Fylkessenteret i Seljord til politisk behandling

Bilde av nybygget med hage foran
Saken fremmes for samtlige hovedutvalg som avgir uttalelse i saken. Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget. Fylkestinget fatter en endelig beslutning i møtet 14.-15. desember. Foto: Charlotte N. Erikstad / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

15.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Arbeidet er i gang med å etablere et regionalt fylkessenter i Seljord. I desember behandler fylkestinget hvilket innhold det nye fylkessenteret skal ha. Nå er sakspapirene tilgjengelige.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har tidligere vedtatt at det skal opprettes et fylkessenter i Seljord med minimum 20 ansatte, og et etableringsprosjekt er godt i gang.

– Etableringen av et regionalt fylkessenter i Seljord handler om mer enn de 20 arbeidsplassene. Det handler om økt verdiskaping og positive ringvirkninger for hele regionen. For å lykkes, er det viktig for oss at fylkessenteret blir en attraktiv arbeidsplass. Vi vil skape et godt fagmiljø i Seljord.

Det sier Øistein Brinck, prosjektleder og direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

– Fylkeskommunen skal være nær og til stede også utenfor Skien og Tønsberg. Når vi etablerer et regionalt fylkessenter i Seljord, er målet å bidra til vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige lokalmiljøer i hele regionen, sier Brinck.

LES MER: Regionalt fylkessenter i Seljord

Behandler saken i desember

Fylkestinget har tidligere vedtatt å etablere et fylkessenter, men har foreløpig ikke gjort vedtak om hvilket innhold fylkessenteret skal ha eller bevilget penger til gjennomføringen av prosjektet. 

I neste møterekke kommer en sak til behandling som svarer opp dette og inviterer til en endelig beslutning om gjennomføring, slik at fylkessenteret kan etableres i løpet av 2022. 

Her finner du sakspapirene: Oppfølging av fylkestingets lokaliseringspolitikk – etablering av fylkessenter i Seljord (sak 182/21)

Saken fremmes for samtlige hovedutvalg som avgir uttalelse i saken. Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget. Fylkestinget fatter en endelig beslutning i møtet 14.-15. desember. 

Dette er fylkesdirektørens innstilling: 

1. Fylkessenteret opprettes med ansatte fra flere seksjoner og sektorer. Et «regionalt team» som gir mulighet for samarbeid på tvers i oppgaveløsningen mot Øvre Telemark spesielt og fylket generelt. Utover det regionale teamet fylles fylkessenteret opp med stillinger som kan lokaliseres til Seljord gjennom frivillighet og nyansettelser. 

2. Sammensettingen av fylkessenteret kan utvikles over tid, men det skal være minst 20 årsverk som har fylkessenteret som sitt hovedarbeidssted. 

3. Fylkesdirektøren gjennomfører ombygging av lokalene innenfor budsjettramme på 20 mill kroner som budsjett- og økonomiplanen viser. Fylkessenteret skal være operativt før utgangen av 2022.

Fylkessenteret former seg

I saksfremlegget skriver fylkesdirektøren at per oktober 2021, er oppunder 10 stillinger avklart i form av frivillighet og kommende utlysninger. De resterende skal løses gjennom vurdering av hovedarbeidssted ved utlysning. Dette betyr at det nye fylkessenteret er i ferd med å forme seg.

Fylkesdirektøren anbefaler at det ansettes en stedlig leder på det nye fylkessenteret. Dette vil styrke arbeidsmiljøet og kan ivareta kulturbyggingen på et nytt fylkessenter.

Vekst og utvikling i hele regionen

Vestfold og Telemarks fylkeskommunen skal styre etter FNs bærekraftsmål for å løse de regionale samfunnsutfordringene. 

Opprettelse av et fylkessenter i Seljord er med på å underbygge bærekraftsmål nr. 8, hvor fylkeskommunen fremmer inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.  

Bærekraftsmål nr. 8 er av fylkeskommunens prioriterte bærekraftsmål, som det kommer frem i regional planstrategi 2020-2024, der et av tiltakene er at fylkeskommunen skal øke sin tilstedeværelse i hele fylket.

Vil du vite mer?

Les mer om etableringen av et regionalt fylkessenter i Seljord

Øistein Brinck
Prosjektleder og direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima