Gode høringsinnspill til regional planstrategi

Foto: Inbovi

Publisert:

01.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Utkastet til ny regional planstrategi har vært ute til høring. Det kom inn mange gode og engasjerte innspill som gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med regional planstrategi.

Høringsinstansene støtter at verdiskaping gjennom grønn omstilling og en satsing på nye regionale samarbeidsarenaer. Det blir også trukket frem at samarbeid er viktig i arbeidet med å utvikle Vestfold og Telemark fremover.

Høringsinstansene støtter at regional planstrategi foreslår å forenkle planstrukturen og begrense antallet regionale planer. Flesteparten av høringsinstansene støtter også forslagt til nye planene og strategier. Høringsinnspillene som har kommet inn er gjennomarbeidet, gode og konstruktive.

Ønsker at medvirkning skal komme tydeligere frem

I høringen har det også kommet noen innspill om hva som kan forbedres før den regionale planstrategien blir endelig vedtatt. Blant annet ønsker høringsinstansene at medvirkning må tydeliggjøres og vektlegges i større grad. Det er også bedt om at hensikten med del 3 i planstrategien, «En bærekraftig utviklingsstrategi», kommer tydeligere frem. Høringssinstansene ønsker også og at utfordringsbildet i den regionale planstrategien blir tydeliggjort og at det i større grad tas høyde for at det er store ulikheter og muligheter innad i regionen.

Legges frem på fylkestinget i desember.

Til sammen har det kommet inn 52 høringsinnspill fra, de fleste av fylkets kommuner, tilgrensende fylkeskommuner, privat næringsliv, foreninger og organisasjoner.

Alle høringsinnspillene gås nå nøye gjennom før endelig utkast til regional planstrategi legges frem og vedtas på fylkestinget i desember.

Les mer om høringen