Milliondryss til friluftsliv i Vestfold og Telemark

Barnas Turlag (BT) er DNTs tilbud til barn mellom 0-12 år og deres familier, og i Telemark finnes 11 lokale BT. Satsingen har fått tilskudd til blant annet å øke rekrutteringen fra barn som lever i rus- og lavinntektsfamilier, og til å gjøre barnefamilier bedre kjent med turmuligheter i eget nærmiljø. Foto: Marius Dalseg Sætre / DNT bildebank

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

26.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Torsdag fordelte fylkespolitikerne 7,6 millioner statlige kroner til friluftslivsaktivitet i fylket. Søknadene viser stor iver i kommuner og frivilligheten med å tilrettelegge for og stimulere til friluftslivsaktivitet for innbyggerne.

Gjennom regionreformen har fylkeskommunene fått overført flere oppgaver fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen på friluftlivsfeltet, blant annet forvaltning av statlige friluftslivsmidler.  

Stort behov for tilrettelegging

- Disse er viktige tilskuddsordninger, og skal stimulere til økt deltakelse i lavterskel friluftsliv for alle. Vi ser at det er stor interesse for å skape friluftsaktivitet i fylket. Behovet for midler til tilrettelegging for allmennheten i statlig sikra områder er også stort, og midlene vi har til rådighet dekker ikke behovet i kommunene, forteller Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Hovedutvalget fordelte totalt 6,1 millioner kroner til 38 tiltak i statlig sikra friluftsområder, som vegetasjonsrydding, stimerking, brygge- og badeanlegg, toaletter, etablering av aktivitetspark og nærfriluftslivanlegg. Total søknadssum var på kr. 14 956 168 – som nesten er en dobling fra 2020.

Folkehelsebidrag

Det er kommuner og interkommunale friluftsråd som har drift og vedlikeholdsansvar for statlig sikra friluftsområder, og som kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme friluftsaktivitet i disse områdene, som det finnes 280 av i vårt fylke. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allment friluftsliv.

- Fylkeskommunen satte i 2020 i gang et større arbeid for å stimulere kommunene til å utarbeide forvaltningsplaner for områder som manglet dette, som nå har resultert i flere gode søknader og større andel statlige midler til Vestfold og Telemark. Kommunenes og friluftsrådenes innsats med å fylle disse områdene med aktivitet og tilrettelegging er viktig, og bidrar positivt til folkehelsa, mener Foss Five.

Mange søknader til friluftsaktiviteter

Hele 78 søknader kom inn fra frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd på tilskuddsmidlene til friluftsaktivitet, og søknadssummen har nesten doblet seg fra i fjor, til totalt kr. 6 275 184.

- Samtidig er potten vi har til fordeling mindre i år, totalt kr. 1 561 700. Vi har valgt å prioritere aktiviteter for barn og unge, som er åpne for alle, og som stimulerer til aktivitet over tid, forteller Foss Five.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Eksempler på aktiviteter som nå har fått tilskudd er fiskeskole for barn, friluftscamp for ungdom, og lavterskelturer for kvinner med innvandrerbakgrunn.

 

Se hvilke friluftsaktiviteter som har fått tilskudd her

Se hvilke tiltak i statlig sikra friluftsområder som har fått tilskudd her

Politiske saksfremlegg kan leses her