Høring blant kommuner framfor folkeavstemning

Illustrasjon av folk i to puslespillbiter
Foto: Illustrasjon av DigitalStorm / iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

03.12.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkesdirektøren anbefaler at det gjennomføres en høring blant fylkets kommuner om en mulig deling av Vestfold og Telemark, og at det ikke gjennomføres folkeavstemning.

Det er fylkesdirektørens innstilling i spørsmålet om det skal avholdes en folkeavstemning knyttet til en mulig deling av Vestfold og Telemark.

– Jeg har grunnleggende tro på det representative demokratiet. Vi har god oppslutning rundt kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Det gir de valgte representantene legitimitet og et godt mandat fra velgerne, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

– Derfor er min innstilling at fylkeskommunen gjennomfører en høring blant de folkevalgte i alle kommunene i fylket, i stedet for en folkeavstemning. Representantene har et godt perspektiv fra sin kommune og kan vurdere saken utfra en helhet, framfor som en enkeltsak, sier Christophersen. 

Fylkestinget avgjør

Det er fylkestinget som avgjør spørsmålet om folkeavstemning. Saken kommer til endelig behandling på fylkestingets møte i Vrådal 14. og 15. desember.

Saken behandles for første gang i et ekstraordinært fylkesutvalg onsdag 8. desember.

Her finner du sakspapirene: Beslutning om folkeavstemning og høring av kommuner (sak 138/21)

Bestilling fra fylkestinget

Fylkestinget ga i november fylkesdirektøren i oppdrag å gå gjennom de økonomiske og administrative konsekvensene knyttet til det å ha en folkeavstemning – og hvordan en eventuell folkeavstemming konkret vil kunne gjennomføres.

Det er dette grunnlaget fylkestinget nå får til behandling.

– Vi har laget en utgreing av økonomisk og administrative konsekvenser ved en folkeavstemning. Det er nok praktisk mulig å gjennomføre en folkeavstemning, men det blir kostbart og komplisert. Hensynet til hvor stor valgdeltakelsen er forventet å bli og muligheten for å stemme for alle stemmeberettigede, bør veie tungt i et demokrati som vårt, sier fylkesdirektøren. 

Du kan lese mer om vurderingene saksframlegget (sak 138/21)

Innstilling fra fylkesdirektør:

  1. Fylkesdirektøren legger frem sak om eventuell søknad om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune i fylkestingets møte 15. februar 2022.
  2. Det gjennomføres en høring blant fylkets kommuner hvor fylkeskommunens beslutningsgrunnlag legges til grunn, høringsprosessen iverksettes umiddelbart.
  3. Det gjennomføres ikke folkeavstemning.

Dette er den videre prosessen

Det er fylkestinget som fatter det endelige vedtaket om det skal sendes en søknad om å dele Vestfold og Telemark. 

Slik prosessen ligger an til å bli, vil vedtaket gjøres på et ekstraordinært fylkesting 15. februar.

Fylkesdirektøren legger opp til at en utredning av konsekvenser ved en eventuell deling av fylkeskommunen, vil være klar 10. januar. 

Det er dette beslutningsgrunnlaget vil legges til grunn for en høringsprosess i kommunene. Det vil også benyttes i fylkestingets behandling av saken om en mulig deling av fylket. 

LES MER: Her kan du følge prosessen mot en mulig deling av Vestfold og Telemark

Dersom fylkestinget vedtar å dele Vestfold og Telemark, er fristen for å sende inn søknaden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 1. mars.

Det er Stortinget som endelig beslutter om fylket skal deles. Dersom det blir aktuelt, fremmer trolig departementet en sak for Stortinget vår/sommer 2022 (ikke fastsatt).

En eventuell deling av Vestfold og Telemark vil tre i kraft fra 1. januar 2024.

Et nytt fylkesting vil kunne velges ved det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023.

Veien fram til vedtak

Du kan følge prosessen videre og finne mer informasjon på denne temasiden:

Ekstraordinært fylkesutvalg

Spørsmålet om folkeavstmening og høring blant fylkets kommuner behandles i ekstraordinært fylkesutvalg onsdag 8. desember kl. 08.00.

Følg møtet via Web-TV