Mye bra for Vestfold og Telemark i NTP

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033

Publisert:

19.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Flere gode nyheter for Vestfold og Telemark fylke da regjeringa19. mars la fram sitt forslag til Nasjonal transportplan.

Her er pressemeldingene vi har sendt ut om dette, i tillegg til en kort oppsummering av andre tiltak i NTP som har særlig betydning for vårt fylke.  


Pressemelding: Glad for satsinga på E-134

– Vi er svært glade for at regjeringa ser viktigheten av å fortsette utbedringene av E134, og at dette ligger i første seksårsperiode, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

– Utbygging av strekningen Saggrenda- Elgsjø/Notodden som nå ligger inne vil fjerne utfordringene knyttet til en svingete og kupert vei med tidvis svært lav hastighet. Dette vil gi en tryggere og raskere reisevei, skape et bedre felles bo- og arbeidsmarked i Notodden og Kongsberg, sier fylkesordføreren.

Første byggetrinn på Røldal – Seljestad ligger også inne i ny NTP. 

– Selv om dette ligger i Vestland fylkeskommune, og ikke i Vestfold og Telemark, er dette første del av nødvendige tiltak for å få vintersikker vei over Haukeli.  Derimot er vi bekymret for at ikke hele strekningen Vågsli-Seljestad er omtalt i regjeringas forslag til NTP. Vi forventer at dette vil følge i senere Nasjonale transportplaner, når første byggetrinn er unnagjort, sier Riis-Johansen.

– Alt i alt er vi svært glad for at regjeringen fortsetter satsingen på E134 som en viktig nasjonal transportkorridor fra vest til øst.

Pressemelding: Bypakketilskudd til Vestfoldbyene

Endelig er vi med! 

I dag ble det klart at Tønsberg, Sandefjord og Larvik får penger til å starte opp mer satsing på kollektivtransport, sykling og gange. Det kommer frem i dagens NTP. 

 – Endelig ser også regjeringen behovet til Vestfoldbyene. Det er bra, sier Arve Høiberg (A), leder av hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Dette er med på å gi innbyggerne våre et løft på kollektiv, gange og sykkel. 

Det har vært veldig viktig å komme med i en ordning som gjør at vi kan starte med dette arbeidet. I første omgang skal midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak som kollektivfelt, holdeplasser og knutepunkter langs riks-, fylkes- og kommunal vei.

 –Jeg oppfatter regjeringen dithen at de nå gir en mulighet for å starte, men 600 millioner over fire år, som skal deles mellom åtte byer vil ikke være tilstrekkelig. Jeg er oppriktig glad for at regjeringen ser oss, og dette tilskuddet gir en signaleffekt, og er et gjennomslag som tar oss et stort steg fremover.  

 – Mitt håp er at vi også her vil oppleve at Stortinget har større ambisjoner for regionbyene, og at de lokale representantene for regjeringspartiene vil kjempe vår sak og øke denne summen, sier Arve Høiberg. 

Pressemelding: Fylkesveier 

– Glade for penger til fylkesveier i NTP – men milevis fra det vi trenger, sier Høiberg 

– Vi er svært glade for at regjeringen har kommet på banen for å bidra til å møte det enorme behovet vi har for vedlikehold av fylkesveiene.  Disse pengene fra staten blir et verdifullt tilskudd til en presset fylkesøkonomi, sier Arve Høiberg (A), leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen. 

– Selv om dette er svært bra, og et viktig gjennombrudd, gir det dessverre ikke et tilstrekkelig løft for distriktskommunene våre. Det staten her vil gi er ikke mer enn det fylkespolitikerne tok seg råd til å gå i banken og låne.  Dette tilsvarer ikke en gang den årlige økningen i forfallet på fylkesveiene. Og enda mindre gir det oss mulighet til å redusere forfallet.  

– Dersom vi ønsker at folk skal bo utenfor byene våre, må de også ha en vei som fungerer – hele året. Vi har altfor mange strekninger blant våre 3100 km med fylkesvei, som ikke en gang har den minimums standarden som folk må kunne forvente i 2021, sier Høiberg. 

Pressemelding: Intercity

Setter vår lit til at stortingsbehandlinga vil løfte Vestfoldbanen, sier fylkesordfører

 – Det er bra at dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord er prioritert med oppstart i første periode, slik et samlet fylke har bedt om. Men det er viktig at disse midlene kommer på plass så tidlig som mulig i perioden! sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp).  

 – Men dobbeltspor på denne ene strekningen er ikke nok! Et samlet fylke står bak kravet om dobbeltsporet på Vestfoldbanen fullføres, sier fylkesordføreren.  

 – Dette må på plass skal vi få et togtilbud som kan konkurrere med bil. Vestfoldbanen er vår T-bane - 300 000 innbyggere trenger dobbeltspor! 

 – I tillegg ligger store områder i sentrum av byene våre beslaglagt, mens vi venter på avklaringer om hvor en fremtidig jernbanelinje skal gå - avklaringer som nå er skjøvet ut i det blå.  


 – I tillegg er det viktig at planleggingen av Grenlandsbanen igangsettes snarest. Dette må tydeliggjøres i Stortingets behandling av NTP. Grenlandsbanen er en viktig forlengelse av dobbeltsporutbyggingen på Vestfoldbanen, og vil knytte sammen bo- og arbeidsmarkedene i Vestfold/Grenland og Agder. Grenlandsbanen er en “genistrek” i utvikling av jernbanen i en landes mest befolkningstette korridorer, sier Riis-Johansen.

Pressemelding: Penger til byvekstavtale i Grenland og riksveg 36

 - Dette er en kjærkommen melding for Grenland! Vi er mer enn klare til å forhandle med staten om en byvekstavtale og komme videre med riksveg 36 fra E18 ved Skjelsvik til Skyggestein, sier fylkesordfører Terje Riis Johansen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hele pressemeldingen finner du her: Bypakka

Andre tiltak i NTP

Rv 41 får 263 millioner kroner i første 6-års periode av NTP.

 – Det er svært gledelig at regjeringa ser behovet for oppgradering av rv. 41 Treungen-Vrådal.  Veien er i dag både smal og svingete, samtidig som den er viktig både for lokaltrafikken og for gjennomgangstrafikk for alle som bor i denne delen av fylket vårt. Derfor er det positivt at regjeringen har prioritert midler rv. 41 i første periode, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.   

Tømmerterminal på Nordagutu

I vårt innspill til NTP sier vi “Det må etableres ny tømmerterminal ved Nordagutu i Telemark (i første 6 års periode).
Men dette er ikke nevnt i NTP.

Flyplasser

I vårt innspill til NTP sier vi “Staten må sørge for gode og forutsigbare økonomiske rammevilkår for de ikke-statlige flyplassene på Torp og Notodden.”
I NTP står det: De ikke-statlige lufthavnene på Stord, Notodden og Ørland eies av fylkeskommunale og kommunale aktører, og har tidligere mottatt årlige tilskudd fra staten. Tilskuddsmidlene til de ikke-statlige lufthavnene er nå overført til fylkeskommunene. Torp lufthavn Sandefjord eies av kommunale, fylkeskommunale og private aktører og har tidligere ikke mottatt årlige statlige tilskudd.

 

Jyllandskorridoren

I vårt innspill til NTP sier vi “Infrastruktur på jernbane i transportkorridor 3 Oslo-Stavanger, med forbindelse til utenlandskorridoren (U3) over Jylland, må utbedres.

Dette er ikke nevnt i NTP. Isteden ser vi at Utenlandskorridor 3 ikke lenger omtales i NTP som “Jyllandskorridoren”, slik den gjorde i NTP 2019-2028. Det står at det er en forbindelse for “Sørlandet” til Danmark og kontinentet. Det er utilfredstillende at ingen av tiltakene i Godskonsept Vestfold og Telemark løftes frem og gjennomføres i første seksårsperiode

Havner

NTP har gitt midler til både Torsbergrenna og innseilinga til Kragerø:

Torsbergrenna
Tiltak i første 6-års periode inkluderer mudring og utvidelse av skipsleden. Dette vil øke framkommeligheten og kapasiteten og redusere sannsynligheten for ulykker i inn

Seilingen til blant annet Herøya industripark og Skien. Hovedleden gjennom Torsbergrenna er i dag grunn og har vanskelige strømforhold, slik at skip har begrenset manøvreringsrom.

Kragerø
Tiltak i første 6-års periode, blant annet nye sjømerker og utdyping som gir en bredere og dypere innseiling. Dette vil øke framkommeligheten og redusere sannsynligheten for ulykker i innseilingen til Kragerø havn og Hellefjorden, som i dag har vanskelige strømforhold, grunn, smal og uoversiktlig.