Gir millioner til regional forskning

Fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid (Ap) er styreleder i RFF Vestfold og Telemark, som nylig tildelte 7,6 millioner kroner til nye forskingsprosjekter i fylket. Foto: Tom Riis / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

RFF Vestfold og Telemark

Publisert:

10.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Hvordan frakte hydrogen under trykk trygt? Hvordan fjerne antibiotikaresistente bakterier fra avløpsvannet fra sykehus? Er det mulig å bli kvitt all plasten i biogjødsel som er laget av matavfall? Nye forskningsprosjekter får millionstøtte fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark.

Styret i Regionalt forskningsfond (RFF) Vestfold og Telemark gir 7,6 millioner kroner i støtte til ny og spennende forskning i regionen. Tildelingen omfatter 6,5 millioner til større forskningsprosjekter i tre bedrifter og 1,1 millioner i kvalifiseringsstøtte til videreutvikling av fire prosjekter i startfasen.

«De som får støtte i denne tildelingsrunden har presentert solide forskningsprosjekter med betydelig verdiskapingspotensial innenfor næringer som er viktige for regionen vår.»

- styreleder Sven Tore Løkslid (Ap) i RFF Vestfold og Telemark

RFF Vestfold og Telemark skal bidra til å løse utfordringer i regionen ved å bringe frem ny kunnskap som er nyttig og viktig for bedrifter og offentlige institusjoner. Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på fem områder: verdiskaping gjennom grønn omstilling, helse og omsorg, velferd, utdanning og oppvekst, teknologi, og by-, steds- og regionutvikling. 

Vil fjerne all plast fra matavfall 

Reklima AS på Sem får 2,4 millioner kroner til å finne ut hvordan plastrester kan fjernes effektivt fra biogjødsel laget av matavfall. Avfallet kommer til gjenvinningsanleggene emballert i plast eller i poser, og selv om forbehandling fjerner det meste av plasten, følger det likevel med rester inn i biogassanlegget og dermed også ut i biogjødselen. 

Målet med forskningsprosjektet er å utvikle metoder som kan fjerne all plast fra avfallet og gjøre det mulig å resirkulere verdifulle bioressurser i sin helhet. Reklima vil ta i bruk avansert teknologi for å lage blant annet flytende gjødsel til dryppvanning, som er mye brukt i veksthus, og til fremstilling av biokull. Biokull kan blant annet brukes til jordforbedring, tilsetning i plantejord, fôrinnsats og i flere typer rense- og stabiliseringsprosesser.

- Petrokjemisk industri og plastindustri har historisk stått sterkt i Grenlandsområdet, så det er bare rett og rimelig at regionen også prøver å bli best i verden på å fjerne plast fra bioressurser som kan resirkuleres. Dette er dessuten et prosjekt som kan gi bidra til grønn verdiskaping, svakere miljøavtrykk og bedre sirkulærøkonomi i regionen, sier Løkslid.

Som partnere i forskningsprosjektet har Reklima med seg SINTEF Industri, Greve biogass AS, Lindum AS, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Skjærgaarden gartneri AS og Arne Olav Steinsholt.

Lokal renseteknologi for sykehus og helseinstitusjoner

Sustaintech AS i Brevik i Porsgrunn kommune får drøyt 2,9 millioner kroner til å utvikle og teste ny teknologi for å fjerne legemiddelrester, antibiotikaresistente bakterier og slike bakteriers gener fra avløpsvannet fra sykehus. Hovedmålet med forskningen er å hindre at antibiotikaresistente bakterier og miljøgifter finner veien ut i omgivelsene.

Prosjektet omfatter blant annet installasjon og testdrift av en prototype med ny renseteknologi på Sykehuset Telemark. Effekten skal analyseres over tid og sammenlignes med data fra en annen prototype som skal installeres på Oslo Universitetssykehus som ledd i et forskningsprosjekt ledet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

- Antibiotikaresistens er et enormt og økende samfunnsproblem som må angripes på mange fronter. Det innovative i dette prosjektet er først og fremst at forskerne sikter på å etablere renseanlegg nær utslippskilden ved det enkelte sykehus. Gevinsten for samfunnet vil være stor dersom de klarer å utvikle et lite og rimelig anlegg som effektivt hindrer utslipp som er potensielt svært skadelige for miljø og helse, sier Løkslid.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Trosvik Engineering AS, Sykehuset Telemark HF og Oslo Universitetssykehus er med som samarbeidspartnere i forskningsprosjektet. 

Trygg frakt av komprimert hydrogen 

Gen2 Energy i Horten får 1,2 millioner kroner til å finne ut mer om hvordan trykksatt hydrogen trygt kan lagres, fraktes og brukes fra kontainere. For at hydrogen skal kunne transporteres og lagres på en fornuftig måte, må stoffet settes under høyt trykk. Håndteringen må skje på en sikker og forsvarlig måte for å eliminere risiko for uønskete hendelser. 

Målet med forskningsprosjektet er å identifisere og forstå de viktigste risikofaktorene forbundet med lagring og transport av komprimert hydrogen i kontainere. Kunnskapen skal så brukes til å utarbeide krav til alle aktørene i verdikjeden, slik at håndteringen av hydrogen under trykk blir trygg hele veien fra produsent til sluttbruker.

- Hydrogen fremstilt ved hjelp av vannkraft kan bli en viktig del av en bærekraftig energimiks i fremtiden. Før hydrogen kan bli utbredt som drivstoff, må vi imidlertid forsikre oss om at både transport, lagring og bruk kan skje på en trygg måte. Denne forskningen kan bidra med ny og viktig kunnskap på området, sier Løkslid.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og SINTEF AS er med i prosjektet som forskningspartnere. 

Vurdert av ekspertpaneler 

Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektene som har fått støtte er vurdert av nasjonale fageksperter. Ekspertpanelene er oppnevnt i samarbeid med Norges forskningsråd. Sekretariatet i RFF Vestfold og Telemark har vurdert prosjektenes regionale relevans. 

Forskningskvalitet, verdiskapingspotensial og regional relevans er tillagt like stor vekt i styrets endelige vurdering.

- I år kom alle søknadene om hovedprosjektmidler fra private bedrifter. Jeg håper også kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kjenner sin besøkelsestid ved neste korsvei, for fondet ønsker å bidra til viktig og nødvendig innovasjon i offentlig sektor, sier Løkslid. 

Fire får midler til prosjektutvikling 

Fondsstyret har også besluttet å gi fire søkere til sammen 1,1 millioner kroner i kvalifiseringsstøtte.

- Dette er midler til innledende forskningsarbeid som skal gjøre det mulig å omdanne gode ideer til solide prosjekter som kan gi videre støtte fra oss, Forskningsrådet, EUs programmer eller andre relevante ordninger, sier Løkslid.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får 300 000 kroner til utforsking av mer effektive og miljøvennlige prosesser for produksjon av biogass.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får 250 000 kroner til å studere hvordan responssentre i helse- og omsorgstjenesten kan organiseres for å møte utfordringer knyttet til blant annet ny teknologi, tverrfaglig samarbeid, interkommunalt samarbeid og nye kompetansebehov.

Norcem AS i Brevik får 300 000 kroner til å lete etter nye metoder som kan gjøre det mulig å resirkulere betydelig mer av det betongavfallet som i dag bare sendes til deponering. 

Telespinn AS i Seljord får 225 000 kroner for å finne ut hvordan videreforedling av ull fra spælsau, kasjmir- og mohairgeit kan bidra til grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping.