Planstrategien vedtatt

Foto: Foto: Inbovi

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

17.12.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

I fylkestinget 16. desember ble første Regional planstrategi for Vestfold og Telemark vedtatt.

Regional planstrategi er styrende for fylkeskommunens planleggingsarbeid og gir en viktig retning for det regionale utviklingsarbeidet. Vestfold og Telemark fylkeskommune har som ambisjon å være en sterk utviklingsaktør i den nye regionen.

Planstrategien ble godt mottatt

Det var mange på talerlista og den gjennomgående tilbakemeldingen var at planstrategien bærer preg av et godt arbeid som har resultert i et gjennomarbeidet, strukturert og målretta produkt som blir et viktig og godt fundament for videre plan, strategi og utviklingsarbeid. ­

Det ble fremmet to nye vedtakspunkt i tillegg til innstillingen til fylkesrådmannen

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt fremmet følgende forslag:

 • Planer og strategier som utarbeides skal fremme medvirkning av barn og unge og fremme medvirkning av ungdomsråda

Rødt fremmet også dette forslaget:

 • Ved utarbeidelse av nye planer og strategier skal det legges stor vekt på involvering av innbyggerne, brukergrupper, interesseorganisasjoner og sivilsamfunnet for øvrig.

Begge vedtakspunktene ble sammen med fylkesrådmannens innstilling enstemmig vedtatt av fylkestinget.

Innstilling fra fylkesrådmanen:

 1. Fylkestinget vedtar forslag til regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020 – 2024. Vedtak av regional planstrategi innebærer at regionale planer for areal- og transport, klima og folkehelse videreføres. Følgende regionale planer og strategier skal utarbeides i fireårsperioden:
  1. Regional plan for kystsonen i Vestfold revideres for å få en lik forvaltning av alle kystsonearealene i det nye fylket. Oppstart av planarbeid i 2021.
  2. Regional plan for trafikksikkerhet utarbeides for å løfte bevisstheten rundt trafikksikkerhetsarbeidet. Oppstart av planarbeid i 2021.
  3. Strategi for naturmangfold utarbeides for å bidra til å nå målene om å bevare artsmangfold og økologi. Arbeidet igangsettes i 2022.
  4. Regional plan for oppvekst og kompetanse og Regional plan for et helhetlig opplæringsløp erstattes av en felles strategi for opplæringsfeltet. Arbeidet er igangsatt.
  5. Regional plan for reiseliv og opplevelser, Regional plan for nyskaping og næringsutvikling og Regional plan for verdiskaping og innovasjon erstattes av en felles strategi for næring, forskning og innovasjon. Det utarbeides en egen strategi for reiseliv, hvor kultur- og naturbasert reiseliv står sentralt. Arbeidet igangsettes i 2021.
  6. Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, Strategi for kultur og kulturarv og Strategisk kultur- og idrettsplan erstattes av en felles strategi for kulturområdet. Arbeidet er igangsatt.
 1. Planer og strategier som utarbeides skal være presise, kortfattede, målbare og med klart språk. Planer og strategier skal utarbeides slik at de er realistiske for fylkeskommunens egen virksomhet, økonomi og for regionens utvikling

Reduserer antall planer

Et overordnet grep i den regionale planstrategien har vært å redusere antall regionale planer og strategier, og slå sammen strategier og handlingsprogram der det har vært aktuelt. Utviklingen av regionen krever samhandling på tvers av alle sektorer, forvaltningsnivåer, og offentlige og private virksomheter og organisasjoner. Regional planlegging og arbeid gjennom partnerskap og nettverk er særlig egnet til å bringe aktører sammen til forpliktende samarbeid for å løse komplekse samfunnsutfordringer.

Mange muligheter, men også noen utfordringer

Vestfold og Telemark er en region med mange muligheter, men også noen store utfordringer. Den økonomiske bærekraften trues av for lav verdiskaping. Vestfold og Telemark har nest lavest verdiskaping av Norges 11 regioner. Den sosiale bærekraften utfordres av et høyt utenforskap som blant annet preges av høy barnefattigdom, lav arbeidslivstilknytning for unge voksne og lav sysselsettingsgrad blant innvandrere. Den miljømessige bærekraften trenger drahjelp for å redusere betydelige klimautslipp og skape bedre forutsetninger for grønn samfunnsutvikling og verdiskaping gjennom grønn omstilling

Utviklingsdelen av planstrategien vil bidra til at fylkeskommunen blir mer handlings- og gjennomføringsorientert som organisasjon, blant annet ved at tiltakene og hovedgrepene kan kobles direkte til budsjett og økonomiplanen for fylkeskommunen.

Saksdokumentene finner du her

Dokumenter

Her finner du fylkestingets endelige vedtak og endelig versjon av Regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020-2024.

Regional planstrategi

Regional planstrategi (utskriftsvennlig versjon)

Fylkestingets vedtak