Gir hjelp til å løse hverdagsutfordringer

Peri-Ilka Tincman i LoPe - forening for mikrointegrering, driver et tilbud for innvandrere som er ment å bidra til å løse hverdagsutfordringer, som kan virke uløselige når de hoper seg opp i store mengder. Foto: LoPe - forening for mikrointegrering

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

13.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Foreningen LoPe er blant de seks virksomhetene som får pengestøtte gjennom en ny tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap.

– Vi er godt i gang med vårt prosjekt helse- og økonomiveiledning for flyktninger og innvandrere på mikronivå. Og i denne sammenheng er vi uendelig takknemlig for at vi har fått støtte av fylkeskommunen. Det betyr veldig mye for oss, sier Peri-Ilka Tincman, daglig leder i LoPe - forening for mikrointegrering.

LoPe har et har et åpent lavterskeltilbud for å hjelpe personer med innvandrerbakgrunn med å løse hverdagsutfordringer. 

Flere ut i arbeid og utdanning

Det er behov for tiltak for å øke sysselsetting og verdiskaping, og for å få flere unge og personer med fremmedspråklig bakgrunn i arbeid og utdanning.

Derfor vedtok hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune i våres å opprette en ny tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU) for 2021. 

LES OGSÅ: Lyser ut midler til inkludering og redusert utenforskap

Se hva virksomhetene bruker pengene på

Nå er tilskuddsmidlene tildelt seks virksomheter i Vestfold og Telemark. Under finner du en oversikt over hvem som fikk støtte gjennom tilskuddsordningen og hva pengene skal brukes på.

LoPe v/Peri Ilka Tincman (Skien) – tildelt 45 500 kroner

LoPe er en ideell organisasjon, og et åpent lavterskeltilbud for å gi hjelp til personer med innvandrerbakgrunn med å løse hverdagsproblemer. 

LoPe vil benytte TIRU-midler til å igangsette tilbudet Helse- og økonomiveiledning for flykninger og innvandre på mikronivå. Dette er ment å bidra til å løse hverdagsutfordringer, som kan virke uløselige når de hoper seg opp i store mengder.

Tjenesten tar sikte på å være praktisk, nyttig og direkte anvendbar for brukerne. Det skal bidra til at flere mennesker opplever økonomisk selvstendighet, og ikke blir avhengige av akutt sosialhjelp. Videre er ønsket effekt en bedret helsesituasjon, økt selvstendighet og redusert bruk av offentlige instanser.

Det er planlagt en gjennomsnittlig tilstrømming på ca 10 personer i måneden i det nye tilbudet Helse- og økonomiveiledning for flykninger og innvandre på mikronivå. I perioden august 2021 til februar 2022 vil dette utgjøre ca. 50-60 personer. 

Bamble og omegn internasjonale forening (BOIF) (Bamble) – tildelt 80 000 kroner

BOIF er en ideell organisasjon som disponerer og driver et kommunalt eid hus, Clarks Minde, sammen med andre organisasjoner. BOIF er en aktør innenfor integrering og aktivisering av personer med utfordringer, både norske og innvandrere.

TIRU-midlene som er tildelt, planlegger BOIF å benytte til gjennomføring av tiltaket «Skap muligheter». Prosjektets hjerte er brukermedvirkning. Personer i målgruppa skal ha en aktiv deltakelse og utforme aktiviteter selv.  BOIFs utgangspunkt er at alle personer har ressurser, kunnskaper og ferdigheter, det er bare å finne de riktige nøklene for å ta i bruk disse. 

20-30 personer vil få muligheten til å delta i et variert tilbud i løpet av 2. halvår 2021. Det vil være tilbud om varierte aktiviteter og opplæring, i alt fra praktisk kostholdsveiledning, norskopplæring og produksjon og salg av varer og tjenester. 

Sarepta MKK (mat, kultur og kompetanse) (Skien) – tildelt 95 000 kroner

Sarepta MKK er en ideell organisasjon som ble etablert i 2019 for å inkludere ungdom fra utenforskap til arbeid.

Sarepta prioriterer unge under 30 år som helt eller delvis står utenfor ønsket arbeidsliv pga begrenset nettverk, kjennskap og erfaring. Særlig unge med flerkulturell bakgrunn og ungdom fra lavinntektsfamilier der sosial status ofte går i arv.

Sarepta vil benytte TIRU-midlene slik at 30 unge mellom 18 og 30 år får delta i kompetansebyggende aktivitet med fokus på egne styrker, identitet og interesser som fører til arbeid og/eller videre studier. Dette omfatter blant annet gruppeaktiviteter med bruk av verktøyet FlexId, samt individuell veiledning rettet mot praksis og jobb. Tiltaket gjennomføres i 2. halvår 2021. 

Bamble kommune - Frisk Bris (Bamble) – tildelt 120 000 kroner

Bamble kommune, Sykehuset Telemark og NAV samarbeider gjennom Frisk Bris for å hjelpe mennesker med psykiske og/eller fysiske plager til å komme i jobb/skole. 

Frisk bris benytter IPS-metodikk (individuell jobbstøtte), og skreddersyr individuell rehabilitering. Det er imidlertid ekstra utfordrende å hjelpe mennesker som har utfordringer med rusmidler mot ønsket resultat. For å møte disse utfordringene, ønsker de å igangsette et nytt delprosjekt, som en del av Frisk Bris. 

TIRU-midlene vil spesielt bli bruk til å utvide IPS-prosjektet til å omfatte målgruppen «mennesker med ruslidelser». Prosjektet vil engasjere en likemann med erfaringskompetanse til å hjelpe mennesker med ruslidelser til å få eller beholde ordinært arbeid eller en skoleplass.

iFokus AS (Larvik) – tildelt 120 000 kroner

iFokus har årlig arrangert «Næringslivets Fabelaktige Fredag» siden 2015. Arrangementet har hatt fokus på å øke inkludering i arbeidslivet, gjennom å løfte fram arbeidsgivere. 

For å lykkes med et felles samfunnsoppdrag om å få flere i arbeid og utdanning, tar iFokus sikte på å redusere den høye andelen unge og personer med fremmedspråklig bakgrunn utenfor arbeid og utdanning. Ved å utvide arrangementet «Fabelaktig Fredag» til å inkludere formiddagsarrangementet «Mulighetenes marked» samme dag, gis det også et tilbud til jobbsøkere om å delta. TIRU-midlene vil bidra til at deltakerne kan delta på foredrag og påfølgende jobbmesse, hvor lokale arbeidsgivere med ledige stillinger er til stede. 

iFokus vil også dele informasjon og kunnskap om ulike kompetansetilbydere og den enkelte jobbsøkers mulighet for kompetanseheving som et ledd i det å komme i arbeid.

NewUse (Sandefjord) – tildelt 70 000 kroner

NewUse har siden 2017 vært etablert som sosial entreprenør i Sandefjord. Målgruppen er innvandrermenn og unge med interesse, bakgrunn og/eller erfaring i et håndverksfag, som opplever utfordringer tilknyttet varig arbeid og valg av utdanning. NewUse bidrar med tilpasset opplæring slik at disse menneskene får en bedre mulighet til å anskaffe og beholde jobb over tid. En stor del av målgruppen har kunnskap rundt et håndverksfag, men har liten eller ingen kunnskap rundt norske arbeidsplasser, fagterminologi, kvalitetssikring og HMS.

Gjennom interaksjon med deltakere/målgruppen oppleves det tendenser til lite erfaring med digitale verktøy, som datamaskiner, mail, og bruken av smarttelefoner og tilhørende applikasjoner. NewUse vil derfor benytte TIRU-midlene til å gjennomføre et prosjekt hvor de kan tilby sine deltakere opplæring innen bruk av digitale verktøy, utforming av en CV og søknadsskriving, samt jobbintervjutrening.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Gro Merethe Rørvig
Rådgiver