Krafttak for innbyggerne i Vestfold og Telemark

Foto: Getty images/E+

Publisert:

03.07.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune trenger en omstilling for å oppnå sunnere økonomi og kraft til å styrke verdiskapingen, sikre et større innenforskap og lykkes med klima- og miljøarbeidet.

Av den grunn har omstillingsprosjektet fått navnet Krafttak for verdiskaping gjennom grønn omstilling. Krafttak ble opprinnelig introdusert i budsjettfremlegget fra fylkesrådmann i november 2019, og i det politiske vedtaket har fylkesrådmannen fått i oppgave å frigjøre et økonomisk handlingsrom på 250 millioner kroner i inneværende økonomiplanperiode. 160 millioner kroner er tenkt brukt til økt verdiskapende aktivitet og 90 millioner kroner skal bedre netto driftsresultat.

Det økonomiske bakteppet

Vestfold og Telemark fylkeskommune har en anstrengt økonomi, gjelden har økt over mange år, disposisjonsfondet er presset og vi har et redusert netto driftsresultat. Reduserte inntekter og økte kostnader som følge av koronakrisen forverrer situasjonen ytterligere, og grunnet lavere økonomisk aktivitet i Norge sier foreløpige skatteprognoser (RNB og skatteinngang pr mai) at Vestfold og Telemark fylkeskommune vil få 140 millioner kroner i skattesvikt sett opp mot budsjettforutsetningene.

Finansdepartementet har riktig nok uttalt at kommuner og fylkeskommuner ikke skal påføres urimelige belastninger som følge av koronakrisen, men hva Finansdepartementet definerer som «urimelig belastning» vil nok først bli synlig etter at alle plusser og minuser er gjort opp. Ofte går slike sluttoppgjør i gal retning for kommuner og fylkeskommuner.

Fra linje- til prosjektstyrt

De ulike sektorene i Vestfold og Telemark har gjort et viktig og innledende prosessarbeid for å avdekke hvordan et økonomisk handlingsrom kan realiseres. Dette innledende garbeidet skal nå videreforedles gjennom grundigere analyser og involverende prosjektarbeid.  Fylkesrådmannen har i dialog med tillitsvalgte nedsatt en prosjektgruppe og en referansegruppe, og i begge gruppene er hovedtillitsvalgte deltakere.  To hovedtillitsvalgte fra henholdsvis Fagforbundet og Utdanningsforbundet deltar fast i prosjektgruppen og en hovedtillitsvalgt fra Akademikerne deltar i referansegruppen. Utover dette er deltakerne på sentraladministrativt nivå og fra virksomhetene. Prosjektarbeidet er styrt og koordinert utenom, men i samarbeid med linje, og alle viktige aktiviteter og planer for involvering og medbestemmelse er tydeliggjort i en kortfattet og overordnet prosjektplan.

Vår felles utfordring

Vestfold og Telemark fylkeskommune er en organisasjon som anerkjenner sektorovergripende avhengighet, verdien av komplementær kompetanse og viktigheten av lagarbeid. Omstillingsarbeidet Krafttak er vår felles utfordring. Alle må bidra og det er viktig at vi jobber mest mulig kunnskapsbasert, og anerkjenner erfaringene og kunnskapen som finnes blant ansatte, ledere og tillitsvalgte. Av den grunn er det viktig at alle ledere og ansatte er godt kjent med målsettingene i krafttak, hvordan det har vært jobbet og skal jobbes med krafttak og ikke minst hva som kan gjøres for å innfri et økonomisk handlingsrom på 250 millioner kroner. Herved oppfordres alle ledere og ansatte til å gå gjennom vedlagte prosjektplan for å sikre best mulig forståelse, drøfte hvordan utfordringene kan møtes og ikke minst identifisere hvordan Vestfold og Telemark fylkeskommune både kan sikre en sunn økonomi samtidig med at vi får nok kraft til å jobbe med regionens store utfordringer.

Høsten 2020

Krafttak blir bl. a. fast tema på alle medbestemmelsesmøter etter sommerferien, og det planlegges en politisk retningssak i slutten av september. Retningssaken vil gi føringer for budsjett- og økonomiplanarbeidet 2021-2024.

I vedlagte prosjektplan er det beskrevet mange viktige involveringsaktiviteter i krafttak, og så er det viktig at prosjektet og sektordirektørene bidrar til god koordinering og felles måloppnåelse i et høsthalvår som helt sikkert vil bli både begivenhetsrikt og arbeidskrevende.

Prosjektplan Krafttak for verdiskaping gjennom grønn omstilling