Økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i fylket – Invest in Vestfold & Telemark

Christian Jahren (41) er ansatt som leder for Invest in Vestfold & Telemark
Christian Jahren (41) er ansatt som leder for Invest in Vestfold & Telemark Foto: Christian Brekke / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Økt verdiskaping og etablering av arbeidsplasser er viktig for en region, og en av de prioriterte oppgavene til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Christian Jahren er derfor ansatt for å få bedrifter nasjonalt og internasjonalt til å velge Vestfold og Telemark når de skal etablere seg eller utvide eksisterende virksomhet.

Bedrifter skal velge Vestfold og Telemark

I stillingen som leder for Invest in Vestfold & Telemark vil Christian Jahren jobbe tett med kommuner, næringsklynger, bedrifter og andre offentlige virkemiddelaktører for å lokke til seg virksomheter og investormiljøer som skaper verdier for fylket vårt. Satsningen er en forlengelse av det arbeidet Innovasjon Norge driver med gjennom Invest in Norway, knyttet til å markedsføre Norge som vertsland for utenlandske bedrifter.

– Dersom en større internasjonal aktør vurderer å etablere seg i Norden, må vi legge til rette for at de velger Norge, og i vårt tilfelle; Vestfold og Telemark, eksemplifiserer Jahren. 

– Eksisterende bedrifter med virksomheter andre steder i Norge er selvfølgelig også velkommen til å etablere seg hos oss – store som små og i hele fylket, legger han til.

Tilknyttet Innovasjon Norge og Invest in Norway

Lignende stilling som den Jahren nå har startet i, finnes i flere fylker, men organiseringen er ulik.  Mens enkelte fylker har valgt en modell der Invest in-ressursene er ansatt direkte i Invest in Norway under Innovasjon Norge, har andre fylker, som Vestfold og Telemark, valgt å ansette ressursen i fylkeskommunen. Tanken og ønsket er å sikre lokal forankring og være tett på kommunene og fagmiljøene som spiller de mest sentrale rollene i lokal og regional verdiskapingen. Disse er allerede nære samarbeidspartnere av fylkeskommunen.

De sju satsingsområdene som Invest in Norway og Innovasjon Norge har pekt ut er grønn industri, helseteknologi, digitalisering, datasentre, batteriteknologi, reiseliv og turisme, samt marin- og havteknologi.

– I tillegg til egne planer og prosjekter, er det er naturlig at vi jobber med de samme strategiske satsningsområdene som Invest in Norway. Vi har allerede etablerte og sterke fagmiljøer i fylket innenfor flere av disse områdene, noe som gir vår region flere fortrinn knyttet til eksisterende i infrastruktur, og tilgang på kompetanse og arbeidskraft, sier Jahren.

Ut i felten

Jahren som starter i jobben i disse dager vil i første omgang gjøre seg enda bedre kjent med de forskjellige aktørene i fylket.

– Mye av arbeidet vil foregå ute i felten, og i kontakt med relevante aktører, samarbeidspartnere og potensielle investorer. Noe av det første jeg derfor ønsker å gjøre er å besøke næringssjefene i kommunene i fylket vårt, for å få forstå deres planer og ambisjoner, og hvordan jeg gjennom min rolle kan bidra og forsterke deres arbeid, sier lederen for Invest in Vestfold & Telemark.

Ta gjerne kontakt med Christian Jahren for å få vite mer om arbeidet til Invest in Vestfold & Telemark

Av:

Kristin Berge

Publisert:

25.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Christian Jahren
Leder for Invest in Vestfold & Telemark