Si din mening! – om forskning, innovasjon og næring

Barn skrur på robot
Foto: Illustrasjonsfoto fra fstop123 / gettyimages

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

21.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

«Vi skal sammen videreutvikle en livskraftig region. Flere arbeidsplasser må skapes og bærekraftig utvikling må skje – i hele fylket.» Hvordan? Gi innspill til den regionale strategien som er på høring fram til 15. oktober.

I høringsutkastet til «Regional strategi for forskning, innovasjon og næring» står det at det aller viktigste fram mot 2030 er å få økt antall arbeidsplasser. 

Dette må skje gjennom en raskere grønn omstilling, som samtidig gjør at vi når bærekraftsmål og klimamål.

Utfordringer vi å løse

Strategien påpeker at Vestfold og Telemark har store utfordringer på flere områder.

De største utfordringene, i tillegg til klimaendringene, er svak utvikling innen verdiskaping, stor grad av utenforskap og store endringer i befolkningssammensetning. 

Vestfold og Telemark har en svakere utvikling innen verdiskaping enn andre fylker det er naturlig å sammenligne seg med. Det er en økende andel av befolkningen som står utenfor arbeidslivet, og en urovekkende stor del av økningen skjer blant unge.

Samtidig blir en stadig større andel av befolkningen eldre. Dette gir samlet en svekket velferd.

Les mer i kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og Telemark.

Mål for Vestfold og Telemark

I den regionale strategien står det at kommunenes og bedriftenes utfordringer og behov, er sentrale for strategiarbeidet. For å løse utfordringene, må alle i regionen arbeide samlet mot felles mål.

Målene for strategien er:

  1. Grønn omstilling er økt, og vi har kommet nærmere å nå bærekraftsmålene
  2. Verdiskapingen er økt, ressurseffektiviteten er større og flere arbeidsplasser er skapt
  3. Komplekse utfordringer løses gjennom styrket samarbeid
  4. Utenforskap er redusert

Gi innspill til strategien!

Hvordan kan Vestfold og Telemark nå målsetningene?

I den regionale strategien er det foreslått at følgende innsatsområder og verktøy skal særlig brukes:

  1. Økt innsats i privat og offentlig sektor til grønn omstilling og bedre oppnåelse av bærekraftsmålene
  2. Styrke innretningen i virkemiddel-apparatet mot grønn omstilling og bedre oppnåelse av bærekraftsmåleneStyrke samspillet mellom aktørene i partnerskapet
  3. Styrke internasjonalisering og øke eksportinntektene
  4. Redusere utenforskapet og ta i bruk arbeidskraftreserven

Her kan du lese høringsutkastet til «Regional strategi for forskning, innovasjon og næring i Vestfold og Telemark 2022-2030»

Strategien ligger ute på høring fra til 15. oktober.

Høringssvar sendes til post@vtfk.no 

Dette høringsbrevet er sendt ut til en rekke aktører og virksomheter. Her kan du lese mer om arbeidet med å utvikle strategien.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med prosjektleder Stein Erik Fjeldstad i Vestfold og Telemark fylkeskommune, på e-post stein.erik.fjeldstad@vtfk.no 

Politisk behandling

Høringsutkastet til «Regional strategi for forskning, innovasjon og næring i Vestfold og Telemark 2022-2030» ble behandlet i hovedutvalg for næring og reiseliv 24. august 2021 (sak 73/21). 

I hovedutvalget ble det enstemmig vedtatt å sende strategien ut på høring med frist 15. oktober. 

Det er planlagt å legge den regionale strategien frem for politisk behandling seinere i høst, med endelig vedtak i fylkestinget 14. desember 2021.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Stein Erik Fjeldstad
Rådgiver (FIN-strategien)

Vil du lese strategien?

Her kan du laste ned den regionale strategien for forskning, innovasjon og næring. Vil du du sende et høringssvar, gjør du det innen 15. oktober på e-post post@vtfk.no