Lyser ut midler til inkludering og redusert utenforskap

Fylkeskommunen lyser nå ut en helt ny tilskuddsordning. Rammen er 540 000 kroner og søknadsfristen er 13. mai. Foto: Illustrasjonsfoto fra skynesher / gettyimages

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

15.04.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Det er behov for tiltak for å øke sysselsetting og verdiskaping, og for å få flere unge og personer med fremmedspråklig bakgrunn i arbeid og utdanning.

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt (sak 23/21) å opprette en ny tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap for 2021. 

Rammen for tilskuddsordningen er 540 000 kroner. Søknadsfristen er 13. mai 2021.

Les mer og søk om midler

Behov for tiltak

Søkere til tilskuddsordningen for inkludering og redusert utenforskap (TIRU), kan få støtte til prosjekter som bidrar til å løse de store utfordringene i Vestfold og Telemark. 

Det handler om at fylket har en lavere andel sysselsatte, høyere andel uføre og personer som mottar passive stønader, samt noe lavere verdiskaping enn i landet for øvrig. Det er behov for tiltak innen følgende områder:

  • Lav sysselsetting og høy andel uføre, samt lav verdiskaping: Det er derfor behov for vekst i etablerte bedrifter og flere nyetableringer. Det er også viktig å understøtte vekst i sysselsettingsintensive næringer og næringer innen grønn omstilling. Det er behov for å videreutvikle tiltak som ser ut til å ha god effekt for å sikre sysselsetting, og dermed arbeidsinkludering. 
  • Høy andel unge utenfor arbeid og utdanning: Vestfold og Telemark har en særskilt høy andel unge utenfor utdanning og arbeid. Samtidig øker andelen av unge som blir uføretrygdet. Det er behov for å satse mer på videreutvikling av tiltak som får flere unge inn i ordinært arbeid og utdanning. Det er også relevant å prøve ut nye tiltak. 
  • Høy andel personer med fremmedspråklig bakgrunn utenfor arbeid og utdanning: Det er en høy andel personer med fremmedspråklig bakgrunn som ikke er i arbeid eller har fullført utdanning. Det er behov for tiltak som styrker denne gruppens forutsetninger for å bli inkludert i arbeids- og samfunnsliv. Av ulike årsaker er det ikke alle i denne gruppen som i dag klarer å stå i verken jobb eller utdanning. For at disse ikke skal falle helt utenfor, er det viktig at de tilbys andre meningsfulle aktiviteter som kan hjelpe dem til å bli mer inkludert og integrert, med mål om å på sikt gi dem mulighet for arbeid og utdanning.

Hvem kan søke? 

  • Frivillige organisasjoner
  • Bedrift/virksomhet (Som bedrift/virksomhet, anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet. Dette omfatter særlig selvstendig næringsdrivende og familieforetak som utøver håndverksvirksomhet eller annen virksomhet, samt interessentskap eller foreninger som regelmessig deltar i en økonomisk virksomhet.)
  • Kommuner og andre offentlige instanser

Les hele utlysningen

Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen, tips til å skrive en god søknad og lenke til søknadsskjemaet på regionalforvaltning.no.

Søke om midler?

Fristen for å søke om midler til prosjekter for integrering og redusert utenforskap er 13. mai. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Gro Merethe Rørvig
Rådgiver