Skal føre regnskap over naturverdiene i Oslofjorden

Fra padleleden på Østre Bolærne
Fra padleleden på Østre Bolærne Foto: Frank Tindvik

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

02.07.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Mens miljøtilstanden i Oslofjorden stadig blir dårligere, øker bruken av og presset på arealene rundt Oslofjorden. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal nå delta i et forskningsprosjekt som skal føre regnskap over naturverdiene i Oslofjorden.

Forskningsprosjektet, som har fått navnet MAREA, ledes av NIVA (Norsk institutt for vannforskning) i samarbeid med NINA ( Norsk institutt for naturforskning). I dette prosjektet skal man teste ut hvordan FNs nye regnskapssystem for økosystemer og naturverdier kan støtte kyst og marin planlegging.

Vestfold og Telemark fylkeskommune deltar som en ikke-akademiske partner sammen med Viken fylkeskommune og Oslofjordens friluftsråd.

Lenge vært en viktig politisk prioritering

Utfordringene i Oslofjorden har blitt dokumentert i flere rapporter det siste året. Rapportene viser at torsken forsvinner, ytre Oslofjord tilføres for mye nitrogen og at det står dårlig til med fjordens ålegras- og tareskogområder. Samtidig øker bruken av fjorden til rekreasjonsformål.

Tilstanden i Oslofjorden har lenge vært høyt oppe på den fylkespolitiske dagsorden og fylkespolitikerne har deltatt i en rekke kystprosjekter.

-Kystsonen er svært viktig for fylket vårt, og både land- og sjøarealene bør forvaltes slik at disse ressursene bevares til de neste generasjonene. Det er alvorlig at torsken forsvinner og at det biologiske mangfoldet i Oslofjorden forringes. Langs kysten er det alvorlig at tilgangen til rekreasjonsområdene stadig settes under press og at det fortsatt er kamp om arealene, sier plansjef Linda Lomeland

Skal lage egne planer

Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber nå med en egen kystsoneplan for Vestfold og Telemark og skal i tillegg utarbeide en strategi for naturmangfoldet i hele fylket.

-Vi tror at MAREA vil gi oss ny kunnskap og innsikt som vil være viktig drahjelp i det arbeidet og de prosessene fylkeskommunen og kommunene i regionen er gang med og skal i gang med, sier Linda Lomeland.

Prosjektet forventes å starte opp i slutten av 2021 og skal vare i fire år.

Fakta om MAREA

MAREA-prosjektet, står for MARine Ecosystem Accounting for integrated coastal planning in the Oslofjord. Prosjektet har satt seg som mål å bli en sentral kunnskapsleverandør i gjennomføringen av regjeringens helhetlige tiltaksplan for Oslofjorden som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn lanserte i slutten av mars i år. Flere av de utfordringer som denne planen omhandler vil bli adressert av MAREA.