Skal kartlegge kulturmiljøer og landskap i Vestfold og Telemark som har nasjonal interesse

Historisk bymiljø i Rjukan Foto: Eystein M. Andersen

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

04.02.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark er valgt ut av Riksantikvaren til å være pilotfylke for et prosjekt som skal gjøre arealforvaltningen i Norge mer forutsigbar.

Målet med prosjektet er å få en tydeligere og mer forutsigbar kulturmiljøforvaltning som ivaretar den viktigste kulturarven vår, og legger til rette for bærekraftig utvikling i områder hvor man ønsker vekst. Dette skal gjøres ved å kartlegge kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse i fylket, som skal inngå i en fremtidig samlet nasjonal oversikt hos Riksantikvaren.

Vil styrke kulturmiljøforvaltningen

- En slik kartlegging vil gi oss en fullstendig oversikt over hvilke områder det må tas særlige hensyn til i areal- og samfunnsplanleggingen. Oversikten vil være et nyttig prioriteringsverktøy som både gir økt effektivisering og kvalitet i forvaltningen. Ikke minst vil den gi også bedre forutsigbarhet for utbyggere og andre utviklingsaktører, sier prosjektleder Ane Ingvild Støen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Pilotprosjektet skal gjennom 2022 utarbeide rapporter som beskriver og begrunner de aktuelle kulturmiljøene og landskapene i fylket. Rapportene leveres til Riksantikvaren, som til slutt beslutter hvilke kulturmiljøer og landskap som innlemmes i den nasjonale oversikten.

- Arbeidet skal bidra til å styrke kulturmiljøenes og landskapenes rolle som ressurser i stedsutviklingen. Det skal også legge til rette for en mer liberal kulturmiljøforvaltning utenfor avgrensede kulturmiljøer og landskap, i områder hvor både kommunene og fylkeskommunen ønsker vekst. Målet er bærekraftig stedsutvikling, forklarer Støen.

Kommunene med på laget

Alle kommunene i Telemark er invitert med som bidragsytere i prosjektet, og får en viktig oppgave i å foreslå hvilke av deres kulturmiljøer og landskap som kan ha nasjonal verdi, og hvordan områdene bør avgrenses.

- Vi har utarbeidet en liste med forslag til kulturmiljøer og landskap som kan inngå i den nasjonale oversikten. Denne skal vi diskutere med hver kommune i løpet av vinteren. Det vi i fellesskap kommer fram til, blir spilt inn til Riksantikvaren i juni, forklarer prosjektlederen.

Kartleggingsbehovet er størst i tidligere Telemark, etter som Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med kommunene, kartla nasjonalt viktige kulturmiljøer og landskap i Vestfold i forbindelse med utarbeidelsen og senere revideringen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).

Riksantikvaren skal etter planen vedta hvilke kulturmiljøer og landskap som skal inngå i den nasjonale oversikten i desember. Kommunenes og fylkeskommunens lokalkunnskap og synspunkter vil veie tungt i vurderingen. Det er satt av både nasjonale og regionale prosjektmidler til kartleggingsarbeidet som nå er i gang.