Lærlinger permitteres

Restaurant- og matfag og Frisørfaget er spesielt utsatt. Foto: VTFK / Marita Nilsen

Av:

Marita Nilsen

Publisert:

02.04.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Flere lærlinger i Vestfold og Telemark er permittert som følge av korona-krisen. Et kriseteam jobber med å finne løsninger for de lærlingene som er berørt.

For lærlingene dette gjelder er hverdagen nå preget av usikkerhet, og det er en vanskelig situasjon for mange. Vi jobber derfor med flere tiltak som kan redde lærlingene ut av denne ekstraordinære situasjonen. Det er viktig for oss at lærlingene får anledning til å fullføre utdanningsløpet, og Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å avvikle fagprøver så raskt som mulig for de berørte lærlingene. Vi må også se etter alternative måter å gjennomføre fagprøvene på, der det er behov for det»

- Mette Kalve, hovedutvalgsleder for utdanning og kompetanse mette kalve.png

Disse fagene er rammet

Det er stor vilje blant partene i arbeidslivet, hos opplæringskontorene og fylkeskommunen til å finne gode løsninger for å motvirke skadevirkninger av situasjonen vi er i. Det er fortsatt normal drift i flere bedrifter hvor lærlinger er i arbeid.

Kristina Rabe er seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring og i Vestfold og Telemark fylkeskommune og synes situasjonen de permitterte lærlingene har havnet i er svært uheldig, men forteller at fylkeskommunen jobber på spreng for at lærlingene skal få fullført læreløpet sitt.

– Dette er viktig for lærlingene som er i avslutningen av sin læretid, slik at de får fullført sin opplæring, sier Rabe som også er leder av kriseteamet.

Dette er aktuelle tiltak:

  • Det kan bli aktuelt å korte ned læretiden, og gjennomføre fagprøver noe før planlagt tidspunkt.
  • Arbeidet med rekruttering for elever som skal ha læreplass til høsten vil foregår parallelt. Dette for å sikre at søkere til læreplass får læreplass fra høsten av.
  • I tillegg kan det bli aktuelt å utvide tilbudet om fagopplæring i vg3, for elever som ikke får læreplass nå ved skolestart.

De fagene som har vært mest utsatt for permitteringer den siste perioden er restaurant- og matfag og frisørfaget.

– Vi har til nå fått inn varsler om omkring 300 permitterte lærlinger og lærekandidater. Noen av disse er delvis permittert. Noen av de permitterte lærlingene får digital opplæring. Det er lagt flere tiltak på bordet. Ett av tiltakene er at det kan være aktuelt å korte ned læretiden, for å starte gjennomføring av fagprøver allerede nå, og fremover mot sommeren, sier Rabe.

Mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Gjennomføring av fagprøvene

Fagprøvene denne våren holder en like høy faglig standard som den ellers gjør. Lærlingene skal vurderes på bakgrunn av den sluttkompetansen de har opparbeidet gjennom læretiden. Dette vil fortsatt være det som avgjør om lærlingen får fagbrev.

Angående gjennomføring av fagprøver er det enighet om å åpne opp for gjennomføring av fagprøver med følgende føringer:

  • Dersom en lærebedrift eller en prøvestasjon er åpen og forutsetningene for gjennomføring er til stede, så kan fagprøver avvikles som planlagt.
  • I forbindelse med tiltak for å hindre smitte av korona-virus, ber vi prøvenemnder som gjennomfører fagprøver om å innskjerpe rutiner i samsvar med nasjonale anbefalinger om smittevern. Er det usikkerhet knyttet til nasjonale føringer om smittevern, utsettes prøven.
  • Vi ber også om at prøvenemndene forholder seg til hvert enkelt arbeidssteds tiltak.
  • I tilfeller der prøvenemndene selv er forhindret i å gjennomføre fagprøver, eksempelvis grunnet karantene eller beordring i arbeidsstedets turnussystem, må fagprøven utsettes.