Lyser ut 4 millioner til solenergi

Solcellepanel Foto: Alberto Masnovo/Getty Images

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

28.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser nå ut tilskuddsmidler til mulighetsstudier for produksjon og lagring av solenergi på næringseiendommer og offentlige bygg.

Private bedrifter og kommuner i fylket kan søke om inntil 75 prosent støtte til å gjennomføre slike mulighetsstudier.

Frist

Frist for å søke om tilskudd er 1. juni 2023.

Hvor sendes søknaden

Søknad sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.

Merk: Delfinansieringen vil ikke inkludere installasjoner, kun midler til mulighetsstudier og forprosjektering.

Prioritering av tilskudd

Hvis det blir søkt om mer tilskudd enn de økonomiske rammene tillater vil kvalifiserte prosjekter bli prioritert etter følgende rangerte kriterier:

  • Gjennomføringsevne. Det skal presenteres en plan for hvordan installasjonen vil finansieres. Det må sannsynliggjøres at prosjekteier har økonomisk evne til å gjennomføre prosjektet, dersom forstudien viser at dette er samfunnsøkonomisk gunstig.
  • Innovasjonsgrad vil bli vektlagt.
  • Samfunnsnytte. Det kan være stor variasjon i hvilke nettforsterkningskostnader eller besparelser et tiltak har, avhengig av hvor i strømnettet det er plassert. Prosjekter som antas å kreve små eller ingen nettforsterkninger vil bli prioritert.
  • Pris. Ved ellers like gode prosjekter, vil som hovedregel de prosjektene som gir lavest pris per utredede kvadratmeter takflate prioriteres.
Betingelser for tilskudd

Tiltaket skal være knyttet til en næringseiendom eller et yrkesbygg med adresse i Vestfold og Telemark.

Mulighetsstudien som skal gjennomføres skal resultere i en sluttrapport som minimum inneholder:

  • Beregnet energiproduksjon per år med anbefalt løsning.
  • Estimert kostnad ved anbefalt installasjon.
  • Hvor mye behovet for innkjøp av energi fra strømnettet reduseres som følge av tiltaket.
  • Hvilke behov for nettforsterkning vil utløses av tiltaket

Fylkeskommunen ønsker å vite om forprosjektet fører til en faktisk utbygging av solenergiproduksjon. Vi vil derfor på et senere tidspunkt ta kontakt med dem som blir tildelt støtte, og støttemottaker forplikter seg på å besvare disse henvendelsene innenfor rimelig tid. Det er ikke anledning til å søke om støtte til tiltak eller undersøkelser som allerede er igangsatt.

Sluttrapport

Sluttrapport leveres sammen med utbetalingsanmodningen, når prosjektet er fullført og innen seks måneder etter endt prosjektperiode.

Tidligere mottatt offentlig støtte

Søkere må oppgi tidligere tildelt offentlig støtte mottatt de siste tre regnskapsår (inneværende og to foregående), herunder år, midler, tilskuddsgiver og hjemmel for tilskudd.

Tilskuddet gis ikke til prosjekt/mottakere av tilskudd fra Enova eller andre offentlige støtteordninger, men mulighetsstudien kan brukes som et grunnlag til en eventuell søknad hos en av disse ordningene.

Kontaktperson

Caspar Johan Eidsbråten
Telefon: 47644351
E-post: caspar.johan.eidsbraten@vtfk.no