I Wiersholm-rapporten, som ble offentliggjort 21. mars 2022, vises det til at åpenhet er en av fylkeskommunens verdier. Samtidig pekes det på at det burde vært en større åpenhet rundt varslingssaken fra 2020.

- Det har ikke vært en enkel beslutning å skulle legge fram Kvale-rapporten. Rapporten var i utgangspunktet ikke ment offentliggjort, og offentliggjøringen vil innebære at enkelte blir berørt. Jeg har likevel konkludert med at det i dag er riktig og nødvendig å legge den frem. Hovedpunktene i Kvale-rapporten er grundig belyst i Wiersholm-rapporten. Vi har også konferert med Kvale Advokatfirma DA i forkant av framleggelsen, sier Arve Semb Christophersen.

Kvale-rapporten

Unntatt offentlighet grunnet personalsak

Kvale-rapporten ble utarbeidet på bakgrunn av et varsel mot en av organisasjonens sektordirektører. Det eksterne varslingsutvalgets mandat var å vurdere hvorvidt sektordirektøren hadde brutt rettsregler, fylkeskommunens etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Varslingsutvalget baserte sitt arbeid på Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger. Rapporten ble utarbeidet i perioden oktober 2020 til januar 2021. Arbeidet innebar en rekke intervjuer og gjennomgang av en betydelig mengde skriftlig dokumentasjon.

Kvale-rapporten ble i januar 2021 unntatt offentlighet med henvisning til at den var en personalsak, men hovedkonklusjonen ble offentliggjort. 

Hovedkonklusjonen i Kvale-rapporten var at det ikke var grunnlag for å fremsette kritikk mot sektordirektøren i forhold til det mandatet utvalget var satt til å vurdere.

Mer åpenhet rundt prosessen

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen mener offentliggjøringen av Kvale-rapporten kan bidra til en bedre diskusjon framover.

- Etter en svært grundig gjennomgang av varslingssaken tar vi med oss en rekke læringspunkter. På flere av disse punktene har vi allerede iverksatt tiltak, andre arbeider vi videre med. Å sørge for et godt arbeidsmiljø i Vestfold og Telemark fylkeskommune er en pågående prosess som skal ha høy prioritert. Åpenhet om kritikk og hvordan dette håndteres er ofte smertefullt, men nødvendig for å få de riktige diskusjonene og finne de gode løsningene for framtida, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.