Fylkets første kulturstrategi på høring

Under "Ditt nye fylke - en forestilling om Vestfold og Telemark" i januar 2020, ble noe av det rike kulturmangfoldet i fylket vist frem. Foto: Frank Tindvik

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

08.12.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Forslag til kulturstrategi for Vestfold og Telemark for 2021–2024 legges i dag ut på høring. Strategien skal etablere en felles kulturplattform for det nye fylket, med mål og prioriteringer for fylkeskommunens innsats.

- Vestfold og Telemark fylkeskommune har store ambisjoner for kulturfeltet. Sammen med kommuner og våre andre samarbeidspartnere i organisasjonsliv, kulturinstitusjoner og frivillighet skal vi tilrettelegge for at innbyggere og besøkende i fylket skal ha god tilgang på kulturopplevelser av høy kvalitet, og til at nyskapning og verdiskapning innenfor kulturfeltet kan skje i vårt fylke. Denne strategien skal være en plattform for å målrette og koordinere vår innsats fremover, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Hovedutvalget vedtok i sitt møte 26. november å legge forslaget til kulturstrategi ut på høring, med høringsfrist 8. februar 2021. Høringsforslaget kan leses her

Mange har medvirket

I arbeidet med å meisle ut den første kulturstrategien for Vestfold og Telemark fylke, har bred medvirkning vært prioritert. 

- 21. september gjennomførte vi en digital «kulturdialog», med 90 deltakere fra kommuner og kulturinstitusjoner tilstede. Det har også kommet inn 34 skriftlige innspill, etter at vi la til rette for at hvem som helst kunne sende sine innspill på e-post, sier fylkeskommunens direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet, Else Blom.

Kulturstrategien dekker alle fagområdene som sektor for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet arbeider med; allmennkultur, bibliotekutvikling, friluftsliv, kultur- og idrettsfrivillighet, idrett, immateriell og materiell kulturarv, og kunst.

Nasjonal interesse

Kulturstrategiarbeidet i Vestfold og Telemark har vekket interesse også nasjonalt.  19. november arrangerte Norsk kulturforum, interesseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner, et webinar hvor kulturstrategiarbeidet var tema. Else Blom, Maja Foss Five, og prosjektleder for kulturstrategien, Ane Støen, ga de vel 250 seerne et innblikk i arbeidet så langt.

- Det dere presenterte her er skyhøye ambisjoner for kulturlivet i fylket, rett og slett imponerende. Midt oppi dette har en pandemi satt en stopper for regionreformen på kulturområdet. Hvilke konsekvenser har det fått for strategiarbeidet, lurte generalsekretær i NOKU, Hege Knarvik Sande etter presentasjonen.

- Pandemien har ikke satt en stopper for de kulturpolitiske ambisjonene. Men mange av de planlagte møteplassene for dialog i høringsarbeidet, har måttet foregå digitalt. Vi så for oss mange spennende møter mellom politikk og fagfeltet. Vi synes det er viktig at vi politikere møter kulturinstitusjonene, kunstnerne, idretten, det skal vi gjøre mer av når verden er mer normal igjen, svarte Foss Five.

Der mennesker møtes

Strategiforslaget har tittelen «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021–2023». Tittelen er ment å gjenspeile den viktige funksjonen og effekten kultur har i et samfunn og på enkeltmennesker.

- Å delta i kulturlivet påvirker folks helse og trivsel positivt.  Få andre områder kan på samme måte som bringe folk sammen, skape møteplasser og dialog, gi nye perspektiver og bidra til utvikling av individer og samfunn. Det er et mål at innsatsområdene i kulturstrategien skal motvirke negative tendenser i fylket vårt med lav verdiskaping og utenforskap. Kulturaktiviteter er også viktig for verdiskaping i samfunnet, og bidrar med attraksjonskraft og grunnlag for kultur- og naturbasert reiseliv og næringsutvikling, mener hovedutvalgsleder Maja Foss Five.

Forslaget til ny kulturstrategi er delt inn i seks hovedtemaer: Stedsutvikling, inkludering, kunnskap, aktivitet, arenaer og internasjonalisering. Det vil bli utarbeidet temadokumenter for utvalgte satsingsområder, som museum, idrett og friluftsliv, kunst, og verdensarv, som skal konkretisere og operasjonalisere strategien.

- Innspillene vi har fått inn viser at både kommuner og kulturaktører er positive til kulturstrategiarbeidet så langt. Innspillene uttrykker også støtte til grepet vi har tatt med tematisk inndeling, og til hovedtemaene. Nå er vi spente på høringsrunden, og innspillene vi får inn vil være viktige bidrag i arbeidet med å ferdigstille kulturstrategien, sier direktør Else Blom.

Kulturstrategien sluttbehandles i Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 29. april 2021 og fylkestinget 11. mai 2021. 

Last ned høringsforslaget her

Les saksfremlegg for Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 26.11 her

Høringsuttalelser merkes "Høringsinnspill – ny kulturstrategi" og sendes som epost til post@vtfk.no  eller til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien.

Les mer om strategier og planer for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet