Karbonfangst i Brevik kan føre til flere grønne initiativ

Norcem i Brevik sett fra sjøen Foto: Eldart – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7260220

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

18.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Prosjektet med karbonfangst og lagring ved Norcem i Brevik kan være en viktig pådriver for grønn omstilling i regionen. Det konkluderer en rapport fra Menon Economics.

Rapporten er bestilt av Ringvirkningsprosjektet for karbonfangst og lagring ved Norcem i Brevik, et prosjekt Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt i gang for å se hvordan man kan skape eventuelle ringvirkninger av karbonfangst i Brevik.

Prosjektleder Marianne Haukås forteller at prosjektet i Brevik er så stort at det kan bidra til å stimulere flere nye grønne initiativer i industrien i regionen. Samtidig viser rapporten  at dette er helt avgjørende for industriens fremtid.

-Rapporten viser at både verdiskapning og sysselsetting i industrien reduseres betydelig om ikke regionen får til en rask grønn omstilling, forteller Haukås.

Foreslår både regionale og nasjonale tiltak

En rask grønn omstilling innebærer i dette tilfellet utstrakt bruk av CCS og andre grønne teknologier i kombinasjon med høyere priser på CO2. I rapporten peker Menon på barrierer og muligheter for å få til en rask grønn omstilling, og anbefaler konkrete tiltak til fylkeskommunen:

Regionale tiltak:

  • Opprette en konkret samhandlingsarena, med regelmessige møtepunkt, for å styrke kobling mellom regionens ledende industriaktører, eksisterende og potensielle utstyrsleverandører, FoU-miljøer, samt fylkeskommunen selv
  • Legge til rette for utdanningsløp som er knyttet til den industrielle omstillingen i regionen
  • Utvikle en helhetlig plan for lokalisering av industrielle nyetableringer - for å øke regionens vertskapsattraktivitet

Nasjonale tiltak:

  • Jobbe opp imot nasjonale myndigheters arbeid knyttet til utforming av rammevilkår og regulering som kan styrke konkurransekraften til den norske prosessindustrien
  • jobbe for å styrke virkemiddelapparatet knyttet til kommersialisering av ny grønn energiteknologi innen prosessindustrien

Små ringvirkninger av driften, men muligheter for lokale aktører

Hovedfunnene i rapporten er at ringvirkningene av driften på Norcem er små, men at ringvirkningene knyttet til utbyggingsperioden vil være betydelige.

-Rapporten viser at potensialet for å bygge en spesialisert leverandørnæring innen karbonfangst i vår region kan bli utfordrende. Likevel ser vi at det finnes muligheter der for enkeltaktører også i vår region, forteller Haukås.

Rapporten fra Menon Economics, med tittelen «Innovasjonsdrevet grønn omstilling - Langskipprosjektet som katalysator for ringvirkninger og næringsutvikling i Vestfold og Telemark» skal nå behandles politisk i Hovedutvalg for klima, areal og plan og Hovedutvalg for næring og reiseliv. Hvilke grep som fylkeskommunen skal ta fremover er en politisk beslutning.