Lyser ut midler til regionale utviklingsprosjekter

Fristen for å søke om støtte til regionale utviklingsprosjekter er 28. april, og rammen for støtteordningen er 2,1 millioner kroner. Foto: Illustrasjonsfoto fra baona / gettyimages

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

12.04.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Det overordnede målet for fylkeskommunens næringsengasjement er økt verdiskaping og sysselsetting gjennom grønn omstilling og reduksjon av klimagassutslipp.

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt (sak 24/21) å opprette en støtteordning for regionale utviklingsprosjekter for 2021. Tildeling av midler i denne støtteordningen vil legge vekt på:

 • økt verdiskaping og sysselsetting
 • innovasjon (mer av det samme med samme innsats, bedre med mindre ressursinnsats)
 • samarbeid (nye eller styrkede) mellom relevante aktører
 • kompetansehevingstiltak rettet direkte mot bedriftene
 • rekrutteringstiltak med sikte på å løse konkrete bemanningsbehov i bedriftene
 • inkludering av personer som står utenfor eller har svak tilknytning til arbeidsmarkedet

Rammen for støtteordningen er på 2,1 millioner kroner. Fylkeskommunen lyser nå ut midlene og søknadsfristen er 28. april.

Les mer om støtteordningen og søk om midler

Hvem kan søke?

Dette er en oversikt med forslag til aktører som fylkeskommunen inviterer til å søke om midler:

 • Kommuner, én eller flere, deres samarbeidsorganer, inkl. kommunale oppgavefellesskap
 • Offentlige virkemiddelaktører, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva
 • Selskaper uten kommersielt formål som inngår i det offentlig finansierte «hjelpeapparatet»
 • Partene i arbeidslivet, nærings- og bransjeforeninger
 • Frivillige organisasjoner, særlig innen inkludering i arbeidslivet og kompetansehevingstiltak
 • Sammenslutninger av bedrifter, der prosjektets midler vil dekke fellestiltak der effektene vil være å styrke forutsetningene for framtidig sysselsetting i et område (f.eks. forprosjekt til bedriftsnettverk/klyngeinitiativ, som ikke omfattes av Innovasjon Norges ordninger)

Søke om midler?

Fristen for å søke om midler til regionale utviklingsprosjekter er 28. april. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Geir Sørum
Rådgiver