Søk oss om midler til arbeid med historiske ferdselsårer

Det er mange historiske ferdselsårer i fylket vårt, som de over Haukelifjell. Her Magnhildshellune i Vinje i Telemark. Foto: Torfinn Normann Hageland

Av:

Cathrine Stangebye Engebretsen / Frank Tindvik

Publisert:

28.01.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

2022 er frivillighetens år, og Riksantikvaren ønsker å synliggjøre og skape engasjement rundt det viktige arbeidet frivilligheten gjør. Lag og foreninger kan nå søke fylkeskommunen om tilskudd fra Riksantikvaren til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av lokale, historiske ferdselsårer.

Som del av markeringen av Frivillighetens år 2022 har regjeringen ved Klima- og miljødepartementet bevilget midler til en særskilt satsing rettet mot lokale aktører for å løfte fram og støtte det frivillige kulturmiljøarbeidet. Riksantikvaren har derfor 2.500.000 kr til fordeling nasjonalt til satsing på lokale historiske ferdselsårer.

Søknadsfristen er 15. mars.

Hvem kan søke til hva?

Hver forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000. Midlene skal brukes til frivillig arbeid med å tilrettelegge, skjøtte og formidle historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse.

Det kan søkes midler til både nye prosjekter og revitalisering av eksisterende ruter. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket skal legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene allerede i løpet av 2022.

Søknadsprosess

Det oppfordres til tidlig kontakt med kommunen og grunneiere. Prosjektplan må godkjennes av grunneiere før søknad sendes inn.

Lag og foreninger skal sende søknadene sine til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Riksantikvaren vil få søknadene videresendt fra oss. Søkerne får svarbrev direkte fra Riksantikvaren. Midlene blir sendt samlet til fylkeskommunene, som utbetaler til søker når tiltaket er gjennomført og kort rapport foreligger. Tiltaket må være gjennomført i løpet av 2022, og midlene utbetales i løpet av året. 

Søknaden til fylkeskommunen må inneholde en kort prosjektbeskrivelse som omfatter:

  • Organisering av arbeidet
  • Kart som viser strekningen
  • Fremdrift
  • Budsjett og finansiering
  • Plan for ettersyn og vedlikehold
  • Kontaktinformasjon

Søknad merkes "Søknad om frivillig prosjekt på historisk ferdselsåre 2022", og sendes til post@vtfk.no 

 

Ved behov for mer informasjon ta kontakt med:

Bodil Johanne Paulsen, e-post: bodil.johanne.paulsen@ra.no

Cathrine Stangebye Engebretsen, e-post: cathrine.engebretsen@vtfk.no