Presenterer et nyansert syn på deling av fylket

Tegning av kart delt i to
Rapporten som nå er tilgjengelig, er grunnlaget for høringsrunden som pågår fram til 27. januar, og for fylkestingets behandling av saken 15. februar. Foto: Illustrasjon av DigitalStorm / iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

04.01.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå er fylkeskommunens administrative vurdering av mulige konsekvenser ved en avvikling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprettelse av to nye fylkeskommuner tilgjengelig.

– Internt og eksternt er det uttrykt tydelig støtte både til deling og videreføring av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Mange har et mer nyansert syn og ser både fordeler og ulemper med de to alternativene som er satt opp mot hverandre i dette beslutningsgrunnlaget, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

Fylkesdirektøren sier han har registrert en betydelig interesse for temaet etter at ny regjering inviterte til diskusjon om deling av de fylkeskommunene som var slått sammen uten regional enighet om sammenslåingen.

Fylkestinget vedtok før jul at det ikke blir en folkeavstemning om en mulig deling av Vestfold og Telemark. I stedet blir det en høring blant kommunene og «sivilsamfunnet» i fylket, hvor et beslutningsgrunnlag fra fylkeskommunen legges til grunn.

LES MER: Ingen folkeavstemning om Vestfold og Telemark

Viktig høringsperiode 

Rapporten som nå er tilgjengelig, er grunnlaget for høringsrunden som pågår fram til 27. januar, og for fylkestingets behandling av saken 15. februar.

– Å lage et godt beslutningsgrunnlag på den korte tida som er til rådighet, har vært krevende. Selv om alle sektorer har gitt innspill og deltatt i utformingen, har det ikke vært mulig med så bred involvering som en kunne ønske i en slik viktig sak, sier Arve Semb Christophersen.

– Høringsperioden i januar 2022 blir derfor viktig, med høring av kommuner og sivilsamfunn og behandling i fylkeskommunens medbestemmelsesmøte. Jeg har stor respekt for at høringspartene vil bidra til å utfylle bildet. Kommunestyrene vil representere perspektivet fra sin kommune på en god måte, sier fylkesdirektøren.

Fylkesdirektørens konklusjon og anbefaling

Beslutningsgrunnlaget tar utgangspunkt i fylkeskommunen som organisasjon og er resultatet av en intern administrativ prosess. Konklusjonen trekkes med utgangspunkt i et internt administrativt blikk. 

Fylkesdirektørens konklusjon er derfor en foreløpig konklusjon, basert på utredningen. Høringsinnspillene vil utfylle bildet og vurderes før fylkesdirektøren kommer med sin innstilling i saken, i forkant av fylkestingets endelige behandling.

Fylkesdirektøren mener at utredningen synliggjør at risikoen for negative konsekvenser av en deling av fylkeskommunen totalt sett overstiger fordelene, og vil derfor ikke anbefale å avvikle Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprette to nye fylkeskommuner.

Les mer i sammendraget av beslutningsgrunnlaget (fra side 3-8)

Rapport vurderer konsekvenser

Beslutningsgrunnlaget som er utarbeidet av fylkesadministrasjonen, inneholder en vurdering av potensielle økonomiske og administrative konsekvenser ved en avvikling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og etablering av to nye fylkeskommuner. 

Det er også vurdert potensielle konsekvenser for fylkeskommunens evne til å fylle sine fire roller, som demokratisk arena, samfunnsutvikler, tjenesteyter og myndighetsrolle.

LES RAPPORTEN: Beslutningsgrunnlag - Konsekvenser av å avvikle Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprette to nye fylkeskommuner

Ja eller nei til deling?

Rapporten som er tilgjengelig sendes nå ut til de 23 kommunene og «sivilsamfunnet» i Vestfold og Telemark. De er invitert til å gi sine høringsinnspill i saken innen 27. januar. 

I høringen ønsker fylkeskommunen innspill på om kommunene og organisasjonene mener at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal deles eller ikke deles, med en begrunnelse for sitt standpunkt. 

Her kan du lese høringsbrevet.

De skriftlige høringsinnspillene vil inngå som en del av saken som legges frem for fylkestinget 15. februar. Her skal fylkestinget beslutte om det skal søkes om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune eller ikke.

Veien videre

Dersom fylkestinget vedtar å dele Vestfold og Telemark, er fristen for å sende inn en søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet satt til 1. mars.

Beslutningsgrunnlaget som er utarbeidet av fylkeskommunen, skal også innfri Kommunal- og distriktsdepartementets behov for saksgrunnlag til sin stortingsproposisjon.

Det er Stortinget som endelig beslutter om fylket skal deles. Dersom det blir aktuelt, fremmer trolig departementet en sak for Stortinget vår/sommer 2022 (ikke fastsatt).

LES MER: Mulig deling av Vestfold og Telemark

Beslutningsgrunnlag

Konsekvenser av å avvikle Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprette to nye fylkeskommuner

Les rapporten

Veien fram til vedtak

Du kan følge prosessen videre og finne mer informasjon på denne temasiden: