Slik er det å være ung i Vestfold og Telemark i 2021

LIVSKVALITET: Undersøkelsen viser at de aller fleste ungdommene har klart seg svært godt under pandemien. Foto: GettyImages

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

04.06.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Våren 2021 svarte 22 000 ungdommer i Vestfold og Telemark på spørsmål om vennskap, familie, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd, fritidsaktiviteter og ikke minst om hvordan koronapandemien har påvirket dem. Dette er hva de svarte:

Nøkkeltallsrapport ungdomsskole
Nøkkeltallsrapport videregående skole 
Ungdom om korona-pandemien 

De aller fleste klarer seg godt

Det viktigste funnet i undersøkelsen er at de aller fleste ungdommene har klart seg svært godt under pandemien. Det er få endringer i deres trivsel, trygghet, forhold til venner og hvor fornøyd de er med livet, sammenlignet med forrige undersøkelse fra 2017/2018.

Resultatene viser at en stor andel av ungdommene i Vestfold og Telemark har gode oppvekstvilkår og lever gode liv med høy livskvalitet. 

 • 8 av 10 svarer at de er tilfredse med livet sitt.
 • 9 av 10 er enige i utsagnet «Livet mitt er bra». 

Faktisk svarer mange at pandemien også har hatt positive konsekvenser. 

 • 2 av 3 svarer at pandemien i noen grad har påvirket livet deres i positiv retning. 
 • 1 av 4 svarer at det har vært mindre stress i hverdagen enn før korona-pandemien. 
 • 1 av 3 har gjort flere koselige ting med familien enn før pandemien. 

Når man sammenlikner årets undersøkelse med tidligere Ungdata-undersøkelser i fylket, er det også flere som svarer at de er fornøyde med foreldrene sine i årets undersøkelse enn ved forrige undersøkelse: 85 % i 2021 mot 83 % i 2017/2018. 

- Dette har vært et svært annerledes år for alle - ikke minst for ungdommene våre. Pandemien har påvirket skolehverdagen, begrenset mulighetene deres for å delta på fritidsaktiviteter og å ha kontakt med venner. Det er derfor utrolig godt å se at de aller fleste har klart seg godt gjennom dette året. Dette viser først og fremst at ungdommene våre er robuste og fleksible. I tillegg mener jeg at resultatene synliggjør at den innsatsen foreldre, lærere og mange andre vist, har gitt resultater og hjulpet ungdommene våre gjennom denne svært krevende perioden, sier direktør for Opplæring og folkehelse Vestfold og Telemark fylkeskommune, Helge Galdal.

Økt ensomhet, men de fleste har noen

Til tross for at mange har det bra, er det likevel flere som mener at pandemien har påvirket dem mest negativt når de veier det positive mot det negative.

Flere føler seg ensomme. De bekymrer seg mer, de har mindre kontakt med venner og de savner å delta på fritidsaktiviteter. 

 • 1 av 3 svarer at de har følt seg mer ensomme enn før koronatiden. 
 • Andelen som kjenner seg ensomme har økt jevnt de siste årene: 
  • 2013/2015: 20 %
  • 2017/2018: 23 %
  • 2021: 27 % 

En av ungdommene skriver i et åpent spørsmål om hva som er bra og dårlig med å være ung i dag:

«Det er mye press på hvordan man skal være. Jeg har begynt på ungdomsskolen i koronatiden og har følt meg veldig ensom og hatt vanskeligheter med å ta sosialt initiativ." 

En annen skriver:

«Du får mer tid til å tenke på deg selv og livet ditt under korona. Du lærer deg å være mer ensom og alene."

Til tross for at mange føler seg ensomme, og 1 av 5 svarer at de har færre venner å være sammen med under korona-pandemien, svarer samtidig 93 % at de har venner å være sammen med på fritiden. Nesten like mange svarer at de har minst én person de kan snakke med hvis de har det vanskelig.

Mer hjemme og mer på nett med venner 

Nesten halvparten svarer at de har deltatt på færre fritidsaktiviteter enn før pandemien. Ungdommene har tilbrakt mye mer tid hjemme, og de har brukt langt mer tid på å være sosiale på nett og gjennom gaming enn det som har kommet frem i tidligere Ungdata-undersøkelser. Det er også flere enn tidligere som oppgir at de har minst én venn de bare har kontakt med digitalt. Mens 47 % av ungdommene hadde dette i 2017/2018, var andelen 60 % i 2021.

Flere trekker frem at det er bra at man kan møte venner på sosiale medier eller gjennom gaming, og at det har veid litt opp for at man ikke kan være like mye sammen fysisk. En av ungdommene beskriver det slik: 

«Jeg syntes det er bra å være ungdom idag fordi, man kan snakke sammen i gjennom gaming, og nettet. Veldig mange spiller for tiden. Alle vennene mine gjør det. så jeg har alltid hatt noen å snakke med.»

Konsekvensene av pandemien størst for jenter og de eldste 

Hvordan ungdommene opplever at korona-pandemien har påvirket dem varierer, avhengig av blant annet alder og kjønn. Gjennomgående rapporterer jentene om større negative konsekvenser av pandemien enn guttene. De eldste opplever også i større grad enn de yngste at koronapandemien har påvirket livet deres negativt, for eksempel ved at de er mer ensomme.

De aller fleste trives på skolen

De aller fleste trives på skolen. De føler at de passer inn og at lærerne bryr seg om dem. Samtidig svarer 1 av 4 at de gruer seg til å gå på skolen, og 3 av 4 at de kjeder seg der. 

Den negative trenden fra Ungdata-undersøkelsen i 2017/2018 fortsetter i 2021. Færre trives og flere gruer seg til å gå på skolen og synes det er kjedelig der. Denne utviklingen ser vi også i de nasjonale ungdata-tallene.

Mindre rus og problematferd

I forrige Ungdata-undersøkelse fra 2017/2018 var det tegn til brudd i skikkelighetstrenden som har preget ungdom de siste 10 - 15 årene. Alkohol- og hasjbruken økte, og flere var involvert i problematferd.

Vi finner ingen tegn til at denne trenden fortsetter i årets undersøkelse. Alkoholbruken har gått ned på alle klassetrinn, bruken av hasj er stabil og det er mindre slåssing. Om dette skyldes begrensninger knyttet til korona-pandemien, eller om det er starten på en ny utvikling er for tidlig å si. 


Om Ungdata-undersøkelsen 

Våren 2021 har 22 000 ungdommer i Vestfold og Telemark svart på ungdata-undersøkelsen. Dette utgjør 86 % av elevene på ungdomsskolen og 72 % av elevene på videregående skole. Undersøkelsen kartlegger blant annet hvordan det er å vokse opp i Vestfold og Telemark, og hvordan korona-pandemien har påvirket hverdagen. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Kompetansesenter rus – region sør (KoRus-Sør), Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommunale ungdomsråd, kommunene i Vestfold og Telemark, Universitetet i Sørøst-Norge. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Kjersti Norgård Aase
Rådgiver
Statistikk og analyse
Vestfold og Telemark +
Mobil: 41 45 36 73
E-post: kjersti.aase@vtfk.no

Mona Kluck
Rådgiver
Folkehelse og livsmestring
Opplæring og folkehelse
E-post:mona.kluck@vtfk.no
Mobil: 40 91 63 99