hjertespesifikke biomarkørene hjerne-natriuretisk peptid (NT-proBNP) og høysensitivt troponin T (hs-TnT). Begge markørene er til stede i blod og konsentrasjonene øker 2-4 uker før sykehusinnleggelser.

Utfordringene som skal utredes i dette prosjektet er å lage en fluoriserende biotester for deteksjon av NT-proBNP og hs-TnT med god stabilitet i blod/serum; design og fabrikasjon av en multipleks LFA som tillater jevn strøm for prøvetaking og som maksimerer overflate og kontakttid ved konjugasjonsflatene og testlinjene; fabrikasjon av et optisk avlesningssystem som kan måle svake fluoriserte signaler fra en QF-LFA.

Innovasjonsgraden i dette prosjektet er betydelig av den grunn at det for tiden ikke eksisterer et praktisk og effektivt verktøy til å forutsi forverring av sykdomsforløpet hos pasienter med kronisk hjertesvikt.

Vi kan forvente resultatene fra dette prosjektet å danne et grunnlag for videre utvikling og anvendelse for NFR eller Det europeiske innovasjonsrådet.

Rehabiliteringssenteret Air AS

Prosjekttittel:
Regionale forskjeller i utenforskap

Sammendrag:
Over 20 % av alle arbeidsdyktige i Norge faller av ulike årsaker utenfor arbeidslivet, og tallet er økende. Dette rokker ved grunnlaget for velferdssamfunnet vårt i en tid der vi samtidig registrerer at forsørgebyrden øker og inntektene fra olje går ned.

Det er store regionale forskjeller, og Vestfold og Telemark er verst stilt. Å forstå disse forskjellene, og bidra til læring av de gode eksemplene, vil være nøkkelen til å kunne redusere utenforskap og sikre bærekraftige velferdstjenester i framtiden.

Kommuner og regioner (som nå står i startgropen for å lage egne planer mot utenforskap) vil få et bedre beslutningsgrunnlag for sine planer. Tiltaksapparatet (eks NAV) vil kunne målrette miksen av tiltak bedre, og helsetjenestene vil i større grad være i stand til å behandle rett pasient til rett tid på rett sted. Den nødvendige og vanskelige samhandlingen mellom helse, arbeid og utdanning, gjennom hele utenforskapsforløpet, vil kunne få større effekt.

Det skal gjennomføres analyser basert på registerdata fra SSB for å vise utvikling i størrelsen på og drivere for utenforskapet over tid i ulike områder og samtidig få fram informasjon om sammensetningen av utenforskapet. Denne kartleggingen er interessant i seg selv og vil fylle et kunnskapshull.

Dernest skal det gjennomføres workshop med casekommuner i Vestfold og Telemark, som peker seg ut fordi de enten har svært lav eller svært høy grad av utenforskap.

Sammen med representant fra kommunen, kommunehelsetjeneste, NAV og tilbydere av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, vil vi utforske mulige forklaringer som er knyttet særlig opp mot sammenheng med tiltak og innsats, samhandling, samt stedets kultur- og identitet.

Evidencebased Treningsklinikk AS

Prosjektnavn:
Utvikling av en modell for samhandling mellom kommune, fastlege, pasient og tilbyder av livsstilsrelaterte helsetjenester.

Sammendrag: 
Norske kommuner står overfor meget store utfordringer de neste tiårene. Overvekt og fedme øker i alle alderstrinn i befolkningen, nå over 70%. Samtidig som andelen fysisk aktive synker, nå under 30% av voksne over 18 år. Eldrebølgen melder seg og vil bl.a. medføre mer enn dobling av antall demente i 2050.

Forberedelsene for dette har handlet mye om boliger, omsorgsapparatet og velferdsteknologi, men lite om forebygging. Fysisk trening er blant de få tiltak som kan forebygge demens. Lov om folkehelse pålegger kommunene å tenke forebygging. De fleste kommuner har etablert frisklivstiltak av ulik karakter, men tiltakene er ofte litt tilfeldige, og lite kvalitetssikret med tanke på kunnskapsgrunnlag og effekt. 

EvidenceBased Treningsklinikk har utviklet treningsresepter med metodikk hentet fra klinisk forskning på pasienter med ulike risikofaktorer og sykdommer. Målet er å kunne forutse resultatene og tilpasse og planlegge utviklingen for den enkelte pasient.

Forprosjektet skal utvikle prosedyre og programvare som legger til rette for økt bruk av trening som medisin og forebygging i kommunen. Fastlegene skal ha enkle valgmuligheter til tilbud som er kunnskapsbaserte og kvalitetssikret. Publikum skal ha trygghet for at tiltakene er sikre og at de virker.

Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjekttittel: 
Bio-Oil Decomposition and Chemical Characterization: An Overview for Regional Uses

Sammendrag: 
Bio-oils are an important product of biomass pyrolysis, which count for 20-50% by weight, other products are syngas and bio-coal. Bio-oil chemical complexity, with more than 300 compounds, makes their commercialisation difficult.

Our project partner Scanship AS is interested in knowledge about bio-oil decomposition and chemical characterisation essential to develop uses and commercialisation opportunities. This project seeks to explore sources and potential uses of bio-oil, by acquiring knowledge about techniques for bio-oil decomposition as to screen methods and techniques for their chemical characterisation.

In the project, we plan to contact our industrial network to obtain information about biomass feedstocks, perform laboratory experiments to explore bio-oils degradability when subject to electrochemical, biological and chemical catalytic decomposition. We also intend to review the literature on chemical methods and techniques and test some of these methods at the laboratory to get hands-on experience in the performance of such chemical analysis. Another important part of this project is the evaluation of the cost-benefit of such chemical characterisation in relation to industrial expectations.

The knowledge generated in this project will help to materialise the commercialisation of bio-oils, much is relevant for the industry in the Vestfold and Telemark region, where important actors in waste management, food production, communal services, and other industries involved in the value creation through a green transformation resides.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe.

Lill Irene Cressey
Leder for sekretariatet