Samarbeid skal gi flyktninger god karriereveiledning

Fra venstre: Line Hogstad og Kjersti Isachsen, ledere ved karrieresentrene i Vestfold og Telemark, ser fram til et tett samarbeid med kommunene framover, for å gi flyktninger god karriereveiledning. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

06.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fra nyttår får fylkeskommunen ansvar for å gi karriereveiledning til voksne flyktninger som har blitt bosatt i fylket den siste tiden. Tett samarbeid med kommunene er vesentlig for å gi et godt tilbud.

Den nye integreringsloven, som trer i kraft 1. januar, medfører flere endringer i det lokale integreringsarbeidet. Loven endrer oppgavene til både kommunene og fylkeskommunen. 

En av de nye oppgavene som er gitt til fylkeskommunene, er å gi karriereveiledning til voksne flyktninger senest tre måneder etter bosetting i en kommune. 

Karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om arbeid og utdanning og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. 

Første skritt mot tett samarbeid med kommunene

Framover blir det viktig å utvikle et godt tilbud om karriereveilending til flyktninger i et nytt hjemland. Et tett samarbeid med kommunene er viktig for å lykkes med dette. 

Derfor inviterte fylkeskommunen til webinar denne uka. Over 100 fagpersoner og ledere rundt om i fylket, fra nesten alle de 23 kommunene, var samlet for å ta det første skrittet i det langsiktige arbeidet. 

- Et tett samarbeid med kommunene er helt avgjørende for å løse de nye oppgavene. Vi må ha økt innsikt i loven og en felles forståelse ut fra start. Vi ønsker å legge et godt grunnlag for videre dialog, samarbeid og felles utvikling av karriereveiledningstilbudet for nybosatte, voksne flyktninger sammen med kommunene, sier Kjersti Isachsen, leder av Karrieresenter Telemark

Karriereveiledning for voksne blir lovpålagt

Det skjer mye på karriereveiledningsfeltet om dagen, også utenom integreringsloven. Tidligere har ikke tilbudet om karriereveilending ved fylkeskommunale karrieresentre vært en lovpålagt oppgave. 

Nå skjer det endringer. Fra 1. januar blir oppgaver knyttet til karriereveiledning for voksne over 19 år lovpålagt. 

- De nye lovene får store konsekvenser for arbeidet til fylkeskommunen og karriersenteret. Det gir oss en helt annen rolle enn tidligere. En av de nye lovene gir fylkeskommunen en plikt til å ha et tilstrekkelig karriereveilingstilbud til voksne bosatt i fylket. Det tilbudet fylkeskommunene har hatt til voksne innbyggere hittil, blir nå lovpålagt, sier Line Hogstad, leder av Karrieresenteret i Vestfold.

Det overordnete målet for Karrieresenter Vestfold og Telemark er å styrke forutsetningene for at innbyggerne i Vestfold og Telemark kan delta i kompetansegivende og yrkesaktiv aktivitet.

Fylkeskommunen mener det er svært viktig å se karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Et tett og nært samarbeid med eksterne organisasjoner, og kommuner spesielt, er avgjørende for å lykkes.

Fra nyttår slås karrieresentrene i Telemark og Vestfold sammen, med en felles ledelse for lokasjonene i Skien og Tønsberg. Du kan lese mer om dette i fylkestingssak 148/20.

Mer om webinaret 

Her kan du lese mer webinaret tirsdag 3. november – hvem var innledere og hva de snakket om.

Kompetanse Norge

Tonje Gravås, fungerende seksjonsleder og Marie Refseth Bjerke, seniorrådgiver, presenterte lovens innhold når det gjelder fylkeskommunens ansvar for karriereveiledning av nybosatte voksne flyktninger. Hvilke forventninger er det til samarbeid mellom kommuner og fylkeskommunen?

Kompetanse Norge har et nasjonalt systemansvar for de offentlige karriereveiledningstjenestene, og de har vært helt avgjørende for utviklingen av de fylkeskommunale karrieresenterne. Det finnes i dag et tilbud om gratis karriereveiledning til voksne i alle landets fylker. 

Her finner du PPT-presentasjonen

Fafo 

Forsker Ragna Lillevik presenterte erfaringer og hovedfunn fra prosjekter som har prøvd ut ulike modeller for karriereveiledning av nybosatte voksne flyktninger. Hva var utfordrende, og hva var suksesskriteriene? Hva er Fafos budskap til fylkeskommunen og kommunene som følge av funn i rapporten?

Fafo har nylig gitt ut rapporten «Kompetansekartlegging og karriereveiledning av nyankomne flyktninger». Det er sluttrapporteringen fra prosjektet «Karriereveiledning og kompetansekartlegging». 

Prosjektet ble utført på oppdrag fra IMDI og Kompetanse Norge. Det er mye som tyder på at god kartlegging av flyktningers kompetanse og målrettet karriereveiledning i en tidlig fase, kan være et viktig element for å etablere et effektivt og godt opplæringsarbeid for nyankomne flyktninger. 

Her finner du PPT-presentasjonen

Team voksenopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Rådgiver Ellen Kristiansen snakket om videregående opplæring i introduksjonsprogrammet; Hva blir som før og hva blir nytt som følge av nytt lovverk?

Her finner du PPT-presentasjonen

Karrieresentrene i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Line Hogstad, leder av Karrieresenteret i Vestfold, og Kjersti Isachsen, leder av Karrieresenter Telemark, delte sine foreløpige tanker om oppdraget og informerte om veien videre.

Har du spørsmål?

Les mer om karrieresentrene og ta gjerne kontakt! 

Karrieresenter Telemark

Karrieresenteret i Vestfold