Pengedryss til frisklivsaktiviteter i Vestfold og Telemark

Bilde av folk som trimmer
Frisklivstilbudet i kommunene er et viktig tilbud for mange (illustrasjonfoto). Foto: Dag Nordsveen

Av:

Frank Tindvik og Guru Høydal

Publisert:

03.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Frisklivssentralene gir innbyggere som har behov for det et helseforebyggende og helsefremmende tilbud. I kommunene i Vestfold og Telemark er det høy frisklivsaktivitet, og torsdag bevilget fylkespolitikerne 1,75 millioner kroner til å styrke satsingen.

Frisklivssentralene er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste, og Helsedirektoratet bevilger statlige frisklivsmidler til fylkene hvert år – som fylkeskommunen fordeler etter søknader fra kommunene. Årets søknader vitner om stor aktivitet ved frisklivssentralene i fylket, og nå får 11 kommuner midler til å videreutvikle dette viktige tilbudet til innbyggerne.  

- Et viktig tilbud for mange 

Det kom inn 10 søknader med en total søknadssum på 2 586 900 kroner, mens potten til fordeling var 1 750 000 kroner. Alle som har søkt har fått midler. Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, håper midlene vil bidra til å styrke frisklivstilbudet. 

- Vi fikk mange gode søknader, og selv om vi ikke kan gi alle alt de søker om – er vi sikre på at disse friske midlene vil bidra til å styrke det flotte frisklivsarbeidet som foregår i kommunene. Frisklivstilbudet er et viktig tilbud for mange, og hovedutvalget er imponert over all aktiviteten som skapes for å bidra til at mennesker med sykdom eller økt risiko for det skal ha gode liv, sier hun.

Det er stor variasjon i hva frisklivsmidlene skal brukes på, fra kurs for brukerne på frisklivssentralene til kompetanseheving for ansatte, innkjøp av utstyr og til generell styrking av frisklivstilbudet.

Mange samarbeider om tilbud

Mange frisklivssentraler samarbeider med andre aktører i kommunen, slik som i Færder. Gjennom flere år har frisklivssentralen her hatt et samarbeidsprosjekt med Senter for sykelig overvekt (SSO) ved Sentralsykehuset i Vestfold, kalt Fedmebehandling – livsstilsendring. Målet er å bedre pasientforløpet mellom tjenestene, for personer med overvekt/fedme som er under behandling. 

- Dette er tredje året vi får tildelt frisklivsmidler til denne satsingen, hvor vi tilbyr pasienter oppfølging i gruppe etter de er ferdigbehandlet ved SSO. Målet er at de skal oppleve støtte og tilhørighet lokalt, utvikle gruppetilbudet sammen med andre pasienter på en meningsfull måte, og oppleve økt mestring knytta til fysisk og psykisk helse, sier Gro Thorbjørnsen, fysioterapeut og frisklivskoordinator i Færder friskliv og mestring. 

Liv og røre for eldre

I Vinje kommune har de fått midler til å utvikle Liv og røre et «Liv og røre»-tilbud for eldre, inspirert av Liv og røre-satsingen i grunnskolen som mange kommuner i fylket er med i. 

- Dette skal bli et forebyggende folkehelsetilbud, med aktiviteter som skal fremme fysisk aktivitet og bevegelsesglede, kosthold og matglede, og styrke kunnskap om påvirkningsfaktorer for egen helse og trivsel. Tilbudet vil bli utviklet i samarbeid med frivilligheten, forteller Astrid Marie Kvaal, kommunalsjef fagrådgjevar helse og meistring i Vinje kommune.

Se hvem som har fått frisklivsmidler og til hva her

 

Fakta: Frisklivsmidler og kriterier for tildeling

Forvaltning av statlige frisklivsmidler er fylkeskommunens oppgave. Det er kommunene som kan søke om tilskudd til å etablere frisklivssentral i sin kommune eller til å videreutvikle tilbudet på frisklivssentralen. Mange søkere bruker kommunens folkehelseprofil for å kartlegge behovet og prioriterer utfra denne hva de ønsker å søke midler til.

I regelverket for tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet oppfordres kommunene til interkommunalt samarbeid, og ber om at frisklivssentralene etablerer en plan for hvordan de skisserte tiltakene skal føres videre i ordinær drift når prosjektperioden er ferdig. De to siste årene har Regjeringen bestemt at kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen «Leve hele livet» skulle bli prioritert.