Skal se på E18-saken på nytt

Fem politikere samlet utenfor Kragerø Resort, med Kragerø by i bakgrunnen.
Ådne Naper, leder hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune, Grunde Wegar Knudsen, ordfører Kragerø kommune, Stina Anlaug Sætre, varaordfører Drangedal kommune og Arve Høiberg, leder hovedutvalg for samferdsel, Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

02.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Selskapet Nye Veier skal gjøre nye vurderinger knyttet til utbyggingen av nye E18 gjennom Bamble og Kragerø, etter at saken har fått stor politisk oppmerksomhet den siste tiden.

Det var blant annet et enstemmig hovedutvalg for samferdsel som med støtte fra ordførerne i Kragerø, Bamble og Drangedal i forrige uke vedtok å levere omfattende innsigelser mot detaljreguleringsplanen for nye E18.

–  Vi er glade for å høre at Nye Veier har gått i tenkeboksen etter at vi leverte vår liste med innsigelser. Nå gjenstår det å se hva som faktisk kommer på papiret i detaljreguleringsplanen. Vi forventer endringer, sier Arve Høiberg (A), som er leder i hovedutvalg for samferdsel.

 

– En barriere i landskapet

Etter at saken ble behandlet i hovedutvalget var Høiberg tydelig på hvilke utfordringer han så ved detaljreguleringsplanen som selskapet hadde lagt ut på høring.

– Nå har vi gått grundig gjennom denne planen sammen med alle ordførerne langs strekningen. Det vi ser er at den er for lite detaljert, og for lite konkret. Den har simpelthen for mange og for store mangler.

– Det har vært vesentlig for oss å være omforent med kommunene, når vi nå leverer disse omfattende innsigelsene. En firefelts motorvei er en stor barriere i landskapet, og vår jobb er å sørge for at den skaper minst mulig ulempe både for folk og dyr.

Detaljreguleringsplanen har vært ute på høring, og fristen for å komme med innsigelser var 31. august.

– Dette er en detaljreguleringsplan. Det betyr at det som skal gjøres må komme tydelig frem i planen. Det gjør det etter vårt syn ikke her, og det er det som vil være avgjørende i juridisk sammenheng, sier hovedutvalgslederen.


For lite konkret

I forkant av møtet la fylkesrådmann frem en liste på ti punkter med mangler. Innsigelsene handler blant annet om bekymring rundt hvordan veien skal plasseres i landskapet, krysningspunkter for vilt, konflikt med kulturminner og bekymringer knyttet til deponering av masse.

Når ny E18 er på plass vil dagens E18 bli omklassifisert til fylkesvei. Fylkesdirektøren la frem flere merknader knyttet til mangler ved planen for overføringen av det eksisterende veinettet, og peker blant annet på at planen legger opp til flere trafikkfarlige løsninger, og at det mangler alternativer for myke trafikanter.

 

Tverrpolitisk enighet

Innstillingen fra fylkesrådmannen ble vedtatt av et enstemmig utvalg. Samtidig ble det fremmet to fellesforslag som også ble enstemmig vedtatt. MDG fremmet også følgende forslag til et punkt nummer elleve til lista, som posisjonen stilte seg bak: Fylkeskommunen er kritisk til metoden Nye Veier benytter med hensyn til å unngå bruk av tunneler. Denne metoden gir mye større arealinngrep enn nødvendig. Disse areal-inngrepene gir store Co2 utslipp og store konsekvenser for mennesker og vilt. 

I forkant av behandlingen var hovedutvalget på befaring i området, og fikk orientering om saken både av Nye veier og av administrasjonen i fylkeskommunen. Ordførerne fra de tre berørte kommunene var også til stede, og la fram sine perspektiver på saken.

 

Sakspapirer fra møtet finner du her