Slik står det til med den videregående opplæringen i fylket vårt

Elev og lærer i dialog
Foto: Paal-Andre Schwital

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

17.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Tilstandsrapporten for videregående opplæring 2022 ble lagt frem i fylkestinget 14. juni 2022. Rapporten peker på flere forbedringsområder, men viser også en økning i antall elever som fullførte skoleåret 2020/2021.


Tilstandsrapport for videregående opplæring 2022 finner du her.

- Tilstandsrapporten gir oss viktig kunnskap som bidrar til at vi kan forbedre den videregående opplæringen til det beste for hver enkelt elev, lærling og lærekandidat og regionen vår. Årets rapport viser at vi har flere forbedringsområder, men det er også svært gledelig at vi, til tross for pandemi og perioder med nedstenging og digital undervisning, ser en økning i antall elever som fullførte dette utfordrende skoleåret, sier direktør for Opplæring og folkehelse, Helge Galdal.

Økt andel som fullførte

Andelen elever i Vestfold og Telemark fylkeskommune som fullførte og bestod skoleåret 2020/2021 var 86,5 %. Dette er 0,9 prosentpoeng under landsgjennomsnittet, men det er en økning på 0,5 prosentpoeng fra året før. En økning i andelen som fullfører og består et skoleår er positivt med tanke på gjennomføring av hele opplæringsløpet. Jo flere ungdommer som fullfører og består et skoleår, jo større er sannsynligheten for at de fullfører og består sin videregående opplæring.

Flere gjennomførte fag-, svenne- og kompetanseprøver

2021 var, som 2020, et utfordrende år for fag- og yrkesopplæring. Til tross for dette ble det gjennomført flere fag-/svenne-/kompetanseprøver enn året før. I 2020 ble det gjennomført 2402 prøver. Andel som bestod var 92,2 %. I 2021 var de tilsvarende tallene 2568 og 92,5 %.

Viktige forbedringsområder

Rapporten viser også at det er områder der det er behov for forbedring. Det er et klart mål at en høyere andel av elevene skal ha ordinær progresjon fra Vg2 yrkesfag. I 2021 var denne andelen 76,7 %. Det nasjonale snittet var 77,1 %. Som i 2020 er det spesielt andelen av de som ikke har ordinær progresjon og som er ute av videregående opplæring etter Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram som gir grunn til bekymring. I 2021 var denne andelen 17,0 % i Vestfold og Telemark fylkeskommune, det nasjonale snittet var 17,2 %. Ambisjonen er at denne andelen skal reduseres. Det videre arbeidet for å forbedre denne statistikken virker å ha sin naturlige plass i arbeidet og samarbeidet knyttet til strategiområdet Det 4-årige yrkesfagløpet. Arbeidet innenfor dette området skjer i samarbeid mellom fylkeskommunen, lærebedriftene og bransjene. I dette samarbeidet legges det blant annet stor vekt på å ivareta ungdommen i overgangen mellom opplæring i skole og bedrift.  

Et godt arbeids- og læringsmiljø er viktig for å skape de trygge rammene som er nødvendige for at læring og utvikling skal skje. Resultater fra elevundersøkelsen viser at andelen på fylkesnivå som svarer at de ikke har opplevd mobbing på skolen de siste månedene er 7,3 prosentpoeng høyere enn det nasjonale snittet. Tall fra lærlingeundersøkelsen viser at liknende resultat er 0,9 prosentpoeng lavere enn det nasjonale snittet. For begge disse indikatorene er ambisjonene høyere enn resultatene denne rapporten viser. 

Legger grunnlaget for videre prioriteringer

Resultatene fra rapporten legges nå til grunn for det videre arbeidet med videregående opplæring i Vestfold og Telemark.

- Tilstandsrapporten legger grunnlaget for våre politiske prioriteringer, og er derfor en svært viktig rapport for oss skolepolitikere. Jeg har vært, og er, bekymret for hvilke konsekvenser pandemien vil få for ungdommene våre – både på kort og lang sikt. 7 av 10 ungdommer har svart at koronapandemien har påvirket skolehverdagen negativt, noe som har gitt grunnlag for bekymring for kunnskapshull og økt frafall. Derfor er jeg ekstra stolt og glad når vi ser at karakterene er stabile, og at vi faktisk har en økning i antall elever som fullfører. 9 av 10 elever sier at de trives på skolen, noe som er en stor honnør til lærere, ledere og alle ansatte rundt elevene våre, sier leder av utvalg for utdanning og kompetanse, Mette Kalve.