Overfiske blant årsakene til reduksjon av flere fiskebestander

Det er flere årsaker til tilbakegangen til kysttorsken i Oslofjorden og indre Skagerak. Foto: Foto: Havforskningsinstituttet

Av:

Lars Wilhelm Solheim

Publisert:

20.01.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

En ny rapport peker på flere årsaker til at flere fiskearter har hatt en sterk tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak.

Etter flere års arbeid med prosjektet «Krafttak for kysttorsken» i ytre Oslofjord har det nå kommet en forskningsrapport. Den ble 18. januar overlevert til regjeringen.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har deltatt i prosjektet siden 2017 sammen med Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Viken fylkeskommune, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, fritidsfiskere og fiskernes organisasjoner. Havforskningsinstituttet har vært prosjektleder.

Flere årsaker funnet

Høyt fiskepress gjennom de siste 100 år, den teknologiske utviklingen siden 1950-tallet og store miljøutfordringer i fjorden er viktige årsaker til at flere fiskearter har hatt en sterk tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak. Langvarig bunntråling har hatt en negativ innvirkning på fiskens leveområder.

Vann fra hele Østlandet renner ut i Oslofjorden. Med dette vannet følger store forurensninger fra blant annet jordbruk og kommunal kloakk. Oslofjorden har til dels store miljøutfordringer som skyldes tilførsel av organisk materiale, leirpartikler og næringssalter.

Her kan du lese hele rapporten. 

Hva kan gjøres?

Forskerne foreslår tiltak i fire hovedpunkter for å redde Oslofjorden som fiskeproduserende fjord:

  1. Betydelige områder må stenges for bunntråling.
  2. Landbruket og kommunene må redusere sine miljøskadelige utslipp til vassdragene på Østlandet og til Oslofjorden.
  3. Det er nødvendig med en mer aktiv stedtilpasset fiskeriforvaltning, slik at beskatningen ikke overstiger produksjonsgrunnlaget, samt at funksjoner i økosystemet gjenopprettes gjennom restaurering av bred alders- og størrelsessammensetning.
  4. Omfanget av tekniske inngrep og utbygginger må reduseres, utslipp av miljøgifter til fjorden må elimineres, og eksisterende forekomster av miljøgifter i sjøbunnen bør saneres i henhold til beste tilgjengelig kunnskap.

Fakta om Krafttak for kysttorsken

  • Et samarbeidsprosjekt der Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet samarbeider med fritidsfiskere og fiskernes organisasjoner.
  • Bakgrunnen er at kysttorsken er på et historisk lavmål, og fiskebestander som lyr, sei, hvitting og torsk er sterkt reduserte i Ytre Oslofjord.
  • Målet er å skaffe økt kunnskap om økosystemet og fiskebestandene, og å prøve tiltak for å øke torskebestanden i fjorden.
  • «Krafttak for kysttorsken» skal gi råd om effektive tiltak i tråd med beste tilgjengelige kunnskap.
  • Innsamling av «før-data» gjennomført i prosjektet skal kunne brukes for å vurdere effekten av fremtidige tiltak på fiskesamfunnet.
  • Arbeidsmetoden kalles for adaptiv forvaltning, som betyr at tiltak kan vurderes og justeres i fremtiden – i en kontinuerlig prosess.

Støtte fra Oslofjordfondet

Oslofjordfondet har gitt økonomisk bidrag slik at prosjektet Krafttak for kysttorsken har blitt gjennomført.