Lanserte nytt klimanettverk


Publisert:

02.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

-Vi tar nå klimaarbeidet opp på et nytt nivå for fylkeskommunen, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen når han signerte de første samarbeidserklæringene til klimanettverket for Vestfold og Telemark.

1. oktober underskrev Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeidserklæringer med Industrial Green Tech (IGT), No Waste! og Bygg i Tre. Dette er første etappe i etableringen av det nye klimanettverket for Vestfold og Telemark.

Fylkesordføreren er glad for at man nå kommer i gang med et nytt klima- og energinettverk for hele fylket vårt.

- Nettverksjobbing er noe av det vi i fylkeskommunen lykkes best med. Våre økonomiske muskler er små i den store sammenheng, men langsiktig nettverksjobbing har vist seg å gi gode resultater, sier Riis-Johansen

Neste etappe er å invitere alle kommuner, næringsliv og akademia i regionen til å bli medlemmer i nettverket og delta på en rundebordskonferanse 30. oktober 2020 på Ælvespeilet i Porsgrunn.

Skal bidra til samarbeid om utslippskutt

Vestfold og Telemark har vedtatt et utslippskutt i regionen på 60 % innen 2030 sammenlignet med 2009. Dette vil kreve samarbeid mellom kommuner, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner i vår region. Nettverket vil blant annet arbeide med klimarapportering, identifisering av utslippsreduserende tiltak, klimakrav i anskaffelser, bærekraftig byggeri og sirkulærøkonomi.

Det nyetablerte nettverket skal bidra til å få både kommuner, industri, næringsliv, akademia med på å nå utslippsmål gjennom mobilisering og gjennomføring av klimatiltak.

- Vi må slutte å prate om at problemet er ute i andre steder av verden. Skal vi lykkes er det den lokale inngangen som er suksessfaktoren, sier Riis-Johansen.

Vil bli verdensledende

 IGT har på vegne av 33 medlemsbedrifter laget et veikart som skal skape et nasjonalt løft i klimatiltak.  Vi planlegger 20-30 konkrete prosjekter som skal kutte 2,5 millioner tonn CO2 utslipp og også bidra til netto fjerning av CO2 innen 2040.  Vi skal altså bli klima-positive.

Dette krever at mange titalls bedrifter og institusjoner samarbeider og lager fremtidens klimaløsninger i Vestfold og Telemark.  Vi skal bli arenaen der miljøene møtes for å spille hverandre gode og bidra til konkrete prosjekter som gir resultater.  I så måte er samarbeidet med fylkeskommunen et stort og viktig skritt for å samle kreftene og jobbe i fellesskap.

Vi skal bruke kompetansen til å bli verdensledende på miljøteknologi, skape arbeidsplasser og på sikt sikre en lønnsom og bærekraftig industri, sier styreleder i IGT Per Knudsen.

Vekst i industrien er avhengig av samarbeid fra samfunnet rundt om utvikling og tilrettelegging på flere områder, blant annet transport og samferdsel, utdanning av ny arbeidskraft, avfallshåndtering, digitalisering og infrastrukturløsninger. Vi ser frem til samarbeidet med både fylkeskommunen og andre klynger og næringssektorer gjennom klimanettverket, og ser dette som et viktig skritt i retning av en region som jobber tettere sammen mot felles mål.

 Næringsklyngen No Waste! Har også undertegnet samarbeidserklæringen med fylkeskommunen.

-No Waste! har en visjon om null avfall og et klimanøytralt samfunn, og en forutsetning for å nå målene er samarbeid. Vi ser derfor frem til å etablere felles prosjekter med Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark for å nå vårt felles mål om grønn vekst og en klimanøytral økonomi innen 2050, sier Tina Wågønes i No Waste!

Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark skal gjennom samarbeid bidra til å akselerere arbeidet med utslippsreduksjoner i fylket. Fylkesordfører vil nå sende ut invitasjon til kommuner, næringsliv og akademia med tilbud om å bli med i nettverket og delta på første rundebord fredag 30.oktober fra 10-14.

Industrial Green Tech er et industrinettverk som består av rundt 100 bedrifter innen prosessindustrien med omsetning på til sammen om lag 30 mrd. kroner. Klyngen har satt seg som mål å bli klimapositive innen 2040, og lanserte i september rapporten «Veikart for en klimapositiv region innen 2040» som peker på muligheter for hvordan målet kan nås.

No Waste! er en næringsklynge for samarbeid og innovasjon for omstillingen til en sirkulær økonomi, og jobber primært innenfor den biologiske delen av den sirkulære økonomien med gjenvinning av bioressurser og organisk avfall. Næringsklyngen arbeider blant annet med å redusere avfall og øke materialgjenvinningsgrad.

Bygg i Tre er et interkommunalt nettverk i Vestfold og Telemark som arbeider med bærekraftig byggeri med fokus på tre som klimavennlig materiale. Bygg i Tre-nettverket er blant annet opptatt av kompetansehevende tiltak i enkeltprosjekter og erfaringsoverføring mellom prosjekter.

 

Følg @klimaogenerginettverket på Facebook!