Fylkesdirektør foreslår salg av Croftholmen

Dronebilde av eiendommen
Fylkesdirektør foreslår at Croftholmen legges ut for salg på det åpne markedet. Foto: Bamble videregående skole

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

31.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesdirektøren foreslo i forrige uke for Fylkesutvalget å anbefale Fylkestinget å gi fylkesdirektør fullmakt til å sluttføre avtalen mellom fylkeskommunen og Redningsselskapet, og til å gjennomføre salg av Croftholmen. Saken behandles i Fylkestinget 8. mars 2023.

Avtalen om salg av Croftholmen er utarbeidet av Vestfold og Telemark fylkeskommunes administrasjon og Redningsselskapet. Partene er enige om å foreslå at eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet, og at overskuddet fra salget deles likt.

En god prosess

I Fylkesutvalget 25. januar ble det flertall for Fylkesdirektørs innstilling. Fordi forhandlingene ikke var sluttført, ble møtet holdt for lukkede dører. Fylkesdirektøren legger opp til at behandlingen i Fylkestinget blir i åpent møte. Saksdokumentene er derfor på vanlig måte offentlig tilgjengelig i forkant av møtet.

- Administrasjonens oppgave i denne saken har vært å forhandle frem en avtale om salg på bakgrunn av fylkestingets beslutning og bestilling. Det er ulike syn på hvorvidt Croftholmen bør selges, men vi mener nå at vi gjennom konstruktive samtaler, godt samarbeid og en god prosess har kommet frem til en avtale som ivaretar begge parters interesser, og som tar hensyn til eiendommens særegne historie, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

Overskudd til utdanningsformål

Bakgrunnen for Fylkestingets beslutning om å selge eiendommen, er at den nåværende skoledriften ved Croftholmen flyttes til Bamble videregående skole på Grasmyr sommeren 2023.

Overskuddet fra salget vil bli brukt til utdanningsformål i tråd med de opprinnelige eierne, Fredric og Maja Croft, sine ønsker. Fylkeskommunen investerer overskuddet fra salget i utbyggingen av Bamble videregående skole, mens Redningsselskapets inntekter går til bygging av en ny multihall for utdanning av faste og frivillige mannskaper ved Redningsselskapets kurs- og kompetansesenter RS Noatun i Horten.

En unik eiendom

Eiendommen Croftholmen en øy utenfor Stathelle i Bamble kommune som består av 26 bygninger med et samlet BTA på ca. 8 000 m2. Tomten er selveiet og er på ca. 55 000 m2. Hovedbygningen ble bygget i perioden 1890 - 1895 etter tegninger av Haldor Børve. Maria Croft overdro Croftholmen til Redningsselskapet i 1956 med vilkår om at det skulle etableres en yrkesskole for sjømenn på holmen. Telemark Fylkeskommune overtok skoledriften og eiendommen i 1976.

Eiendommen er i dag regulert til offentlig formål, bevaringsformål, naturvernområde og friområde. Eiendommen er ikke fredet etter kulturminneloven, men har nasjonal kulturminneinteresse. Det innebærer blant annet at bygningenes eksteriør skal bevares og at de ikke kan rives eller endres vesentlig.

- Croftholmen er en unik eiendom. Det har derfor vært viktig å komme frem til en avtale som ivaretar eiendommens historiske verdi og videre bruk på en god måte. Vi ønsker og håper at allmennheten sikres adgang til området etter salg, og håper at kommunen, som er planmyndighet, sikrer at dette blir ivaretatt, sier Christophersen.