Kunngjøring: Melding om oppstart av fredningssak for Sachnowitz hus

Vestfold og Telemark kunngjør at fredningssak for Sveins gate 15, gbnr 3020/2108, 3257 Larvik, startes opp.
Vestfold og Telemark kunngjør at  fredningssak for Sveins gate 15, gbnr 3020/2108, 3257 Larvik, startes opp. Foto: Siv Abrahamsen

Av:

Siv Abrahamsen

Publisert:

10.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune varsler oppstart av fredningssak for Sveinsgate 15 i Larvik. Det er huset til den jødiske familien Sachnowitz.

Ovennevnte eiendom foreslås fredet med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) §§ 15 og 19, jf. § 22. Melding om oppstart av fredningssak kunngjøres også i avisene Østlandsposten og Sandefjords blad, jf. kulturminneloven § 22 nr. 1 annet ledd. Merknader må komme oss i hende innen 1. juli 2022. 

Omfanget av fredningen

Varslet gjelder gbnr 3020/2108, 3257 Larvik. Fredningsforslaget er tenkt å omfatte følgende i henhold til lov om kulturminner § 15:

  • Hovedbygning med eksteriør og interiør
  • Haveanlegg med epletrær
  • Garasjen

Fredningen med hjemmel i kulturminneloven § 19 omfatter et område rundt objektene nevnt ovenfor. Avgrensing av området vil bli vurdert i samarbeid med berørte parter før spesifisert forslag fra fylkeskommunen blir utarbeidet. Foreløpig avgrensning er vist på vedlagte kart. Omfanget kan bli endret/redusert i løpet av fredningsprosessen. 

Kartet viser foreslått avgrensning av fredningsområdet av eiendommen i Larvik som kan bli minnesmerke.
Kartet viser foreslått avgrensning av fredningsområdet, Sveins gate 15 i Larvik.

Begrunnelse for fredningen

I forbindelse med Riksantikvarens satsing på nasjonale minoriteters kulturminner, er et utvalg av jødiske kulturmiljøer i Norge valgt ut for fredning. Bakgrunnen for denne nasjonale satsingen er en kartlegging av fredete kulturminner i Norge fra 2011, der det ble avdekket at svært få kulturminner knyttet til nasjonale minoriteter er representert på fredningslisten. Som et ledd i Riksantikvarens fredningsstrategi skal man løfte frem og få økt kunnskap om våre nasjonale minoriteters kulturminner og frede et utvalg av disse. Kulturminnene som velges ut til fredning skal være representative for jødisk liv og historie i Norge og bidra til å ivareta jødisk historie i en europeisk sammenheng.

Villaen i Sveins gate 15 i Larvik ble oppført av Israel Leib Sachnowitz i 1922/23. Israel Leib Sachnowitz hadde flyktet fra Russland og endte opp i Larvik. Han startet Larvik ekvipasje og var gift med Sara, født Lahn. Begge var jøder. Sara døde i 1939. Sammen hadde de åtte barn. Israel plantet et epletre for hvert av barna i hagen. Alle epletrærne er bevart og bærer ennå frukt.

I april 1940 ble Norge okkupert av Tyskland. I november 1942 ble hele familien arrestert og deportert til Auschwitz. Kun Herman Sachnowitz overlevde og vendte tilbake til Larvik. Han overtok sitt barndomshjem, Sveins gate 15, og bodde der til han solgte det i 1965.

Sveins gate 15 er et godt bevart eksempel på en bolig for en jødisk familie, og er et vitnesbyrd over hvordan en jødisk familie ble offer for den tyske okkupasjonsmaktens antisemittisme i en norsk småby under 2. verdenskrig. Deres liv ble dramatisk endret i april 1940, og gikk fra at de var aktive medborgere i byen, til at alle, unntatt Herman, ble drept i konsentrasjonsleire.  

Eiendommen og villaen er godt bevart. Hagen med epletrærne, plantet for familiemedlemmene, gir en sjelden sterk opplevelse. Man kan fremdeles plukke epler fra de trærne som ble plantet på 1920 og 1930 – tallet. Plantet som en markering av barnas liv som ble altfor korte; søsknene var i alderen 17 – 32 år da de ble fraktet til tyske konsentrasjonsleire.

De sterke historiene knyttet til anlegget Sveins gate 15 gir anlegget høy kunnskaps- og opplevelsesverdi. Eiendommen med villa, garasje og hage er godt bevart. Villaen er i jugendstil og ligger på Nanset med tilsvarende bebyggelse på alle kanter.

Videre saksgang

Vi ber om at eventuelle merknader til varselet sendes Vestfold og Telemark fylkeskommune innen 1. juli 2022. Det endelige fredningsforslaget vil bli utarbeidet i samarbeid med berørte parter og offentlige myndigheter.

Forslaget vil deretter bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Fredningsforslaget vil bli behandlet i kommunestyret i Larvik kommune før det oversendes Riksantikvaren for endelig behandling.

Vi ber om at det tas kontakt med fylkeskommunen dersom man vil sette i verk tiltak innenfor det avmerkede fredningsområdet som vil medføre endringer eller gå ut over vanlig vedlikehold. Fylkeskommunen vil gi råd og veiledning i slike tilfeller. For ordens skyld opplyser vi om at i medhold av kulturminneloven § 22 nr. 4 kan kulturminnemyndigheten treffe vedtak om midlertidig fredning inntil saken er avgjort.

For nærmere informasjon om fredningsprosessen vises til Riksantikvarens informasjonsblad 11.1.1 Prosessen frem mot fredning, www.riksantikvaren.no.

Merknader og innspill sendes elektronisk til post@vtfk.no eller som post til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844 3702 SKIEN, merkes Siv Abrahamsen, Kulturarv.