Kulturfylke med stor K!

Maja Foss Five, leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark (til venstre) og Else Blom, direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet, har store ambisjoner for fylkets nye kulturstrategi. Foto: Rune Nordseter

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

15.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Det er visjonen når Vestfold og Telemark fylkeskommune i høst skal utarbeide ny kulturstrategi for fylket. Medvirkning fra kommuner og kulturaktører blir sentralt, og ambisjonene er store.

- Vestfold og Telemark skal være kulturfylke med stor K. Vi skal tilrettelegge for at innbyggere og besøkende i fylket skal ha god tilgang på kulturopplevelser av høy kvalitet, og til at nyskapning og verdiskapning innenfor kulturfeltet kan skje i vårt fylke. For å få til det, skal vi nå utvikle en ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark. Målet er at den skal fungere som en kulturplattform for det nye fylket, hvor felles mål, prioriteringer og tiltak er meislet ut, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark.

Hovedutvalget godkjente prosjektplanen for arbeidet med en slik plattform i sitt møte 20. august. Målet er at kulturadministrasjonen skal legge frem endelig forslag til ny kulturstrategi til politisk behandling våren 2021.

Håper på mange innspill

Fylkeskommunen legger opp til en bred medvirkningsprosess i arbeidet med strategien denne høsten, som skal sikre at kulturstrategien blir godt forankret i hele fylkeskommunen, i kommunene og blant de mange kulturaktørene i fylket.

- Kulturstrategien skal beskrive hvordan vi skal utøve vår rolle som regional utviklingsaktør, og skal forplikte oss til å initiere, delta i og koordinere ulike samskapingsprosjekter på kulturfeltet. Prioriteringene i strategien vil få økonomiske konsekvenser for kulturaktørene, og vil gi en nødvendig forutsigbarhet for samarbeidspartnerne og kommunene, forklarer Foss Five.

21. september arrangeres det en digital «kulturdialog» for kommuner og samarbeidspartnere. I tillegg kan alle som ønsker det, sende inn skriftlige innspill til arbeidet. Innspillene merkes med overskriften «Innspill til arbeid med ny kulturstrategi» og sendes til post@vtfk.no

- Vi er opptatt av å lytte til kommunene og kulturaktørene arbeidet med å utforme en ny kulturstrategi.  Det er viktig å få kartlagt hvordan de helst ser at vi utøver rollen som regional utviklingsaktør. Vi håper at medvirkningsprosessen vil resultere i gode forslag til felles mål, noen spennende «fyrtårn» som skal utvikles, og mange konkrete tiltak som skal gjennomføres i årene fremover, forklarer Else Blom, direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet.

Strategi for kulturlivet

Kulturstrategien vil selvsagt bli et viktig arbeidsverktøy for ansatte og politikere i fylket, men målet er at strategien også skal bli et dokument som brukes aktivt av kommunene og kulturaktørene.

- Nesten alle tiltak fylkeskommunen driver innenfor kulturfeltet skjer i samarbeid med andre aktører. Den kulturelle skolesekken skjer i samarbeid med kommuner, Kulturtanken og utøvere, Padleled skjer i samarbeid med kommuner, padleklubber og Telemarkskanalen, og Sommerles i samarbeid med folkebibliotekene. Slik kunne listen ha fortsatt. Nettopp derfor er det så viktig at denne strategien eies av kulturlivet vårt, slik at vi kan skape de gode tiltakene sammen, sier Blom.

I arbeidet med strategien vil det også bli vurdert om det er behov for flere understrategier, som «Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidssatsing i Vestfold og Telemark», som allerede er vedtatt. Den nye kulturstrategien skal dessuten bygge på målsettingene og prioriteringene i Regional planstrategi, herunder FNs bærekraftsmål og verdiskaping gjennom grønn omstilling.

På høring i desember

- Å delta i kulturlivet påvirker folkes helse og trivsel positivt.  Få andre områder kan på samme måte som kultur bringe mennesker sammen, skape møteplasser og dialog, gi perspektiver og bidra til utvikling av individer og samfunn. Vi gleder oss til å komme i gang med dette viktige og spennende arbeidet, som skal bidra til å løfte vårt allerede mangfoldige kulturfylke, avslutter Blom.

Utkast til ny kulturstrategi for Vestfold og Telemark sendes på høring etter behandling i fylkestinget 15. desember, med høringsfrist: 12. februar 2021. For spørsmål om arbeidet, kontakt prosjektleder Ane Støen: ane.ingvild.stoen@vtfk.no