Har startet arkeologiske utgravinger langs Gassveien

Åtte personer jobber over et spredt område. Det er gravd i jorda etter et rutesystem, der de forskjellige konsentrerer seg om hvert sitt hull.
Arkeologene har hovedsakelig funnet flint og mindre steinredskaper fra steinalderen.

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

17.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Arkeologer fra Kulturhistorisk Museum har begynt å grave frem og sikre fredede kulturminner langs det som skal bli den nye traseen til Gassveien i Bamble. Så langt har arkeologene funnet mye flint og mindre steinredskaper som anslås å være om lag 9000 år gamle.

Arbeidene som gjennomføres er nødvendige for å kunne starte oppgraderingen av fylkesvei 353 mellom Rugtvedt og Surtebogen, som har vært et etterlengtet prosjekt i mange år.

Prosjektet er per i dag ikke fullfinansiert, men det er inngått en samarbeidsavtale med Nye veier om delvis finansiering, for å samkjøre framdriften med den nye E18-parsellen. Fylkeskommunen har også foreløpig bevilget 35 millioner kroner til prosjektet, slik at nødvendige forarbeider kan komme i gang.

Det er også bevilget 75 millioner til prosjektet over statsbudsjettet, men for at prosjektet skal kunne gjennomføres må det delfinansieres med bompenger. Bamble kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ta stilling til en eventuell bompengefinansiering og videre framdrift for prosjektet i løpet av høsten.

Kulturminner fra steinalderen

Gjennom forundersøkelser ble det blant annet avdekket at det befinner seg kulturminner fra steinalderen langs den nye traseen. Utgravningene av disse er nå altså i gang ved Rugtvedt, og vil pågå frem til oktober 2022. Arkeologene graver nå etter et rutesystem på 1x1m for å gjøre kartlegginger i overflaten. Når kartleggingen er gjennomført fortsetter de med mer konsentrerte utgravninger basert på resultatene fra overflatekartleggingen.

I tillegg til de arkeologiske utgravningene skal det også gjennomføres blant annet kartlegging av tilstand og fiskebestand i bekker, og utarbeides en plan for gjenbruk av matjord. Det skal også gjennomføres en omfattende geoteknisk vurdering av grunnforholdene langs den nye traseen.

De forberedende arbeidene gjennomføres i tett samarbeid med Bamble kommune.