Rekordhøy oppslutning rundt årets elev- og lærlingundersøkelser

Elever i klasserommet
Foto: Foto: Paal André Schwital

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

02.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Resultatene fra årets elevundersøkelse og lærlingundersøkelse viser svært høy oppslutning blant både elever og lærlinger i Vestfold og Telemark.

Totalt ble 13328 elever fra de videregående skolene i Vestfold og Telemark invitert til å delta i årets elevundersøkelse. Av disse svarte 11635 elever på undersøkelsen. Dette utgjør en svarandel på 87,3 %, noe som er en økning på 4,3 prosentpoeng fra 2021. Den nasjonale svarandelen er på 83 %.  

Vestfold og Telemark fylkeskommune er ett av to fylker i landet som økte svarandelen i årets lærlingundersøkelse. Totalt svarte 1255 lærlinger og lærekandidater i Vestfold og Telemark på årets undersøkelse. Dette utgjør en svarandel på 59,9 %, og er en økning på 4,9 prosentpoeng fra 2021. På nasjonalt nivå var svarandelen 57 %. Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng fra 2021.   

Et grunnlag for utvikling  

Den høye svarprosenten bidrar til å gi et mer nøyaktig bilde av hvordan ungdom opplever skole- og arbeidshverdagen i fylket vårt.  

- Det er gledelig at svarandelen øker både for elev- og i lærlingundersøkelsen. Ungdoms stemme er viktig inn i utviklingsarbeidet, og jo høyere svarandel, jo bedre grunnlag får vi når vi skal sette inn tiltak der det trengs, sier direktør for Opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Helge Galdal. 

Høyere trivsel for lærlinger og lærekandidat 

Sammenlignet med 2021 viser resultatene fra lærlingundersøkelsen for Vestfold og Telemark fylkeskommune en positiv utvikling på flere viktige områder.  

Det er en høyere andel lærlinger og lærekandidater i Vestfold og Telemark som svarer at de trives på arbeidsplassen i 2022 enn i 2021. Andelen lærlinger og lærekandidater som trives på arbeidsplassen, i nokså stor grad og svært stor grad, har økt i Vestfold og Telemark, men gått ned nasjonalt fra 2021 til 2022.  

Andelen lærlinger og lærekandidater som er motivert til å lære i bedriften, i nokså stor grad og svært stor grad, er så å si likt for Vestfold og Telemark og nasjonalt både i 2021 og 2022. 

Mindre mobbing på arbeidsplassen 

Lærlingundersøkelsen viser videre at det for Vestfold og Telemark er en lavere andel av lærlinger og lærekandidater som opplever mobbing på arbeidsplassen i 2022 sammenlignet med 2021. Nedgangen i andelen som opplever mobbing på arbeidsplassen gjelder også på nasjonalt nivå. Vestfold og Telemark har så å si like stor andel som nasjonalt i 2022. 

Andelen lærlinger og lærekandidater som ikke opplever mobbing i det hele tatt har økt fra 2021 til 2022 både nasjonalt og i fylket vårt. Vestfold og Telemark har en høyere andel som ikke opplever mobbing i det hele tatt enn nasjonalt i 2022.  

Større andel elever som alltid har noen å være med 

Sammenlignet med 2021 viser de nasjonale tallene at andelen elever som trives svært godt på skolen er forholdsvis stabile. Andelen elever som alltid har noen å være sammen med på skolen øker nasjonalt, men mer i Vestfold og Telemark enn i resten av landet.  

Lavere motivasjon blant elever over hele landet 

Resultatene viser en negativ utvikling når det gjelder motivasjon blant elever i videregående skole på landsbasis. Dette bekreftes i resultatene fra Vestfold og Telemark.  

- Det er flott å se at elevene våre trives godt på skolen, og at en høyere andel elever alltid har noen å være sammen med. Samtidig får vi bekreftet en uro vi har hatt rundt elevenes motivasjon. Motivasjonen har sunket blant elever over hele landet det siste året, og noe mer i vårt område. Dette gir grunn til bekymring og vi ønsker nå å finne ut hva det skyldes, slik at vi kan jobbe helhetlig for å snu denne utviklingen, sier Galdal. ​​​​​​

Liten endring i andelen elever som opplever mobbing 

Tiltak for å redusere mobbing i videregående skole er et viktig satsingsområde. Resultatene fra årets undersøkelser viser at det kun er mindre forskjeller fra tidligere år.  

- Andelen elever som svarer at de opplever mobbing er forholdsvis stabil. Endringer i den størrelsesorden vi her ser kan være tilfeldige, men resultatene tas på alvor og følges opp i tett dialog med skolene, sier Galdal.  ​​​​​​​

Omlegging av elevundersøkelsen 

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som eier og drifter elevundersøkelsen. Høsten 2022 ble det gjort store endringer i undersøkelsen.

De to viktigste endringene er at resultatene nå publiseres i statistikkbanken til direktoratet, og at reglene knyttet til visning av antall er strammet kraftig inn.

Elevundersøkelsen er viktig og har bidratt til presisjon i utviklingsarbeidet. Etter endringene er erfaringen i Vestfold og Telemark at mange spørsmål blir stående ubesvart og at dette i verste fall kan medføre uriktige spekulasjoner.   

Utdanningsdirektoratet har informert om at de har fått svært mange reaksjoner på endringene og at det skal gjennomføres en grundig evaluering. Direktoratet har videre signalisert at de forventer justeringer fra høsten 2023.   

Fakta om elevundersøkelsen for Vestfold og Telemark 2022 

  • 13328 elever fra de videregående skolene i Vestfold og Telemark ble invitert til å delta i undersøkelsen.  
  • 11635 elever svarte på undersøkelsen. Dette utgjør en svarandel på 87,3 %.  
  • Dette er en økning på 4,3 prosentpoeng fra 2021.  
  • Nasjonale tall viser en gjennomsnittlig svarandel på 83 %.  
  • Dette er en økning på 3,8 prosentpoeng fra 2021.  

Fakta om lærlingundersøkelsen for Vestfold og Telemark 2022 

  • Læringer og lærekandidater som har vært i lære i bedrift i minimum elleve måneder blir invitert til å svare på lærlingundersøkelsen. I 2022 var det 2095 som ble invitert. Det er cirka halvparten av det totale antallet lærlinger og lærekandidater i Vestfold og Telemark.  
  • 1255 lærlinger og lærekandidater svarte på undersøkelsen. Dette utgjør en svarandel på 59,9 %. Det er en økning på 4,9 prosentpoeng fra 2021. 
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune er ett av to fylker i landet som økte svarandelen fra 2021 til 2022.  
  • På nasjonalt nivå var svarandelen 57 %. Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng fra 2021. 

Udir – Mer om elevundersøkelsen
Udirs statistikkbank – for flere resultater
  
Udir – Hovedfunn i elevundersøkelsen 2022